นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(8) 1456 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(4) 1222 0
EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 1143 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558(2) 1182 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 1218 1
มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 1824 0
Site Visit หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพืชศาสตร์ 1130 0
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 1155 0
ปรับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 1114 0
แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1065 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(2) 1383 0
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินและค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 1069 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558 980 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 739 0
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 935 0
อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 845 0
การดำเนินการตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร 933 0
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ 1011 0
การ Commit KPIs ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 1096 0
ประเด็นคำถาม จากเกณฑ์การประเมิน AUN QA 1073 0
แผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558 935 0
มคอ.7 หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 957 0
EdPEx ระดับคณะ(2) 795 0
EdPEx ระดับคณะ 657 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx(2) 783 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(1) 685 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx 830 0
การดำเนินงานตามระบบ Lean 913 0
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1) 906 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 2 944 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 1 967 0
กรอบเวลาการเก็บข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557 916 0
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1212 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(7) [C] 948 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(6) 994 4
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(5) 903 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(4) 982 1
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(3) 825 2
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(2) 1189 0
การปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร 1582 0
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN-QA 1092 0
การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 882 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) 1078 3
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(2) 925 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) [C] 985 0
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [C] 913 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (2) [C] 1199 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (1) [C] 1246 1
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในแต่ละระดับ 1433 0
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : กิจกรรมดำเนินการ 1428 0
รางวัล Best Practice 2557: ตลาดเกษตร ม.อ. 1731 3
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 1494 3
เวทีนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 1335 0
การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 1279 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(3) 1312 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(2) 1294 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 1459 1
การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับการประเมินคุณภาพภายใน 1226 1
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3) 1362 2
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2) 1646 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (1) 1559 1
(ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563) 8622 1
กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1646 0
เตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1377 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1626 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. ครั้งที่ 5 1180 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(2) 1390 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(1) 1484 1
การขับเคลื่อน Best Pratices ในองค์กร 1553 1
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 9 และ องค์ประกอบที่ 97 1143 2
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 8 1233 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 5 และ องค์ประกอบที่ 6 1188 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1236 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 1347 3
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 1380 4
เวทีนำเสนอ SAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2555 1916 1
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1108 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(5) 1148 1
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(4) 1837 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (3) 1641 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(2) 1571 0
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1626 2
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(1) 1505 0
การดำเนินการตามระบบ KPIs 1204 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (2) 1476 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (1) 1395 0
พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 1380 0
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1511 1
เกณฑ์เพื่อรับการจัดสรรเงินรางวัลภาควิชา [C] 1195 0
หลักเกณฑ์ Commit KPIs 1331 0
การปรับกรอบเวลาข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2555 1571 1
รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2555 2197 2
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1455 0
กำหนดการนำเสนอข้อมูลSAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2554 3275 0
ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่องานประกันคุณภาพ 1449 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(3) 1687 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(2) 1778 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 2567 1
ขอแค่...เข้าใจ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ 2127 1
ประเมินความพึงพอใจสำนักงานเลขานุการคณะฯ 1770 0