นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) การอบรมการประเมินผลการดำเนินงาน SAR 52 (ตอน 2)

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ. 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เก็บภาพบรรยากาศการเข้าอบรม มาฝากกันค่ะ โดยมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการอบรมการประเมินผลการดำเนินงาน SAR ของภาควิชา/ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 03 มิถุนายน 2553 17:44 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2553 10:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อบรมการประเมินผลการดำเนินงาน SAR

ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่าค่ะ จะได้ไม่เครียดกันนะค่ะ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้แจ้งแผนการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) และประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552/ ปีงบประมาณ 2552 ทั้งนี้ได้มีผู้แจ้งรายชื่อข้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 27 พฤษภาคม 2553 09:46 แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2553 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 2)

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 (ต่อ)*** ขอเปลี่ยนแปลงห้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552เวลากิจกรรมสถานที่ผู้เกี่ยวข้อง08.30 - 09.00 น.คณะกรรมการฯ ประชุมห้อง 106อาคาร 1ห้อง ทธ 165 อาคาร 2- คณะก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 21 กันยายน 2552 13:21 แก้ไข: 30 กันยายน 2552 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 1)

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551วันพุธที่ 30 กันยายน และวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 เวลากิจกรรมสถานที่ผู้เกี่ยวข้อง08.30 –09.00 น.คณะกรรมการพร้อมกันที่ห้องประชุมเพื่อวางแผนการประเมินห้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 21 กันยายน 2552 10:53 แก้ไข: 29 กันยายน 2552 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551รายชื่อคณะกรรมการประเมินตำแหน่ง-สังกัด1. รองศาสตราจารย์สุธรรม ปิ่นเจริญประธานกรรมการ คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพรัตน์ สุทธินนท์รองประธานกรรมก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 21 กันยายน 2552 10:40 แก้ไข: 28 กันยายน 2552 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2551 คณะทรัพยฯ

การจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551/ ปีงบประมาณ 2551 (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้แบบฟอร์มในคู่มือการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่http://www.natres.psu.ac.th/website/W11_50.htmและสารสน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 04 มิถุนายน 2552 10:35 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2552 10:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) รางวัลเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2551

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2551 ผลงานที่ได้รับรางวัลเวทีคุณภาพมีดังนี้ ผู้นำเสนอ คือ นางมะลิ นิลสุวรรณเงินรางวัล 2,000 บาทรับรางวัลคือ คณะทำงานฐานข้อมูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาทผู... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 04 พฤษภาคม 2552 17:49 แก้ไข: 13 มีนาคม 2556 08:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลการประเมิน เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2551

ผลการประเมิน เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2551 ผลประเมินวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 71 คน คิดเป็น 91.03% จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 31 คน คิดเป็น43.65% <!--[if !supportLists]--> <!--[endi... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 04 พฤษภาคม 2552 17:15 แก้ไข: 13 มีนาคม 2556 08:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2551(ตอนที่ 2)

การนำเสนอในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งมีผลงานนำเสนอ 3 เรื่อง คือ 11. ภาควิชาธรณีศาสตร์นำเสนอเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาสัมมนานำเสนอโดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ 12. งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ และงานเท... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 02 เมษายน 2552 17:41 แก้ไข: 13 มีนาคม 2556 08:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2551(ตอนที่ 1)

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดเวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 และวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 ซึ่งมีภาควิชา/ หน่วยงานนำเสนอ 13 เรื่อง ด้วยกันค่ะ สามารถชมภาพบรรยากาศได้ดังนี้ กา... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 02 เมษายน 2552 17:10 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2556 16:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]