นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) แผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558

ในการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 1 - 7 เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ซึ่งรองศาสตราจารย์ นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้แจ้งแผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ แผนกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 15 มีนาคม 2559 17:29 แก้ไข: 16 มีนาคม 2559 08:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มคอ.7 หลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ตามที่ มอ001.3/ว065 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การจัดทำ มคอ.7 ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 สำนักงานประกันคุณภาพได้ร่วมประชุมกับกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้ปรึกษาประเด็นการจัดทำ มคอ.7 ของหลักสูตร ในปีการศึ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2559 10:34 แก้ไข: 30 มีนาคม 2559 09:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) EdPEx ระดับคณะ(2)

ระดับคณะ ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะดำเนินการจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) ภายในเดือน มีนาคม 2559 และให้คณะเข้าร่วมการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้ ลำดับที่ ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 17:53 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 17:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) EdPEx ระดับคณะ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดให้คณะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ดังนี้ ปีการศึกษา 2558 คณะจัดส่งโครงร่างองค์กร (... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 17:49 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 17:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx(2)

ตาม (ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร The 2013-2014 และ 2015-2016 Education Criteria for Performance Excellence โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มกราคม 2559 11:52 แก้ไข: 26 มกราคม 2559 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(1)

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีนโยบายให้ภาควิชา/ หน่วยงาน นำระบบการประกันคุณภาพมาใช้ขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนางานขององค์กร เพื่อให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ จัดให้มีเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 15 มกราคม 2559 11:33 แก้ไข: 15 มกราคม 2559 11:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) EdPEx ย่อมาจาก Education ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 08 มกราคม 2559 08:44 แก้ไข: 08 มกราคม 2559 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การดำเนินงานตามระบบ Lean

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. ห้องประชุม 1 โดย รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คุณลักษมี สารบรรณ และคุณยุพา แก้วมณี คณะแพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 23 ธันวาคม 2558 11:21 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2558 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานฯ การประชุมแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร เมื่อวันที... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 30 ตุลาคม 2558 17:34 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2558 18:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 2

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 1 ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน การพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (หน้า 96) หลักสูตรที่ไม่ผ่านในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบร... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2558 09:11 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2558 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]