นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN-QA

เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรืออาเซียน ก่... more »
By เปตอง   created: 25 Febuary 2015 16:55 Modified: 25 Febuary 2015 16:55 [ Report Abuse ]

(0) การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติมีหลักสูตรทั้งหมด 13 หลักสูตร และทุกหลักสูตรมีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร ผู้ดูแล/ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี: วิทยาศาสตร... more »
By เปตอง   created: 24 Febuary 2015 17:51 Modified: 24 Febuary 2015 17:51 [ Report Abuse ]

(3) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1)

คณะทรัยพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดให้ภาควิชา/ หน่วยงาน นำเสนองานที่จะพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ(PDCA-Par) โดยจัดให้มีเวทีนำเสนอผลงานปีละครั้ง และได้กำหนดให้มีการนำเสนอ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2... more »
By เปตอง   created: 16 Febuary 2015 10:01 Modified: 01 April 2015 10:56 [ Report Abuse ]

(0) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(2)

ปีการศึกษา 2557 สกอ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ โดยจะมีการประเมินในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การประเมินคุณภาพภายในใช้ตัวบ่งชี้ ดังนี้ - ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ (สกอ.) - ตัวบ่ง... more »
By เปตอง   created: 23 January 2015 14:54 Modified: 23 January 2015 14:58 [ Report Abuse ]

[C] (0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1)

ในปีการศึกษา 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดให้มีเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ (PDCA-Par) ปีละครั้ง ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2558 ขอเชิญชวนภาควิชา หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ กลุ่มงานในฝ่ายวิจัยและบริการ นำเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ... more »
By เปตอง   created: 15 January 2015 10:09 Modified: 15 January 2015 10:09 [ Report Abuse ]

[C] (0) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนา เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30- 15.30 น. ณ Convention Hallศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีบุคลากรคณะทรัพ... more »
By เปตอง   created: 14 January 2015 10:38 Modified: 14 January 2015 10:41 [ Report Abuse ]

[C] (0) การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (2)

ปัจจัยสำเร็จในการทำ KPI คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การคิดทำให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกความเป็นเจ้าขององค์กร หากเราไม่ได้เป็นส่วนร่วมก็จะไม่เห็นความสำคัญ คำถามสำหรับการสร้าง KPI ที่ดี วัดทำไม “มีวัตถุประสงค์การวัดที่ชัดเ... more »
By เปตอง   created: 27 November 2014 16:01 Modified: 27 November 2014 16:03 [ Report Abuse ]

[C] (1) การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (1)

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 3 เรื่อง ทักษะแห่งความสำเร็จในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัดให้มีการบรรยาย เรื่องการสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงานโดยรองศาสตราจารย์อุษณีย... more »
By เปตอง   created: 21 November 2014 14:43 Modified: 27 November 2014 15:52 [ Report Abuse ]

(0) ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในแต่ละระดับ

ข้อมูลจากฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561ได้กำหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในแต่ละระดับ 1. ในแต่ละสถาบันต้องมีการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ... more »
By เปตอง   created: 03 October 2014 09:16 Modified: 03 October 2014 09:32 [ Report Abuse ]

(0) ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : กิจกรรมดำเนินการ

ข้อมูลจาก ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 ได้กำหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ ประกอบด้วย การประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งจะเริ่มใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของปีการศึกษา... more »
By เปตอง   created: 02 October 2014 09:48 Modified: 02 October 2014 10:05 [ Report Abuse ]