นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) รางวัล Best Practice 2557: ตลาดเกษตร ม.อ.

ในงาน "วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาิฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2557 ด้า... more »
By เปตอง   created: 22 August 2014 11:58 Modified: 25 August 2014 16:15 [ Report Abuse ]

(3) วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในงาน"วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" (A PSU DAY OF PRIDE) ครั้งที่ 1ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบราง... more »
By เปตอง   created: 07 August 2014 08:34 Modified: 19 August 2014 15:34 [ Report Abuse ]

(0) เวทีนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดให้ภาควิชา/ หน่วยงาน จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ วันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2557 และจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลผลงานเด่นตามรายงานประจำปีการประเ... more »
By เปตอง   created: 05 June 2014 13:36 Modified: 05 June 2014 15:27 [ Report Abuse ]

(0) การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557

สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ได้กำหนดแนวทางการรายงานผลต่อการดำเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจ... more »
By เปตอง   created: 25 April 2014 11:14 Modified: 25 April 2014 14:26 [ Report Abuse ]

(0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(3)

สรุปผลการประเมินการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 (คน) ปีการศึกษา 2... more »
By เปตอง   created: 21 April 2014 17:28 Modified: 21 April 2014 17:29 [ Report Abuse ]

(0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(2)

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลงานประเภทพัฒนางานทั่วไป 7 ผลงานจาก 8 หน่วยงาน และผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้... more »
By เปตอง   created: 26 March 2014 18:17 Modified: 26 March 2014 18:50 [ Report Abuse ]

(1) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพประเภทนวัตกรรม และการพัฒนางานทั่วไป ซึ่งจัดในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง ทธ 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงาน นำเสนอโดยเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ ... more »
By เปตอง   created: 10 March 2014 14:38 Modified: 19 March 2014 08:57 [ Report Abuse ]

(0) การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับการประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09.10 - 11.40 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.อรัญ งามผ่องใสรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการภาควิชา ผู้รับผ... more »
By เปตอง   created: 24 Febuary 2014 09:51 Modified: 24 Febuary 2014 10:15 [ Report Abuse ]

(2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3)

สรุปผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 260 ชั้น 2 อาคาร 2คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น... more »
By เปตอง   created: 13 December 2013 14:31 Modified: 27 Febuary 2014 09:10 [ Report Abuse ]

(0) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2)

หลังจากการนำเสนอทุกผลงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน ซักถาม และเสนอแนะทุกผลงาน เพื่อให้สามารถนำประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร (รศ.ดร.ธีระ วิสิทธิ์พานิช) คณบดี... more »
By เปตอง   created: 13 December 2013 14:23 Modified: 13 December 2013 14:23 [ Report Abuse ]