นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 8

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ประเมิน 6 ตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ คือ สกอ. 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน สกอ. 7.2การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 กรกฎาคม 2556 09:05 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2556 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 5 และ องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ คือ สกอ. 5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สมศ. 8 ผลการนำความรู้และปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 กรกฎาคม 2556 08:38 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2556 08:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประเมิน ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ คือ สกอ.3.1ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สกอ.3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 28 มิถุนายน 2556 16:42 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2556 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ประเมิน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ มีสกอ. 8 ตัวบ่งชี้ คือ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มิถุนายน 2556 16:18 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2556 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 โดยคณะฯ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมค่าเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ และองค์ประกอบท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มิถุนายน 2556 13:47 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2556 08:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เวทีนำเสนอ SAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2555

ขอเชิญชวนภาควิชา/ หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลงานเด่นตามรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยภาควิชา นำเสนอผลงานเด่น ตาม SAR ปีการศึกษา 2555/ ปีงบประมาณ 2555 สำนักงานเลขานุการคณะฯ และฝ่ายวิจัยและบริการ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 31 พฤษภาคม 2556 17:47 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2557 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4

หลังจากได้มีการประชุมเตรียมงานเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ พี่ติ๋ม(คุณศิริพร พรหมพัฒน์) หน่วยวิจัย... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 17 เมษายน 2556 11:55 แก้ไข: 17 เมษายน 2556 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(5)

สรุปผลการประเมินการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 25556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม 49 คน จำนวนผ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 04 เมษายน 2556 13:21 แก้ไข: 25 กันยายน 2556 13:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(4)

การประเมินผลคะแนนการนำเสนอปีนี้ใช้ระบบการให้คะแนนที่รวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ทราบผลคะแนนทันทีหลังจากจบการนำเสนอทั้ง 12 เรื่อง และท่านคณบดีได้มอบรางวัลการนำเสนอผลงานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มีนาคม 2556 18:48 แก้ไข: 25 กันยายน 2556 13:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (3)

ปีการศึกษา 2555 มีผลงานนำเสนอจำนวน 12 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานจากภาควิชาจำนวน 5 เรื่อง จากหน่วยงานจำนวน 7 เรื่อง และท่านคณบดีได้กล่าวเปิดเวทีคุณภาพ ซึ่งในการทำงานต้องวางระบบ วิเคราะห์งาน และนำไปสู่การพัฒนาตนเองด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ และการร่วมแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มีนาคม 2556 18:22 แก้ไข: 25 กันยายน 2556 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]