นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1645
ความเห็น: 1

ควันหลง โครงการอบรมลีลาศ สำนักงานอธิการบดี

Happy Work Life by DanceSport

ควันหลง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

"พื้นฐานกีฬาลีลาศสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี"

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม - 28 มีนาคม 2556  งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานกีฬาลีลาศสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี" ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่สนใจ จำนวน 30 คน โดยใช้เวลาว่างช่วงหลังเลิกงาน 17.00-19.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้องกีฬาลีลาศ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ภายใต้แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของมหาวิทยาลัย (P.S.U. Quality Work Life) โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำสำนักงานอธิการบดี ซึ่งร่วมเป็นภาคีเครือข่ายนักสร้างสุของค์กรของ แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

    โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวติการทำงาน (Happy Workplace) ของสำนักงานอธิการบดี ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในองค์กร การเสริมสร้างความสุขในที่ทำงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรจะต้องมี เพื่อให้บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใส เบิกบาน

        งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ จึงมีแนวคิดและให้มีการจัดการอบรมลีลาศ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของการลีลาศในเชิงของการเข้าสังคมและเชิงกีฬา และเสริมสร้างความสุขในที่ทำงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ (Happy Body, Happy Heart และ Happy Relax) ให้กับบุคลากร จากการออกกำลังกายด้วยการลีลาศ

           โครงการนี้บรรลุเป้าหมายด้วยดี บุคลากรสำนักงานอธิการบดีได้ผ่อนคลายความตึงเครียดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการลีลาศ มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการลีลาศ แม้จะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน และเห็นคุณค่าและหันมาออกกำลังกายจากการมีสุขภาพ ทักษะการเข้าสังคม การวางตัว บุคลิกภาพ และความมั่นใจในตัวเองที่ดีขึ้นด้วยกีฬาลีลาศ ตลอดจนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านการลีลาศในโอกาสต่างๆ เกิดสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ส่งผลให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น และทำให้กีฬาลีลาศเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       จากการสรุปผลการประเมินโครงการ โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประเมินโดยผู้เข้าร่วมโครงการ ในด้านภาพรวมของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ,ภาพรวมของวิทยากร,ประโยชน์และคุณค่าต่อการนำไปใช้,และความเหมาะสมของการดำเนินงาน ระดับความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับ "มากที่สุด" มีข้อเสนอแนะต้องการให้มีโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง และอยากให้มีเวทีแสดงจริง

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2556 14:06 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2556 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Kommiracle, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Kommiracle (Recent Activities)
18 June 2013 09:44
#88977

Happy Work Life By DanceSport

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ