นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1603
ความเห็น: 0

UPDATE รายชื่อคณะกรรมการ Happy Workplace และ นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี

รายชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน

และตัวแทนกอง ที่ทำหน้าที่เป็น"นักสร้างสุของค์กร"

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


 photo E230E390E1B0E200E320E1E01999_zps73dc62df.jpg

1. อธิการบดี (ที่ปรึกษา)

2. รองอธิการบดี (ประธานกรรมการ)

3. ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ปรึกษา)

    ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

กองการเจ้าหน้าที่

4. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (กรรมการ)

5. นางเมตตา ชุมอินทร์ (กรรมการ และ นสอ.)

6. นางรัตติยา เขียวแป้น (กรรมการ และ นสอ.)

7. นายคงพล มนวรินทรกุล (กรรมการ และ นสอ.)

8. นางอชิดา นิลรัตน์ (กรรมการ และ นสอ.)

9. นางสาวนันทนา พันธ์ภัย

10. นางสุนันทา แก้วเจริญ (กรรมการ และ นสอ.)

กองแผนงาน

11. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (กรรมการ)

12. นายบุญส่ง มหัทธนาภรณ์ 

13. นางศราวดี ศรีเกื้อ

กองคลัง

14. ผู้อำนวยการกองคลัง (กรรมการ)

15. นางสาวสาลินี นาคกุล

16. นางมะลิวัลย์ ปันเจริญ

กองบริการการศึกษา

17. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (กรรมการ)

18. นางสาวชุษณา สุวรรณมาลา (แทน นางรัชฎาพร สายสนิท โอนไปศูนย์บริการวิชาการ)

19. นางสาวบุปผา อินทวงศ์

กองกิจการนักศึกษา

20. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา (กรรมการ)

21. นายคมกริช ชนะศรี ประธานคณะกรรมการสร้างความผูกพันธ์องค์กร (กรรมการ)

22. นายอนุกิจ ชาติดำ

23. นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งทอง

กองอาคารสถานที่

24. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ (กรรมการ)

25. นางสาวสุธีรพร เอี่ยมวิจิตร

26. นายอนันต์ แก้วจังหวัด (แทน นางอิสรา ชเลสุวรรณ ลาออกจากราชการ)

กองทะเบียนและประมวลผล

27. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล (กรรมการ)

28. นายนวนิก จุลนพ

29. นางสาวสุดารัตน์ ศรีช่วย

กองกลาง

30. ผู้อำนวยการกองกลาง (กรรมการ)

31. นางวราภรณ์ ชวพงษ์

32. นางกัญรดา โรจจารุภัทร

สำนักงานประกันคุณภาพ

33. นางสาลินี ยวงเกตุ (แทน น.ส.สรญา สาเหาะ ย้ายไปคณะแพทยศาสตร์)

ศูนย์สื่อการเรียนรู้

34. นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์

หน่วยตรวจสอบภายใน

35. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (กรรมการ)

36. นางอภินันท์ ปานเจี้ยง

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2556 12:17 แก้ไข: 26 พฤศจิกายน 2556 12:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ