นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1557
ความเห็น: 0

ผล LAB ค่าดัชนีความสุขคน ม.อ.

จับตาระดับความสุขบุคลากร

ผล LAB ค่าความสุขคน ม.อ.             

              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ โดยมีสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง ดำเนินกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้ง 8 มิติ ตามโมเดล Happy 8 ในลักษณะการกระจายกันทำ โดยมีนักสร้างสุของค์กรของกอง/หน่วยงาน เป็นผู้ขับเคลื่อนและนำกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความถนัด ความสนใจของบุคลากรในกอง/หน่วยงาน มีการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน คิดเป็นเชิงปริมาณกิจกรรม จำแนกตาม Happy 8 Model ในแต่ละมิติ ได้แก่ Happy Body 9 กิจกรรม, Happy Relax 4 กิจกรรม, Happy Heart 11 กิจกรรม, Happy Soul 2 กิจกรรม, Happy Family 5 กิจกรรม, Happy Society 7 กิจกรรม, Happy Brain 13 กิจกรรม และ Happy Money 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานบางกิจกรรม ครอบคลุมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานมากกว่า 1 มิติ มหาวิทยาลัยได้ทำการวัดผลการดำเนินงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในเชิงปริมาณ โดยใช้มาตรวัดความสุข CU-QWL วัดความสุขบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยทำการวัดค่าความสุข ก่อนดำเนินโครงการ ในเดือนกรกฎาคม 2556 และทำการวัดค่าความสุขหลังดำเนินโครงการ 20 เดือนต่อมา ในเดือน มีนาคม 2558 ผลการวัดความสุขในเชิงเปรียบเทียบพบว่า ค่าความสุขบุคลากรตามโมเดล Happy 8 เพิ่มขึ้นในทุกมิติ โดยค่าความสุขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ 3 อันดับแรก ได้แก่ มิติ Happy Body (ส่วนเพิ่ม 0.96) , Happy Heart (ส่วนเพิ่ม 0.87) และ Happy Family (ส่วนเพิ่ม 0.75) ตามลำดับนอกจากนี้ยังพบค่าดัชนีชี้วัดสุขภาวะที่มีนัยยะสำคัญ จากผลการดำเนินโครงการพิชิตพุงพิชิตความสำเร็จ (หนึ่งในโครงการในมิติ Happy Body) ของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ คือ ค่าดัชนีมวลกายที่ลดลงของบุคลากร จากการดำเนินโครงการ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน (117 วัน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 - 17 กุมภาพันธ์ 2557) มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 161 คน ลดน้ำหนักสำเร็จ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 น้ำหนักเท่าเดิม 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 น้ำหนักเพิ่มขึ้น 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 โดยมีผลรวมน้ำหนักของทุกคนที่ลดลงได้รวมกัน 187 กิโลกรัม

หมายเหตุ : ผลการวัดค่าความสุขโดยมาตรวัดความสุข CU-QWL ในครั้งนี้ เป็นผลที่วัดค่าความสุขเฉพาะบุคลากรสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ (ซึ่งเป็นหน่วยงานนำร่อง Happy Workplace ของมหาวิทยาลัย) เท่านั้น ยังไม่ได้วัดผลทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ไปยังระดับคณะ/หน่วยงานต่างๆ 33 คณะ/หน่วยงานเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในโครงการ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ผ่านนักสร้างสุของค์กร (ตัวคูณ) และมหาวิทยาลัยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของมหาวิทยาลัยในกิจกรรม Show and Share : PSU Happy Station 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในประเด็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ซึ่งในระดับคณะ/หน่วยงานนี้ มหาวิทยาลัยได้ทำการวัดความสุขบุคลากร โดยใช้มาตรวัดความสุข Happinometer Online วัดความสุขบุคลากร 33 คณะ/หน่วยงาน จำแนกตามเกณฑ์ Happinometer เป็น 9 มิติ วัดก่อนดำเนินโครงการของคณะ/หน่วยงานนำร่อง ในเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2556 และวัดค่าความสุขหลังดำเนินโครงการ ในเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 ผลการวัดความสุขในเชิงเปรียบเทียบพบว่า มีค่าความสุขที่เพิ่มขึ้น ใน 4 มิติ คือ มิติ Happy Society (ส่วนเพิ่ม 1.4), Happy Heart (ส่วนเพิ่ม 0.6), Happy Soul และ Happy Work life (ส่วนเพิ่มเท่ากันที่ 0.3) ตามลำดับ แต่ในขณะเดียวกันก็พบค่าความสุขที่ลดลงใน 5 มิติ ได้แก่ มิติ Happy Money (ลดลง 2.0), Happy Brain (ส่วนลง 1.2), Happy Relax (ลดลง 0.6), Happy Family (ลดลง  0.4) และ Happy Body ส่วนลง 0.2)

จากค่า Happinometer บ่งชี้ว่า ในระดับคณะ/หน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยดูแลคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ให้สามารถพัฒนาขึ้นได้ในมิติการสร้างสังคมที่ดี (Happy Society), มิติการเสริมสร้างน้ำใจไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันในองค์กร (Happy Heart), มิติการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) และ มิติความสุขในการทำงาน (Happy Work life) แต่มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงด้านสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย คือ จะต้องเน้นพัฒนาในมิติด้านฐานะการเงิน (Happy Money), การพัฒนาความรู้ (Happy Brain), มิติด้านการผ่อนคลายHappy Relax, มิติการดูแลใส่ใจครอบครัว Happy Family และมิติด้านการดูแลใส่ใจสุขภาพ (Happy Body) เพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ : ผลการวัดค่าความสุขโดยมาตรวัดความสุข Happinometer ในครั้งนี้ เป็นผลที่วัดค่าความสุขเฉพาะบุคลากรจาก 33 คณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เท่านั้น ยังไม่ได้วัดผลครบทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

และหลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึง Impact ในประเด็นสุขภาวะ จึงได้ทำการเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสู่ชุมชนโดยบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคประชาชน ในโครงการ “ม.อ.ร่วมแรงร่วมใจ เผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสู่ประชาคมหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 25588 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขอย่างแท้จริง และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่ชุมชน อันเป็นหนี่งในพันธกิจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการระยะต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2558 14:59 แก้ไข: 04 พฤศจิกายน 2558 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ