นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5200
ความเห็น: 14

CoP : ข้อมูลผู้บริหาร+จนท.ที่ดูแลงานวิจัยของทุกคณะ

ขอความร่วมมือปรับปรุง ข้อมูลผู้บริหาร+จนท.ที่ดูแลงานวิจัยของทุกคณะ
เรียน สมาชิกชุมชนการจัดการงานวิจัยทุกท่าน

หลังจากมีบ้านใหม่ต้องเริ่มทยอยขนของเข้าบ้านแล้วค่ะ  (จาก CoP มาเป็น share)  ของเยอะคงต้องช่วยกันขนนะคะ :) 

สำนักวิจัยฯ (RDO) ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร+จนท.ที่ดูแลงานวิจัยของทุกคณะที่เป็นปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2550) เพื่อใช้ในการประสานงานด้านการวิจัย อีกครั้ง

จึงขอความร่วมมือมายังเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยทุกท่านตรวจสอบข้อมูลผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลงานวิจัยภายในคณะ/หน่วยงานของท่าน  (ขอให้แจ้งผ่านการให้ความเห็นในบันทึกนี้จากเวที http://share.psu.ac.th/blog/rdo-cross-function/88   หากหน่วยงานใดยังใช้ข้อมูลเดิม ก็อาจแจ้งว่าเหมือนเดิม หรือไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ)

- ข้อมูลผู้บริหาร อาจเป็นรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
1. ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล ไทย
2. ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล อังกฤษ
3. ภาควิชา คณะ /หน่วยงาน
4. เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต)
5. e-mail address

- เลขาฯ ผู้บริหาร
1. ชื่อ-สกุล
2. สังกัดหรือหน่วยงานย่อย
3. เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต)
4. e-mail address

- ข้อมูลโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาฐานข้อมูลวิจัยของหน่วยงานท่าน (ถ้ามี)
1. ชื่อ-สกุล
2. สังกัดหรือหน่วยงานย่อย
3. เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต)
4. e-mail address

- ข้อมูลของท่านในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย, ผู้ประสานงานวิจัย
1. ชื่อ-สกุล
2. สังกัดหรือหน่วยงานย่อย
3. เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต)
4. e-mail address

หมายเหตุ
หากภายในหน่วยงานของท่านมีหน่วยงานย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและประสงค์จะให้ข้อมูลเพิ่ม ขอให้ท่านเพิ่มต่อท้ายได้เลยค่ะ


เท่าที่สำรวจไว้แล้วจากบ้านเก่า มีเพียง 5 คณะต่อไปนี้ที่แจ้งมาแล้ว (ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทั้ง 5 คณะ ตรวจสอบด้วยค่ะ  สำหรับคณะที่ยังไม่แจ้งรบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 
1.
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา
2. Assoc. Prof. Wullop Santipracha, Ph. D.
3.
โทรภายใน 6000
4. e-mail = wullop.s@psu.ac.th

เลขานุการผู้บริหาร

1.
นางศิริพร พรหมพัฒน์
2.
สังกัด งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3.
เบอร์โทรภายใน 6016
4. e-mail = siriporn.pr@psu.ac.th

โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาฐานข้อมูลวิจัยของหน่วยงาน

1.
นางจรรยา เพชรหวน
2.
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3.
เบอร์โทรภายใน 6054
4. e-mail = chanyar.p@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

1.
นางจิราภรณ์ คงสุข (ดูแลในเรื่องของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนงปม.แผ่นดิน,เงินรายได้
ทุนจากภายนอก, จัดทำข้อมูล SAR, KPIs และประกาศทุนวิจัย เป็นต้น)
2.
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3.
เบอร์โทรภายใน 6013
4. e-mail = jiraporn.kh@psu.ac.th

ผู้ที่ดูแลด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ
, สถานีวิจัย, ศูนย์วิจัย คือ
1.
นางสาวอมรรัตน์ บัวคล้าย
2.
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3.
เบอร์โทรภายใน 6012
4. e-mail = amonrat.b@psu.ac.th


----------------------------------------------

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณบดี

1.
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล ไทย : ผศ.ดร.ไพศาล วุฒิจำนงค์
2.
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล อังกฤษ : Assist.Prof.Dr.Phaisan wuttijumnong
3.
ภาควิชา คณะ /หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6300,081 - 8115822
5. e-mail address : phaisan.w@psu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

1.
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล ไทย : ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง
2.
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล อังกฤษ : Assist.Prof.Dr.Chakree Thongrung
3.
ภาควิชา คณะ /หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6327,086 - 5709840
5. e-mail address : chakree.t@psu.ac.th

เลขาฯ คณบดี
1.
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิมา หมื่นนคร
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย : งานประชาสัมพันธ์
3.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6302,081-3178678
4. e-mail address : sasima.m@psu.ac.th

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลวิจัยของคณะฯ ในระบบสารสนเทศ
1.
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิมา หมื่นนคร
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย : งานประชาสัมพันธ์
3.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6302,081-3178678
4. e-mail address : sasima.m@psu.ac.th

1.
ชื่อ-สกุล : นายธีรพล สุวรรณสะอาด
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6315,081-5993742
4. e-mail address : teerapol.s@psu.ac.th

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะฯ
1.
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัทสวรรค์ พูลแก้ว
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6309,081-7384937
4. e-mail address : natsawa.p@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยของสถานวิจัย/ศูนย์วิจัยของคณะฯ
1.
ชื่อ-สกุล : นางจุรีรัตน์ ทองเรือง
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย : สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
3.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6311,081-9691767
4. e-mail address : jureerat.th@psu.ac.th

1.
ชื่อ-สกุล : นางสาวยุพา บินเดช
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล
3.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6385,086-9650911
4. e-mail address : yupa.bi@psu.ac.th,yupasaryna@yahoo.com

1.
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย : สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม (POPTEC)
3.
เบอร์โทรภายใน, มือถือ (ถ้าอนุญาต) : 6361,087-3912369
4. e-mail address : narumol.ch@psu.ac.th


---------------------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์

1.
ข้อมูลผู้บริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Associate Dean for Research and Graduate Study
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
Assoc.Prof.Dr.Wilaiwan Chotigeat
ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 8004, 086-7354500
E-mail : wilaiwan.c@psu.ac.th

2.
เลขาผู้บริหาร
นางอุไร อำพะมะ
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
โทร. 8000, 8001
E-mail : urai.u@psu.ac.th

3.
ข้อมูลโปรแกรมเมอร์ฯ
น.ส.อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 8074
E-mail : aunchalee.p@psu.ac.th

4.
ข้อมูลผู้ประสานงานวิจัย
นางฉวีวรรณ เพชรพิศาล
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
8075
E-mail : chawiwan.p@psu.ac.th


----------------------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วข.ปัตตานี

1.
ผู้ช่วยศาสตาจารย์พักตรา คูบุรัตถ์
Asst.Prof.Paktra Kooburat
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail: kpaktra@bunga.pn.psu.ac.th
ติดต่ดภายใน 1800

2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
Asst.Prof. Chalatee Cheewasedtham,Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา
(
กำกับดูแลด้านงานวิจัยคณะ วทท.)
e-mail:cchonlat@bunga.pn.psu.ac.th
ติดต่อภายใน 1803

3.
นางสาวอุษณีย์ อภิบาลแบ
Miss Usanee Apibalbae
งานบริการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดูแลและประสานงานวิจัย คณะฯ
e-mail: ausanee@bunga.pn.psu.ac.th
ติดต่ภายใน 1809

---------------------------------------------

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วข.ปัตตานี

ข้อมูลผู้บริหาร
คณบดี
1.
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
2.
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล อังกฤษ Asst.Prof.Pichet Piaklin
3.
เบอร์โทรภายใน,มือถือ (ถ้าอนุญาต) 1752
4. e-mail address : ppichet@bunga.pn.psu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์
1.
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล ไทย นางสาวนุชนาฏ ใจกล้า
2.
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล อังกฤษ lecturer Nuchanart Jaiklar
3.
เบอร์โทรภายใน,มือถือ (ถ้าอนุญาต) 1715/ 081 668 1519
4. e-mail address : jnuchana@bunga.pn.psu.ac.th

เลขานุการคณบดี
1.
ชื่อ สกุล นางบุญญาพัฒน์ ยอดปราง
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
3.
เบอร์โทรภายใน 1738
4. e-mail address : wsiricho@bunga.pn.psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลวิจัยของคณะในระบบสารสนเทศ
1.
ชื่อ สกุล นายสุชัญญ์ พฤกษวัลต์
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย งานประชาสัมพันธ์,งานสารสนเทศ
3.
เบอร์โทรภายใน 1711
4. e-mail address : psuchan@bunga.pn.psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยคณะ
1.
ชื่อ สกุล นางสาวนวรัตน์ ธรรมทัศน์
2.
สังกัดหรือหน่วยงานย่อย งานวิชาการ,งานวิจัย
3.
เบอร์โทรภายใน 1718
4. e-mail address : tnawarat@bunga.pn.psu.ac.th


ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ
สำนักวิจัยฯ (RDO)
โทร. 0-7428-6959
http://rdo.psu.ac.th

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ฉวีวรรณ เพชรพิศาล [IP: 172.28.90.74]
15 ตุลาคม 2550 15:45
#163

ศิค่ะ

           ข้อมูลของคณะวิทย์ฯ เหมือนเดิมค่ะ

                                            พี่ฉวีวรรณ

                           

 

Ico48
Parichat Promnukul [IP: 192.168.52.56]
19 ตุลาคม 2550 13:26
#333

ข้อมูลผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดูแลงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์

-              รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ (Assist.Prof. SIRIRAT PINSUWAN  Ph.D.)
      ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์
      โทร. 8909, 8940
      E-mail : sirirat.pi@psu.ac.th

-    
เลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      นางปาริฉัตร พรมนุกูล
      ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์
      โทร. 8909, 8940
      E-mail : parichat.p@psu.ac.th

-
              โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาฐานข้อมูลวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์
       นางสาวสิริพันธุ์  คนสุภาพ
      ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
      โทร. 8951
      E-mail : ksiripan@pharmacy.psu.ac.th

-
              เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย, ผู้ประสานงานวิจัย
      1. นางปาริฉัตร  พรมนุกูล
      2. นางสาวปิติมา  บินอับดุลรามาน
      ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์
      โทร. 8909, 8940
      E-mail : parichat.p@psu.ac.th / pitima@pharmacy.psu.ac.th

-
              เจ้าหน้าประสานงานสถานวิจัยระบบนำส่งยา
      นายสิทธิศักดิ์  ไชยสุข
      สถานวิจัยระบบนำส่งยา
      โทร. 8979
      E-mail : sittisak@pharmacy.psu.ac.th
Ico48
จุติญา พูลสุข [IP: 192.168.52.56]
19 ตุลาคม 2550 13:32
#334

เรียน  น้องศศิธร
         ข้อมูลผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
มีดังนี้คะ

- ข้อมูลผู้บริหาร
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร หัถกิจ
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
   (Adociate Dean for Research and International Affairs)
   ภาควิชาบริหารการศึกษาพยาบาลฯ คณะพยาบาลศาสตร์
   โทร. 6401 
   E-mail urai.h@psu.ac.th

- เลขานุการผู้บริหาร  
  นางสาวจันจิรา  ขวัญช่วย
  งานสารบรรณ
  โทร. 6419
  E-mail junjira.k@psu.ac.th
             
- โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาฐานข้อมูลวิจัย
  นายเอกวุฒิ  เจตุกำเนิด
  งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ
  โทร. 6438
  E-mail akawut.k@psu.ac.th

-  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
  นางจุติญา  พูลสุข
  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
  โทร. 6457
  E-mail jutiya.p@psu.ac.th

ศิค่ะ

         ขอแก้ไขเบอร์โทร.ของคุณอัญชลีใหม่ เป็น

8074    ข้อมูลอื่นคงเดิมค่ะ

                                        ฉวีวรรณ

Ico48
สุรัตนา [IP: 192.168.52.56]
29 ตุลาคม 2550 14:11
#759


เรียน     คุณศศิธร  คงทอง            
คณะวิทยาการจัดการ ขอแจ้งข้อมูลผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลงานวิจัยของคณะดังนี้

คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ
Asst. Prof. Dr.Bussabong  Chaijaroenwatana
สำนักคณบดี
โทรภายใน 7800-1
e-mail : bussabong.c@psu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ
Dr. Nuttida   Suwanno
งานบริการการศึกษา
โทรภายใน 7804
e-mail : nuttida.a@psu.ac.th

เลขาฯผู้บริหาร
นายกรีฑา  จาริยะ
สำนักคณบดี
โทรภายใน 7801
e-mail : kreetha.c@psu.ac.th

โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาฐานข้อมูลวิจัยของหน่วยงาน
นายบุญศิริ  บุญยก
งานนโยบายและแผน
โทรภายใน 7822
e-mail : boonsiri.b@psu.ac.th
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
นางสาวกอบพร  พสุนธราธรรม
งานบริการการศึกษา
โทรภายใน 7827
e-mail : kobporn.p@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยของคลินิกวิจัย/ สถานวิจัย
นายศักดา  ขจรบุญ
คลินิกวิจัย
โทรภายใน 7970
e-mail : sakda@mgt.psu.ac.th

 

Ico48
สุกัญญา ทัศนกุล [IP: 172.29.8.210]
08 พฤศจิกายน 2550 18:07
#1241

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

โทร.074-451101

นางสุกัญญา ทัศนกกุล

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

โทร.047-451149

fax. 074-212900, 212901

ขอมีส่วนร่วมด้วยค่ะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขศ.สุราษฎร์ฯ

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ: ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร

โทรศัพท์:077-355448 ต่อ 2075

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย:นางสาวหทัยชนก  ผลาวรรณ์

โทรศัพท์:077-355448 ต่อ 2085

อีเมลล์:hataichanok.p@psu.ac.th/saw920@hotmail.com

สวัสดีค่ะ น้อง sawtechno

ได้รับข้อมูลแล้วยินดีมากๆ เลยค่ะ เปิด blog ข้อมูลด้านการวิจัยเมื่อไร อย่าลืมแจ้งมานะคะ (ที่ sasitorn.k@psu.ac.th) จะได้ pr ใน CoP แบบอัตโนมัติได้

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
พี่ศิ
ศศิธร สำนักวิจัยฯ (RDO)/โทร. 6959 (0-7428-6959)

ดีคะพี่ศศิ

ขอบคุรมากเลยที่แวะเข้าไป่นบันทึกหร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ตามมาอ่านต่อที่พี่ทิ้งร่องรอยเอาไว้คะ

เรื่องการอัพเดทข้อมูลเดี่ยวจะบอกน้องนกให้คะ เค้าเป็นผู้ดูแลและประสานงานวิจัยของขศ.สฏ.คะ

สำหรับการเปิดblogวิจัยนั้น คงไม่นานเกินรอคะ มีเรื่องอัดอั้นตันใจอยู่ไม่น้อย โปรดติดตามตอนต่อไป

ดีครับ

ขอเพิ่มเติมผู้ประสานงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครับผม

ชื่อ : นายสันติ  เส็นหมาน

หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์ติดต่อ :

เบอร์ระหว่าง วิทยาเขต  1783

สายใน      7-3004

โทรศัพท์,โทรสาร  073-338064

มือถือ 0897715020

อีเมล์ :  sunti-s@bunga.pn.psu.ac.th

---------

ขอบคุณ คุณสันติ มากๆ ค่ะ ช่วยกระจายๆ ให้หลายคนที่จะเป็นสมาชิกทราบด้วยนะคะ  และอย่าลืมแจ้งเมื่อเปิด blog เกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยนะคะ ...

สุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรงตลอดไป สวัสดีปีใหม่ค่ะ :)

Ico48
orn_usa [IP: 125.24.107.129]
20 มกราคม 2551 17:26
#13899

สวัสดีค่ะ 

ช้าไปหรือเปล่าคะ  ขอแจมด้วยคนค่ะ

อยากจะให้ข้อมูลของผู้ประสานวิจัยของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มอ.ปัตตานี  ค่ะ

ชื่อ นางสาวอรอุษา  ปุณยบุรณะ

เบอร์โทร  08 1541 3436

 

คณะทรัพย์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิดหน่อยค่ะ ในส่วนของตำแหน่งทางวิชาการของคณบดี จาก ผศ. เป็น รศ. ค่ะ ส่วนข้อมูลอื่น ๆ เหมือนเดิมค่ะ

:) ขอบคุณน้องแจ๋วมากๆ ค่ะ ในที่สุดก็หาเจอ ..แจ๋วซะอย่าง  

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.164.172
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ