นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปาริฉัตร
Ico64
ปาริฉัตร ยุนรัมย์
ประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโ... more »
By ปาริฉัตร   created: 11 April 2008 08:24 Modified: 11 April 2008 08:24 [ Report Abuse ]

(0) หนังสือ “นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

เชิญติดตามอ่าน หนังสือ “นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งเป็นหนังสือสรุปข้อมูลงานวิจัยบางส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมีการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 40 ผลงานด้วยกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัย... more »
By ปาริฉัตร   created: 01 April 2008 16:23 Modified: 01 April 2008 16:23 [ Report Abuse ]

(0) สกอ.เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2551

สกอ. เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2551ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.research.mua.go.th/article_show.php?cat_id=20และสามารถสมัครได้ที่http://www.research.mua.go.th/register51/**หมดเขตรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2551**ติดตามข่าวสารด้านการวิจัยอื่นๆ ได้ที... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ปาริฉัตร   created: 01 April 2008 16:14 Modified: 01 April 2008 16:14 [ Report Abuse ]

(1) Update!!! วารสารสงขลาฯ ฉบับวทท. Vol.30 No.1 Jan.-Feb.2008 ฉบับ online

วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol. 30 No.1 Jan.-Feb.2008 ได้ออกเผยแพร่ฉบับออนไลน์แล้วติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของ วารสารฯ ได้ที่http://www.sjst.psu.ac.th -> Current volume หรือhttp://www.sjst.psu.ac.th -> Publi... more »
By ปาริฉัตร   created: 20 March 2008 09:38 Modified: 20 March 2008 09:39 [ Report Abuse ]

(0) ทุนวิจัยนวมินทร์ ปี 2551 ของ วช.

วช. ได้ประกาศให้เสนอโครงการขอทุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2551 ขึ้น ดังนี้ 1. ขอบข่ายทุน เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขยายผลการวิจัยตามแนวทางพระราชดำริให้มีการสืบสานต่อไป โดยเน้นผลงานที่สามารถ... more »
By ปาริฉัตร   created: 20 March 2008 09:31 Modified: 04 April 2008 09:33 [ Report Abuse ]

(0) เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประชุมระดมสมอง เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร

การประชุม เรื่อง การประชุมระดมสมอง เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป 5 กลุ่มสินค้าภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บิช แอนด์ รี สอร์ท จ.สงขลา ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตาม URL นี้ http://www.arda.or.th/newsDe... more »
By ปาริฉัตร   created: 14 March 2008 14:28 Modified: 14 March 2008 14:28 [ Report Abuse ]

(0) ด่วน!! รายละเอียดเพิ่มเติมทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2551 ของ วช.

***รายละเอียดเพิ่มเติมทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2551 ของ วช.***1. งบประมาณโครงการ 1.1 วช. ไม่จำกัดวงเงินแต่ละโครงการโดยให้ตั้งตามความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนการทำงาน 1.2 ตั้งค่าตอบแทนคณะนักวิจัยโดยใช้ระดับของหัวหน้าโครงการเป็นเกณฑ์ 1.2.1 หัวห... more »
By ปาริฉัตร   created: 14 March 2008 14:25 Modified: 14 March 2008 14:25 [ Report Abuse ]

(1) ด่วน !!!! ทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2551 ของ วช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ดังนี้ 1) กลุ่มเรื่องเร่งด่วน 10 กลุ่มเรื่อง (ดูกรอบการวิจัยแต่ละกลุ่มจากประกาศ วช.) คือ 1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธร... more »
By ปาริฉัตร   created: 13 March 2008 13:04 Modified: 14 March 2008 14:21 [ Report Abuse ]

(1) ขอความร่วมมือนักวิจัยกรอกแบบสำรวจการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ขอความร่วมมือนักวิจัยกรอกแบบสำรวจการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ - แบบวิจัย 17ติดตามข่าวสารด้านการวิจัยอื่นๆ ได้ที่http://rdo.psu.ac.th more »
By ปาริฉัตร   created: 13 March 2008 12:24 Modified: 13 March 2008 12:24 [ Report Abuse ]