นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปาริฉัตร
Ico64
ปาริฉัตร ยุนรัมย์
ประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 50 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 1860 0
งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 6 ปี 2551 1646 0
หนังสือ “นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 2624 0
สกอ.เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2551 2321 0
Update!!! วารสารสงขลาฯ ฉบับวทท. Vol.30 No.1 Jan.-Feb.2008 ฉบับ online 1871 1
ทุนวิจัยนวมินทร์ ปี 2551 ของ วช. 1870 0
เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประชุมระดมสมอง เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร 1897 0
ด่วน!! รายละเอียดเพิ่มเติมทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2551 ของ วช. 1607 0
ด่วน !!!! ทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2551 ของ วช. 1988 1
ขอความร่วมมือนักวิจัยกรอกแบบสำรวจการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1511 1
วช. ขอเชิญส่งรายงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 1707 0
วช.ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 1258 0
สัมมนาทางวิชาการ: รูปแบบและการจัดการของเสียอันตรายในมหาวิทยาลัย 1476 1
การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย ในภาพรวมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550 1295 0
ด่วน!! หมดเขตสำรองที่นั่ง 28 ก.พ. นี้ 1247 0
การระดมสมองเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรในภาคใต้ 1649 0
จดหมายข่าววิจัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1(ม.ค.-ก.พ. 51) 3971 1
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ (Special Seminar) 1191 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเลขานุการศูนย์เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ 1290 0
เชิญชม "สารคดีวิจัยเด่น ม.อ." ในรูปแบบออนไลน์ 1529 2
การบรรยาย เรื่อง“การเขียนหนังสือจากงานวิจัยเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ” 1567 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเลขานุการศูนย์เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ 1403 1
เชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย 1261 0
URL ของเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) 1397 0
วันนักวิจัยม.อ. ปี 2551 : ผลจากการสืบค้นข้อมูล ISI ช่วงปี 2549-2550 1546 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ 1414 2
การจัดทำสัญญารับทุนสำหรับชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551 1386 2
สวทช.จัดสรรทุนและโครงการต่าง ๆ 5 โครงการ 1642 0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร" งานวิจัยเชิงคุณภาพ:การประยุกต์สู่การปฏิบัติ" 2967 1
การประชุมพัฒนาโครงการวิจัย 1403 0
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ 1629 4
Update!!! วารสารสงขลาฯ ฉบับฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฉบับ online 1644 0
Update!!! วารสารสงขลาฯ ฉบับวทท. Vol.29 No.6 Nov.-Dec.2007 ฉบับ online 1404 0
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"เทคโนโลยีการผลิตแบบกึ่งแข็ง-กึ่งเหลว" 1356 0
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นของคณะเพื่อรับเกียรติบัตรในงาน "วันนักวิจัย ม.อ." 1297 0
ประกาศทุนวิจัยของสกว. 1934 0
สมัครทุนวิจัย สกว. แบบ Online 2313 0
เชิญร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง"การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1" 1579 2
“วัสดุนาโนสำหรับสุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 2183 1
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้าและความลับทางการค้า" 1857 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองจัดการวารสารสงขลานครินทร์ 1393 0
ร่วมเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 1536 0
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองจัดการวารสารสงขลานคินทร์ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 1390 0
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "การพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช:ภาคใต้" 1331 0
โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1730 1
ประกาศยกเลิกการจัดงานแนะนำตัว PSU IBC ในวันอังคารที่ 4 ธ.ค.50 1447 0
การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1675 0
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วารสารสงขลานครินทร์ 1620 2
ทุนอุดหนุนวิจัยของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1557 0
"ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเครือข่ายวิจัยชุมชน" 1265 0