นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1218
comment: 0

พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าชดเชย

 

 

        ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทำความเข้าใจ “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559" โดยรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ นายบุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์  และจะทำความเข้าใจไปยังวิทยาเขตต่างๆ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559  ซึ่งในส่วนที่ตัวเองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัย อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเงินบำเน็จ โดยการจัดค่าชดเชย ดังนี้

หมวด 10 ค่าชดเชย

       ข้อ 44  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน เพราะเหตุอื่นที่มิใช่การลาออกเว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ลาออกเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้รับค่าชดเชยอัตราเงินเดือนสุดท้ายดังต่อไปนี้

  1. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนจำนวน 1 เดือน
  2. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนจำนวน 3 เดือน
  3. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนจำนวน 6 เดือน
  4. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนจำนวน 8 เดือน
  5. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือน 10 เดือน

การเลิกจ้างตามข้อนี้ หมายความว่า การกระทำใดที่มหาวิทยาลัย ไม่ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทำงานต่อไป และไม่จ่ายเงินเดือนให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือเหตุอื่นใดและหมายความรวมถึงเพราะเหตุมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เริ่มนับ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

http://www.personnel.psu.ac.th/m_sance/new7july.pdf

Flowers
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.234.143.26
Message:  
Load Editor
   
Cancel or