นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

PENNEE
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1652
ความเห็น: 0

มอก 2747-2559 ที่นอน

มอก ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน

คุณลักษณะที่ต้องการ

1. ลักษณะทั่วไป ดูรูปทรงของที่นอน ความสะอาด สีไม่สม่ำเสมอ รอยด่าง เปอะเปื้อน (การตรวจพินิจ)


2. การหาปริมาณเนื้อยางทั้งหมด
ต้องมีปริมาณเนื้อยางธรรมชาติ 100% โดยน้ำหนักของเนื้อยางทั้งหมด ตามมาตรฐาน ISO 9924-1 ทดสอบกับเครื่อง TGA
3. ความหนาแน่น ตามมาตรฐาน ISO 845
 ขนาดชิ้นตัวอย่างจะต้องมีขนาด 50 x 50 x 40 mm. กว้าง x ยาว x หนา ตามลำดับ ซึ่งตัวอย่างจะต้องนำไปซึ่งด้วยเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง วัดขนาดแต่ละด้าน ด้วย vernier ทำตาม ISO 1349 และนำมาเข้าสูตรหาปริมาตร 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
นิ่ม 61-70 kg/m3
นิ่มปานกลาง 71 - 80 kg/m3
แข็ง 81 - 90 kg/m3

4. ดัชนีความแข็งเชิงกด ตามมาตรฐาน ISO 2439 method A 
 การทดสอบจะทดสอบกับเครื่อง Foam compression tester ตัวอย่างจะต้องมีขนาด 380 x 380 x 50 mm. กว้าง x ยาว x หนา ตามลำดับ
ซึ่งวิธีเป็นการคำนวนเพื่อหาดัชนีความแข็งเชิงกด 
วิธีการทดสอบ คือ
step 1: กดหัวกดลงมาที่ตัวอย่าง 5N จากนั้นทำการวัดความหนา (zet zore) จากนั้น step 2:กดลงมาด้วยความเร็ว 100 mm/min แต่กำหนดระยะสูงสุดที่กดลงมา โดยกดลงมาที่  70% ของความหนา จำนวน 3 รอบ step 3: กดอีกครั้ง ที่ความหนา 40% ของความหนา


แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
นิ่ม <100 N
นิ่มปานกลาง มากกว่า 100 ถึง  ไม่เกิน 170N
แข็ง > 170N
5.การเร่งการเสื่อมอายุ ISO 2240
 สภาวะที่ใช้ทดสอบ ทดสอบที่ 70 องศา 72 ชั่วโมง
เมื่อทดสอบความเร่งการเสื่อมอายุแล้ว ให้นำตัวอย่าง กลับมาทดสอบดัชนีความแข็งเชิงกดอีกครั้ง เพื่อดูค่าดัชนีความแข็งเชิงกด (ต้องลดลงจากเดิมไม่เกิน 20%)
6. การยุบตัวเนื่องจากแรงกด  การยุบตัวต้องไม่เกิน 6% ทดสอบ 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

7. ความทนแรงอัดซ้ำคงที่

 การทดสอบนี้ ต้องผ่านการทดสอบ ดัชนีความแข็งเชิงกดก่อน จากนั้น ทำมาทดสอบการอัดซ้ำ เป็นจำนวน 80000 รอบ และนำมาทดสอบหาดัชนีความแข็งเชิงกด อีกครั้ง เพื่อดูค่าที่เปลี่ยนแปลงไป

 ค่าดัชนีความแข็งเชิงกด เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 20 % และ ความหนาเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่เิน 5%

 

*หมายเหตุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ต้องผ่านการสอบเทียบหรือทวนสวบ

หากผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ก็จะผ่านเกณฑ์ของ มอก ที่นอน แต่การผ่านเกณฑ์นั้น จำเป็นต้องตรวจทั้งทางด้านการผลิตและด้านการกายภาพ จึงจะได้รับการรับรอง เครื่องหมาย มอก จาก สมอ.

 

ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ''ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถรองรับการทดสอบ ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับที่นอน ได้ทุกพารามิเตอร์แล้ว'' สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 074-286904-7 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 June 2017 23:44 Modified: 23 June 2017 10:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว