นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 2

เงื่อนไขที่หน่วยงานไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP คือ 1. วงเงินการจัดซื้อจัดหาต่ำกว่าครั้งละ 5,000.- บาท 2. การดำเนินการตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 วรรค“การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่หนุ่ม   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2556 11:36 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2556 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 1

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คือการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไปหน่วยงานต้องจัดทำในระบบ e-GP ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ e... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่หนุ่ม   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2556 11:18 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2556 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ

การพัสดุ หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้างการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยนการเช่า การควบคุม การจำหน่ายและการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ พัสดุหมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำกำหนดไว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่หนุ่ม   สร้าง: 26 มิถุนายน 2556 14:59 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2556 11:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]