นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2855
ความเห็น: 0

บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ "

นางสาวรัตนา  ยงยิ่งประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

 

          พี่รัตนา  ยงยิ่งประเสริฐ   ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัยท่าน ศ.ดร.สุจินต์  จินายน เป็นคณบดี พี่รัตนาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน คอยให้คำปรึกษา แนะนำงานให้กับน้องๆ และหน่วยงานอื่นๆ สามารถแก้ไขปัญหาจนงานลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อบุคคลทั่วไป ทำให้ได้รับความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเสมอมา ในโอกาสที่พี่รัตนาจะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ นี้ ทีมสัมภาษณ์จึงได้นำเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของพี่รัตนามาเล่าให้ฟังดังนี้ค่ะ

 

“พี่รัตนา   เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร”
           พี่รัตนา ได้เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๐  โดยได้รับการคัดเลือกให้ทำงานในสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะฯ และต่อมาได้ย้ายมาสังกัดกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ปัจจุบันพี่รัตนาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ โดยได้ดูแลงานของกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง และกลุ่มงานศูนย์วิจัย จำนวน ๙ หน่วยงาน    การทำงานที่คณะฯ  พี่รัตนาได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงานของหน่วยงานราชการ การทำงานร่วมกับบุคลากรภายใน-ภายนอก และนักศึกษา  และพี่รัตนา ก็ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน

"หลักในการดำรงชีวิต "

          ใช้หลักความพอเพียงในการดำรงชีวิต

  •  ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  • ใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
  • เตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัวเรา

"หลักในการทำงาน "

           พี่รัตนา  ยึดหลักอิทธิบาท 4 ตามหลักพระพุทธศาสนา  มาเป็นแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  ซึ่งมีแนวปฏิบัติ  ๔  ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (ซึ่งใครๆ ก็ท่องได้ จำได้)  มาใช้เป็นแนวทางในการทำงาน  ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและทำงานได้ตามที่คาดหวัง

"เทคนิคการบริหารเวลา "

          พี่รัตนาบอกว่าการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จนั้น เราจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน ว่างานไหนควรจะทำก่อนงานไหนควรจะทำหลัง และต้องทำงานให้สำเร็จเป็นเรื่องๆ  ทำให้เรามีเวลาที่จะไปคิดวางแผนทำงานอื่นได้ และการที่เราเป็นหัวหน้างานเราก็ต้องรู้จักที่จะมอบหมายงานให้คนที่มีความสามารถหรือตามความถนัด

"การพัฒนางาน/พัฒนาตนเอง"

          การทำงานจะต้องทำด้วยสติและปัญญา  พอใจกับงานที่ทำ รู้จักชมหรือให้กำลังใจตัวเอง   ต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ทั้งทักษะการทำงาน และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพราะข้อมูลข่าวสารสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว  จึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ที่สำคัญต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สร้างเพื่อนร่วมงานที่ดี รู้จักให้กำลังใจ และชื่นชมเพื่อนร่วมงาน  และรักษาสุขภาพจิตของตัวเอง และเพื่อนร่วมงาน   รู้จักยืดหยุ่น  รู้จักการรอคอย รู้จักแพ้/ชนะ  และหวังดีต่อกันเสมอ

"การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจะทำอย่างไร"

          ต้องมีสติ พิจารณาว่าข้อข้ดแย้งเกิดจากอะไร ไม่ใช้อารมณ์ ใช้เหตุและผลในการแก้ไขข้อขัดแย้ง

"ความประทับใจในองค์กร "

  • ได้มีโอกาสร่วมบุกเบิกพื้นที่เพื่อก่อตั้งสถานีวิจัยเทพา และสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ร่วมกับอดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ศ.ดร.สุจินต์    จินายน ) ซึ่งเป็นงานที่พี่รัตนามีความภาคภูมิใจมาก
  • เป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมหลากหลาย ทำให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคลากรทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  เช่น กิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำ ฝึกความอดทนในการทำงาน และมีระเบียบวินัย  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง และมีทัศนคติที่ดีกับบุคคลอื่น และที่สำคัญก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฯ
  • มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างขึ้น ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ของผู้อื่นที่เป็นมุมมองใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

"ข้อเสนอแนะ "

            อยากให้บุคลากรของกลุ่มงานสถานีวิจัย ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน  กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีสถานีวิจัยและมีการฝึกงานของนักศึกษาเช่นเดียวกัน

"คติในการทำงาน"

  • ทำในสิ่งที่รักหรือจะรักในสิ่งที่ทำ หากไม่สามารถเลือกทำงานที่เรารักได้ ก็จงรักในงานที่ต้องทำ เพราะความรักในงาน สร้างความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
  • ทำงานให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน คือหัวใจของความสำเร็จ

 

          สุดท้ายนี้ พี่รัตนา  ก็ขอขอบคุณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสและประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน ด้านต่างๆ และขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ไว้วางใจให้ร่วมทำงานด้วยดีตลอดระยะเวลาที่รับราชการ

ทีมสัมภาษณ์
ดร.สุรชาติ  เพชรแก้ว
นางสาวปัทมพร  อินสุวรรโณ
นายปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง
นางจารี  ทองสกูล
ผู้บันทึก  นางสาววันดี  สุขสะโร
บันทึกภาพ นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้

-----------------------------------

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 สิงหาคม 2558 10:47 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2558 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ