นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อันตรายที่เกิดจากพลาสติก 1515 0
การทดสอบจานพลาสติก II 1624 0
การทดสอบจานพลาสติก I 1014 0
ผลเสียจากจานพลาสติก 1139 0
อันตรายจากสารเคมีใกล้ตัว 840 0
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (ซีล) 1091 0
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (Septa) 933 0
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (Liner) 960 0
การเลือกคอลัมน์ GC (ความยาว) 1055 0
การเลือกคอลัมน์ GC (ความหนาของฟีล์ม) 916 0
การเลือกคอลัมน์ GC (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 868 0
การเลือกคอลัมน์ GC (เฟสคงที่ของคอลัมน์) 1364 0
MS แหล่งผลิตไอออนและการสอบเทียบผิดปกติ 1130 0
MS สร้างระบบความดันต่ำไม่ได้ 1088 0
MS ความไววิเคราะห์ลดลง 1214 0
LC-MS ปัญหาความไววิเคราะห์ต่ำลง 1273 0
การใช้ Mode Split หรือ Splitless ที่หัวฉีดสารเครื่อง GC, GC-MS 1291 0
MS ระบบสุญญากาศมีปัญหา I 1327 0
วิทย์ของฝนหลวง 2794 0
GC # พีคหัวแตก พีคแยก # สาเหตุ & การแก้ไข 1190 0
GC # พีคหัวกลับ # สาเหตุ & การแก้ไข 948 0
GC # พีคกว้าง (broad) # สาเหตุ & การแก้ไข 1193 0
GC # พีคหัวตัด # สาเหตุ & การแก้ไข 1121 0
GC # พีคเป็นหางทางด้านหลัง (Tailing) # สาเหตุ & การแก้ไข 1026 0
GC # พีคเป็นหางทางด้านหน้า (Fronting) # สาเหตุ & การแก้ไข 746 0
GC # พีคเล็กแยกจากพีคหลัก # สาเหตุ & การแก้ไข 907 0
GC # สัญญาณ noise สูง # สาเหตุ & การแก้ไข 908 0
GC # เกิดพีคที่ระบุที่ระบุไม่ได้ (ghost peaks) # สาเหตุ & การแก้ไข 1208 0
GC # มีสัญญาณรบกวน # สาเหตุ & การแก้ไข 951 0
GC # สัญญาณ base line ยกสูงบางช่วงอุณหภูมิ # สาเหตุ & การแก้ไข 925 0
การคำนวณ Retention Index 900 0
ปั้มดูดอากาศ 2970 0
ส่วนประกอบของชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 1805 0
การเลือกใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 1080 0
ไขมันหรือลิพิด 1108 3
GC: ก้านเข็มฉีดสารงอบ่อย & น้ำหมักชีวภาพ 960 0
การเลือกตัวดูดซับใน TLC 1076 0
ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี (Thin Layer chromatography ) 1637 0
โครมาโทกราฟี 2551 0
การแยกสาร II 3137 1
การแยกสาร I 2865 0
GC # สัญญาณ base line ช่วงท้ายยกสูง # สาเหตุ & การแก้ไข 4513 0
GC # สัญญาณ base line ลดลง # สาเหตุ & การแก้ไข 1041 0
เทคนิคเตรียมตัวอย่างกับกลุ่มสารที่สนใจบางชนิด 1239 0
GC # เวลา retention times ลดลง # สาเหตุ & การแก้ไข 1381 0
GC # เวลา retention times เพิ่มขึ้น # สาเหตุ & การแก้ไข 884 0
Retention time (RT) 1245 0
GC สัญญาณต่ำ # สาเหตุ & การแก้ไข 1087 0
วิธีวิเคราะห์ Benzene toluene และ Xylene (BTX)ในของแข็ง 1958 1
อนาคตของ LC-MS ทางด้านอาหาร 1286 0
พีคหาย/พีคซ้อนทับ # สาเหตุ & การแก้ไข 1154 0
GC ไม่เห็นพีค # สาเหตุ & การแก้ไข 1452 2
การทดสอบ Ethanol ในเครื่องสำอางชนิดครีม 2068 0
วิธีวิเคราะห์แบบฉีดไหล (Flow Injection Analysis, FIA) 6365 0
การวิเคราะห์ทางเคมีในศตวรรษปัจจุบัน 1332 0
การสกัด (Extraction) 1844 0
วิธีการใช้งานเครื่อง Rotary Evaporator 8367 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part III 1550 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part II 1419 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part I 2875 0
เรื่องควรรู้ก่อนทดสอบ สารอินทรีย์ 1546 0
การแยกด้วยเทคนิค อาฟฟินิตี โครมาโตกราฟี (Affinity chromatography) 5988 0
Capillary electrochromatography (CEC) (III) 1858 0
Capillary electrochromatography (CEC) (II) [R] 62 2
การแยกด้วยเทคนิค Capillary electrochromatography (CEC) [R] 85 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part VI) ข้อดี-ข้อด้อย [R] 71 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part V) CZE [R] 94 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part IV) ลักษณะ EOF [R] 112 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part III) รู้จัก EOF [R] 153 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part II) [R] 177 0
การแยกด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis (CE) [R] 163 0
การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ (Steam distillation) 18164 1
การแยกด้วยเทคนิคแบบไหลภายใต้สนาม (Field Flow Fractionation) 2355 1
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) III 2228 0
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) II 9172 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (V) [R] [C] 139 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (IV) [R] 91 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (III) [R] 59 1
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (II) [R] [C] 57 0
ไบโอเซนเซอร์ (Biosensor) [R] [C] 119 0
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) 4845 0
การสังเคราะห์พอลิเมอร์การลอกแบบโมเลกุล (Molecularly imprinted polymers synthesis) 5469 0
พอลิเมอร์การลอกแบบโมเลกุล (Molecularly imprinted polymers) 3413 0
ตัวดูดซับของแข็ง SPE ชนิด Poly (styrene divinylbenzene) copolymer 5425 0
ข้อได้เปรียบ Solid phase extraction (SPE) เทียบกับ Liquid liquid extraction (LLE) 4785 0
การเลือก Eluting solvent 1762 0
การใช้งาน SPE (Solid phase extraction) 6279 0
การกลั่นลำดับส่วน (Fractional distillation) 37411 0
การกลั่นแบบธรรมดา (Simple distillation) 13687 1
การเจือจางและเพิ่มความเข้มข้น 2222 1
ตัวดูดซับของแข็ง SPE ชนิด ซิลิกา 2722 0
Method validation (การใช้ได้ของวิธี) 2231 1
วิวัฒนาการ ของการสกัด (Extraction) 2597 0
ความสำคัญของการสกัด (Extraction) 2823 0
ตัวดูดซับของแข็งแบบจำเพาะ#ชนิดอิมมูโนแอฟฟินิตี 2686 1
ชนิดตัวดูดซับของแข็ง (SPE Sorbent) 2998 1
การเลือกตัวทำละลายที่ใช้ชะ (Eluting solvent) ของ SPE 5100 4
การเลือกใช้ Solid Phase Microextraction (SPME) 5236 0
วิธีวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ 3300 0
เพอร์จแอนด์แทรป (Purge and trap extraction) 4357 0