นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อันตรายที่เกิดจากพลาสติก 1333 0
การทดสอบจานพลาสติก II 1422 0
การทดสอบจานพลาสติก I 851 0
ผลเสียจากจานพลาสติก 997 0
อันตรายจากสารเคมีใกล้ตัว 734 0
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (ซีล) 932 0
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (Septa) 823 0
การบำรุงรักษา หัวฉีดเครื่อง GC (Liner) 832 0
การเลือกคอลัมน์ GC (ความยาว) 910 0
การเลือกคอลัมน์ GC (ความหนาของฟีล์ม) 797 0
การเลือกคอลัมน์ GC (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 722 0
การเลือกคอลัมน์ GC (เฟสคงที่ของคอลัมน์) 1181 0
MS แหล่งผลิตไอออนและการสอบเทียบผิดปกติ 997 0
MS สร้างระบบความดันต่ำไม่ได้ 972 0
MS ความไววิเคราะห์ลดลง 1070 0
LC-MS ปัญหาความไววิเคราะห์ต่ำลง 1139 0
การใช้ Mode Split หรือ Splitless ที่หัวฉีดสารเครื่อง GC, GC-MS 1154 0
MS ระบบสุญญากาศมีปัญหา I 1213 0
วิทย์ของฝนหลวง 2609 0
GC # พีคหัวแตก พีคแยก # สาเหตุ & การแก้ไข 1079 0
GC # พีคหัวกลับ # สาเหตุ & การแก้ไข 839 0
GC # พีคกว้าง (broad) # สาเหตุ & การแก้ไข 1075 0
GC # พีคหัวตัด # สาเหตุ & การแก้ไข 1031 0
GC # พีคเป็นหางทางด้านหลัง (Tailing) # สาเหตุ & การแก้ไข 925 0
GC # พีคเป็นหางทางด้านหน้า (Fronting) # สาเหตุ & การแก้ไข 647 0
GC # พีคเล็กแยกจากพีคหลัก # สาเหตุ & การแก้ไข 770 0
GC # สัญญาณ noise สูง # สาเหตุ & การแก้ไข 812 0
GC # เกิดพีคที่ระบุที่ระบุไม่ได้ (ghost peaks) # สาเหตุ & การแก้ไข 1083 0
GC # มีสัญญาณรบกวน # สาเหตุ & การแก้ไข 861 0
GC # สัญญาณ base line ยกสูงบางช่วงอุณหภูมิ # สาเหตุ & การแก้ไข 854 0
การคำนวณ Retention Index 806 0
ปั้มดูดอากาศ 2788 0
ส่วนประกอบของชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 1684 0
การเลือกใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 1007 0
ไขมันหรือลิพิด 1008 3
GC: ก้านเข็มฉีดสารงอบ่อย & น้ำหมักชีวภาพ 880 0
การเลือกตัวดูดซับใน TLC 967 0
ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี (Thin Layer chromatography ) 1539 0
โครมาโทกราฟี 2463 0
การแยกสาร II 2960 1
การแยกสาร I 2672 0
GC # สัญญาณ base line ช่วงท้ายยกสูง # สาเหตุ & การแก้ไข 4428 0
GC # สัญญาณ base line ลดลง # สาเหตุ & การแก้ไข 958 0
เทคนิคเตรียมตัวอย่างกับกลุ่มสารที่สนใจบางชนิด 1141 0
GC # เวลา retention times ลดลง # สาเหตุ & การแก้ไข 1299 0
GC # เวลา retention times เพิ่มขึ้น # สาเหตุ & การแก้ไข 797 0
Retention time (RT) 1129 0
GC สัญญาณต่ำ # สาเหตุ & การแก้ไข 1016 0
วิธีวิเคราะห์ Benzene toluene และ Xylene (BTX)ในของแข็ง 1854 1
อนาคตของ LC-MS ทางด้านอาหาร 1187 0
พีคหาย/พีคซ้อนทับ # สาเหตุ & การแก้ไข 1065 0
GC ไม่เห็นพีค # สาเหตุ & การแก้ไข 1388 2
การทดสอบ Ethanol ในเครื่องสำอางชนิดครีม 1956 0
วิธีวิเคราะห์แบบฉีดไหล (Flow Injection Analysis, FIA) 6164 0
การวิเคราะห์ทางเคมีในศตวรรษปัจจุบัน 1228 0
การสกัด (Extraction) 1736 0
วิธีการใช้งานเครื่อง Rotary Evaporator 8161 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part III 1445 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part II 1326 0
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กับสภาวะที่เหมาะสม Part I 2750 0
เรื่องควรรู้ก่อนทดสอบ สารอินทรีย์ 1479 0
การแยกด้วยเทคนิค อาฟฟินิตี โครมาโตกราฟี (Affinity chromatography) 5475 0
Capillary electrochromatography (CEC) (III) 1775 0
Capillary electrochromatography (CEC) (II) [R] 62 2
การแยกด้วยเทคนิค Capillary electrochromatography (CEC) [R] 85 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part VI) ข้อดี-ข้อด้อย [R] 71 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part V) CZE [R] 94 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part IV) ลักษณะ EOF [R] 112 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part III) รู้จัก EOF [R] 153 0
การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part II) [R] 177 0
การแยกด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis (CE) [R] 163 0
การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ (Steam distillation) 18047 1
การแยกด้วยเทคนิคแบบไหลภายใต้สนาม (Field Flow Fractionation) 2249 1
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) III 2126 0
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) II 9036 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (V) [R] [C] 139 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (IV) [R] 91 0
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (III) [R] 59 1
การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (II) [R] [C] 57 0
ไบโอเซนเซอร์ (Biosensor) [R] [C] 119 0
การแยกด้วยเทคนิคแมมแบรน (Membrane separation) 4742 0
การสังเคราะห์พอลิเมอร์การลอกแบบโมเลกุล (Molecularly imprinted polymers synthesis) 5263 0
พอลิเมอร์การลอกแบบโมเลกุล (Molecularly imprinted polymers) 3325 0
ตัวดูดซับของแข็ง SPE ชนิด Poly (styrene divinylbenzene) copolymer 5296 0
ข้อได้เปรียบ Solid phase extraction (SPE) เทียบกับ Liquid liquid extraction (LLE) 4627 0
การเลือก Eluting solvent 1688 0
การใช้งาน SPE (Solid phase extraction) 5836 0
การกลั่นลำดับส่วน (Fractional distillation) 37222 0
การกลั่นแบบธรรมดา (Simple distillation) 13297 1
การเจือจางและเพิ่มความเข้มข้น 2149 1
ตัวดูดซับของแข็ง SPE ชนิด ซิลิกา 2588 0
Method validation (การใช้ได้ของวิธี) 2148 1
วิวัฒนาการ ของการสกัด (Extraction) 2456 0
ความสำคัญของการสกัด (Extraction) 2707 0
ตัวดูดซับของแข็งแบบจำเพาะ#ชนิดอิมมูโนแอฟฟินิตี 2543 1
ชนิดตัวดูดซับของแข็ง (SPE Sorbent) 2855 1
การเลือกตัวทำละลายที่ใช้ชะ (Eluting solvent) ของ SPE 4988 4
การเลือกใช้ Solid Phase Microextraction (SPME) 5141 0
วิธีวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ 3235 0
เพอร์จแอนด์แทรป (Purge and trap extraction) 4247 0