นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

(0) ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้้า โดยทั่วไปมีข้อที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ ก. ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อนสัก 2-3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้้าใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง ยกเว้นพารามิเตอร์บางชนิดไม่ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 23 April 2017 21:09 Modified: 23 April 2017 21:09 [ Report Abuse ]

(0) ลีน (Lean) ข้อด้อย

1 ยากต่อการสื่อสารและทำความเข้าใจ มักพบว่า พนักงานบางส่วนในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เกิดจากการขาดความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคทางความคิด เช่น อุปสรรคทางความคิดของพนักงาน - เรายุ่งเกินกว่าจะไปสนใจระบบนี้ - เป็นค... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 17 April 2017 12:49 Modified: 18 April 2017 08:50 [ Report Abuse ]

(0) ประโยชน์และข้อดีของลีน II

ประโยชน์และข้อดีของลีน I 8 ระบบของลีน มีการนำเอาการปรับเรียบด้วยการจัดลำดับในการผลิต(Mixed Model Production) มาใช้ ทำให้กระบวนการสามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างคล่องตัว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ - การผลิ... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 28 March 2017 15:20 Modified: 02 April 2017 14:59 [ Report Abuse ]

(0) ประโยชน์และข้อดีของลีน I

1 ไม่มีต้นทุนจมกับของคงคลัง เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตที่ดี โดยทำการรวบรวมรายการความต้องการสินค้าจากฝ่ายขายมาทำการวางแผน (Make to order) แล้วผลิตสินค้าออกมาตามจังหวะความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นการผลิตเฉพาะสินค้าหรือชิ้นส่วนที่จำเป็น ตามปริมาณ... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 26 March 2017 17:55 Modified: 28 March 2017 15:19 [ Report Abuse ]

(0) GC-MS-MS (รายละเอียด)

เป็นการเชื่อมต่อของสองเทคนิค คือ แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) ซึ่งเป็นเทคนิคการแยกสารกับแมสสเปกโทรเมตรี (MS) ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจวัดที่ใช้ในการพิสูจน์หาเอกลักษณ์และหาปริมาณสาร การรวมกันของสองเทคนิคดังกล่าว ทำให้เกิดผลดีคือ ทำให้สามารถแยกองค์ประกอบ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 09 March 2017 09:22 Modified: 13 March 2017 08:36 [ Report Abuse ]

(0) คำศัพท์ลีน IV

คำศัพท์ลีน I คำศัพท์ลีน II คำศัพท์ลีน II 1. Point of Use Storage คือ การเก็บชิ้นงานหรืออุปกรณ์ให้ใกล้กับบริเวณที่ต้องการมันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. Red Tag คือ ป้ายสีแดงที่บอกถึงไม่ความต้องการสิ่งของนั้น และต้องการให้ย้ายออกจากสายการผลิตระหว... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 03 March 2017 15:42 Modified: 06 March 2017 09:02 [ Report Abuse ]

(0) คำศัพท์ลีน III

คำศัพท์ลีน I คำศัพท์ลีน II 1. Just In Time Production หรือระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี คือ ระบบที่ทำการผลิตเมื่อมีความต้องการเท่านั้นโดยจะผลิตเฉพาะสิ่งที่ต้องการ ด้วยปริมาณเท่าที่ต้องการเท่านั้น JIT ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 26 Febuary 2017 13:56 Modified: 27 Febuary 2017 08:10 [ Report Abuse ]

(0) คำศัพท์ลีน II

คำศัพท์ลีน I 10. Dock To Dock คือ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วัตถุดิบถูกรับเข้ามาในคลังสินค้า จนกระทั้งวัตถุดิบนั้นออกจากคลังสินค้าไปในรูปของสินค้าสำเร็จรูป เป็นการวัดการหมุนเวียนสินค้าคงคลังอย่างหนึ่งที่ลีนสนใจ 11. Efficiency คือ การที่สามารถบรรลุความต... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 17 Febuary 2017 09:45 Modified: 20 Febuary 2017 09:13 [ Report Abuse ]

(0) คำศัพท์ลีน I

เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ 1. Andon หรือเรียกว่าอันดง คือ สัญลักษ์ในการมองเห็นเพื่อสื่อถึงปัญหาของเครื่อ... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 11 Febuary 2017 20:09 Modified: 14 Febuary 2017 10:34 [ Report Abuse ]

[R] [C] (0) วิธีการปิดฝาขวด headspace ให้สนิท

ในการใช้งาน alumina cap และ PTFE silicone septa เพื่อปิดขวดเฮดสเปซหลังจากใส่ตัวอย่างลงไปแล้ว ให้ประกอบกันดังรูป โดย PTFE silicone septa ต้องเอาด้านที่เป็น silicone (อีกด้านของ PTFE silicone septa เป็นฟีมส์กระดาษ) หันออกมาจาก alumina cap เพื่อให้ต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 18 January 2017 11:32 Modified: 11 Febuary 2017 19:57 [ Report Abuse ]