นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 1653
ความเห็น: 0

การบริหารความเสี่ยง#2

เนื้อหาต่อจากบันทึกก่อน

การควบคุมภายใน

ความหมายว่ากระบวนการปฏิบัติงานที่กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินการของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดการผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

 

ปัจจัยของความเสี่ยง หมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องระบุด้วยว่า เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม

 

ประโยชน์

·        การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

·        การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

·        ข้อมูลและรายงายทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ

·        การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

·        เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

·        ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

·        ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน

·        การปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

องค์ประกอบ

·        สภาพแวดล้อมของการควบคุม

·        การประเมินความเสี่ยง

·        กิจกรรมการควบคุม

·        สารสนเทศและการสื่อสาร

·        การติดตามผลและประเมินผล

 

กิจกรรม

·        นโยบาย

·        การวางแผน

·        การกำกับดูแล

·        การสอบทาน

·        การรายงาน

·        การสั่งการ การสื่อสาร

·        การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ

·        การแบ่งแยกหน้าที่

·        การอนุมัติ

·        การมให้ความเห็นชอบ

·        แนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือ

·        การให้ความรู้ ความเข้าใจ

·        การรวบรวม จัดเก็บเอกสาร

·        การจดบันทึก การประมวลผลข้อมูล

·        การตรวจนับ เป็นต้น

 

ประเภทของการควบคุมภายใน

·        การควบคุมแบบป้องกัน

·        การควบคุมแบบค้นพบ

·        การควบคุมแบบแก้ไข

·        การควบคุมแบบสั่งการ

·        การควบคุมแบบทดแทน

 

กิจกรรมการควบคุม

·        ต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

·        ต้องปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

·        ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากความเสียหายที่เกิดขึ้น

·        มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ว่า กิจกรรมการควบคุมดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิผลและมีแระสิทธิภาพ

 

กลไกที่สำคัญของการควบคุมภายใน

ประกอบด้วยคน และระบบ  โดยต้องปลูกฝังให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเข้าใจ เห็นความสำคัญ ยอมรับและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและนำไปปฏิบัติ

 

ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นรายละเอียดในการเขียน ปย1 และปย 2 คะ แต่ยังไมหมดจะเขียนในบันทึกบันไปและมีตัวอย่างของการทำ Workshop ด้วยคะ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 สิงหาคม 2556 18:29 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2556 18:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 ServiceMan, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ