นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1065
ความเห็น: 0

การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์

หลายคนคงสงสัยว่า จริง ๆ แล้ว คนที่เป็นนักวิทย์หรือทำงานในห้องปฏิบัติการต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่ จากการสืบค้นดำขำบอกได้เลยว่าต้องขึ้นทะทะเบียน

ดำขำเป็นนักวิทย์ คนหนึ่ง ซึ่งได้รับข้อมูลมานานแล้ว ถึงเรื่องการต้องขึ้นทะเบียนการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ล่าสุดได้คุยกับที่นักวิทยาศาสตร์ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก็ทำให้ดำขำก็ทราบเพิ่มเติมว่า จริง ๆ แล้วเราต้องขึ้นทะเบียน

 

ซึ่งดำขำก้ได้สืบค้นข้อมูลมาแล้ว และทราบหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่วันนี้โทรไปไม่มีใครอยู่เลย เพาระเขาลาไปปีใหม่กันหมด มีแค่พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องรับโทรศัพท์ ก็ไม่เป็นไร จากการค้นก็พอเข้าใจได้ และเขามีรายละเอียดชัดเจนเลยตามข้อมุลที่คัดลอกมาค่ะ ซึ่งดำขำก็จะขอขึ้นทะเบียนเป็นนักวิทย์ทางเคมี ตามกำหนดสภาวิชาชีพวิทย์ฯ กำหนดให้มี 4 สาขา คือ นักนิวเคลียร์ สารเคมี สิ่งแวดล้อม และจุลินทรีย์ก่อโรค

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทสมาชิกสามัญ

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีสัญชาติไทย

3. ต้องเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรอง

4. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

6. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคในระยะที่ปรากฏเป็นอันตรายต่อสังคม

 

ประเภทสมาชิกวิสามัญ

สมาชิกวิสามัญต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) ไม่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลาย

(2) ไม่ดำเนินการหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

(3) ลักษณะอื่นที่สภาวิชาชีพประกาศกำหนดว่าเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้าม

 

ประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกกิตติศักดิ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง

 

เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทสมาชิกสามัญ

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐ

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) สำเนาปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกลุ่มวิชาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(4) สำเนาแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาให้การรับรอง (เฉพาะผู้ที่ไม่มีปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. วท.ม. ฯลฯ) เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ศึกษาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

(5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามรูปถ่ายที่ปริ้นด้วยเครื่องปริ๊นอิงค์เจท และกระดาษบาง)

(6) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ประเภทสมาชิกวิสามัญ

(1) หนังสือมอบอำนาจ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐของผู้รับมอบอำนาจ

(3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

(4) สำเนาภาพถ่ายตราของสมาคม

(5) สำเนารายชื่อคณะกรรมการของสมาคม

(6) สำเนาข้อบังคับของสมาคมที่มีลายมือชื่อนายทะเบียนรับรองไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรอง

(7) สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนสมาคม

(8) เอกสารและหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

 

แบบฟอร์มคำขอสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทสมาชิกสามัญ   (ดาวน์โหลด)

ประเภทสมาชิกวิสามัญ (ดาวน์โหลด)

 

** หมายเหตุ เอกสารหลักฐานจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และกรอกข้อความโดยละเอียดตามความเป็นจริง สำหรับสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

 

วิธีการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1.ให้ยื่นคำขอและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือผู้อื่นดำเนินการแทน(โดยผู้ขอสมัครจะต้องกรอกเอกสารและลงนามด้วยตนเอง) ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/47 ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 2 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

2.เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีจดหมายแจ้งผลการอนุมัติพร้อมใบแจ้งชำระเงินส่งกลับให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

 

3.เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินทางธนาคารเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งส่งสำเนาการชำระเงินพร้อมกรอกแบบฟอร์มตอบรับสมาชิกภาพมายังสภาวิชาชีพฯแล้วนั้น เจ้าหน้าที่จะจัดส่งบัตรสมาชิกพร้อมหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกให้ภายใน 45 วันทำการ (ทางไปรษณีย์)

 

** หมายเหตุ หากการตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วันทำการ

 

 

แบบฟอร์มคำขอสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการรับสมัครสมาชิก คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก พ.ศ. 2554

 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารพระจอมเกล้า ห้องเลขที่ 327 ชั้น 3 เลขที่ 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-333-3700 ต่อ 3010,3020, 3891 มือถือ 081-148-6766 โทรสาร 02-333-3890  email: cstp2010@hotmail.com

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 December 2016 15:30 Modified: 30 December 2016 15:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 คิดบวก.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ