นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1361 1
ปูนขาว 1264 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1232 0
ค่าความร้อน 1207 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1657 0
Fluoride ในน้ำ 836 0
Group frequencies 1698 0
แร่ Pyrite 1263 1
ขนาดของ Mesh 2508 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1284 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2120 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 894 0
PT (Proficiency Testing) 872 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1009 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 2162 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 912 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1057 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1197 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 997 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1147 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1135 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1090 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1177 0
MLSS และ MLVSS 3208 0
TEA คืออะไร 1165 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1486 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1232 0
ความดันไอ 3707 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1128 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1095 0
สารพิษในอากาศ 864 0
ความหนาแน่น 1457 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1165 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 861 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 944 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1789 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1018 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 905 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 936 0
น้ำมันขัน 1907 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1418 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1518 1
วิธีดูมุกแท้ 1006 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1449 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1287 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1019 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1108 0
กฏหมายน่ารู้ 819 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1090 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 894 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1065 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1487 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1196 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1441 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1514 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 983 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1015 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 793 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 957 0
ค่า MONG คืออะไร 1158 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4326 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 955 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1337 0
weathering and degradation paint and polymer 1132 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 939 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 932 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 715 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 861 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 682 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1167 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 937 0
สารสำคัญในฟักข้าว 986 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 991 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1075 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1075 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1212 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1563 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 961 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3304 1
มาตรฐานของยาง STR 1681 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1024 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 896 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1169 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2737 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1213 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 824 0
self-heating temperature 1007 2
เรื่องของรังนก 1055 3
specific heat capacity (2) 1352 2
specific heat capacity 1237 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1001 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 940 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1037 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 961 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1128 2
ไขมันทรานส์ 954 3
มาตรฐานของสมุนไพร 798 0
ปลาไหลเผือก 1081 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1068 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1282 2