นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1297
ความเห็น: 2

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility

      การอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility ในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดย สวทน


         วันแรกเป็นการชี้แจงและขั้นตอนการดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้ดิฉันรู้จักเกี่ยวกับ Talent Mobility เพิ่มมากขึ้น


       ซึ่งวัตถุประสงค์ของ Talent Mobility เพื่อให้ผู้ประกอบการตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงรายใหญ่ภาคอุตสาหกรรม มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมให้มากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยภาคอุตสาหกรรม โดยฐานรากแล้วจะมี SME มาก มีการพัฒนา ผลิตนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าน้อยนะคะ เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทำให้มูลค่าของสินค้าของเราไม่สูงนัก แต่เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้และชำนาญมีไม่มาก ( แต่สำหรับบริษัทใหญ่ มีนะคะ) เพราะฉะนั้นเป็นการร่วมมือกัน บุคลากรภาครัฐให้มีการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคเอกชน คืองานวิจัยที่ทำไม่ได้ขึ้นหิ้งแต่ได้ถูกนำไปใช้งานจริง เพื่อเพิ่ม งานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

      

โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายอยู่ 15 มหาวิทยาลัย และอีก 5 หน่วยงานร่วม สำหรับหน่วยงานร่วม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาคะ 

แล้ว Talent Mobility มีประโยชน์อย่างไร

ประการแรกประโยชน์ต่อภาคเอกชน 

-          ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยทำงานและร่วมวิจัยพัฒนา 

-          โอกาสในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง 

-          สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา

-          สร้างงาน

-          เพิ่มโอกาสเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ

ประโยชน์ต่อนักวิจัย

-          ได้โจทย์วิจัยที่ใช้ได้จริง

-          เพิ่มพูนประสบการณ์กับภาคเอกชน สามารถนำนักศึกษาไปร่วมทำวิจัยกับเอกชน

-          ทรัพย์สินทางปัญญา

-          ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

-          พัฒนาการเรียนการสอนตรงกับความต้องการภาคเอกชน

-          รายได้จากงานอุตสาหกรรมและโครงการ

-          เครือข่ายความร่วมมือ

-          พัฒนาบุคลากร

-          ทรัพย์สินทางปัญญา

-          วิจัยใช้ได้จริง

-          ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน

ประโยชน์ต่อประเทศ

-          เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน

-          เกิดการจ้างงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

-          พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ

-          ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

       

         คุณสมบัติของบุคลากร ที่จะไปปฎิบัติงานในภาคเอกชน

เป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ

มีข้อเสนอโครงการหรือแผนการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน

ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาคเอกชน

ต้นสังกัดยินยอม

นอกจากนี้มีการชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะโครงการ Talent Mobility และขั้นตอนการดำเนินงาน Talent Mobility ด้วยคะ

สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการอบรมความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของบุคลากรในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนคะ

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 LUX, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ดำขำ (Recent Activities)
17 June 2016 05:29
#105154

มีคำผิดค่ะ ช่วยแก้นิดนึง นวตกรรม เป็น นวัตกรรม

ขอบคุณคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ