นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบเห็นชอบ "กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)" ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. ผลิตบัณฑิต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2559 13:57 แก้ไข: 05 พฤศจิกายน 2559 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) แผนพัฒนาพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

แผนพัฒนาพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจะพัฒนาพื้นที่ว่างและพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์พัฒนาให้เกิดประโยชน์ จัดการเรียนการสอนแบบ แบบ Active Lea... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 06 มีนาคม 2558 16:39 แก้ไข: 06 มีนาคม 2558 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ใน “วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘” คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะมีอายุครบ ๔๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ ๙๒ตอนที่๒๑๗ ลงวันที่๒๑ตุลาคม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 10 มกราคม 2558 15:28 แก้ไข: 12 มกราคม 2558 09:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะฯ

คณะกรรมการประจำคณะฯประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ - ผู้บริหารคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน 2 วาระติด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 07 ตุลาคม 2556 16:57 แก้ไข: 07 ตุลาคม 2556 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) ได้นำเรื่องจากที่ประชุมคณบดี และค.บ.ม. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1.ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 255... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 26 กันยายน 2556 10:16 แก้ไข: 26 กันยายน 2556 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปรับขั้นเงินเดือนใหม่ให้ "พนักงานเงินรายได้"

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ โดยเพิ่มร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนเดิม และเห็นชอบให้จ่ายค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเงินรายได้ เป็น 3 ระดับ คือ 500 บาท 1,000 บ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2556 14:02 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2556 16:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ม.อ. เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ทุกคณะ/หน่วยงาน แจ้งข้อมูลกิจกรรม โครงการ หรือแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเฉล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2556 22:56 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2556 22:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพงานประเพณี ๔ จอบ และจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของเครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร

จากการที่สถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร ซึ่งเริ่มจาก ๔ สถาบัน คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกันในก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 04 มกราคม 2556 22:09 แก้ไข: 04 มกราคม 2556 22:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สวัสดิการพนักงานเงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ พนักงานเงินรายได้ มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ โดยให้คณะฯ ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการกองทุนฯ สำหรับในส่วนของคณะฯ ได้มีการปรึกษาหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงาน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2555 09:27 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2555 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การเสนอวาระในที่ประชุม

ในการเสนอวาระเข้าที่ประชุม กรณี “การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ” เช่น การเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา โดยมีส่วนประกอบของเรื่องที่เสนอ ดังนี้ 1. การเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2555 08:56 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]