นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1859
ความเห็น: 0

การมอบพื้นที่อาคารสถานีวิจัยและตรวจสอบระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาให้คณะทรัพยากรธรรมชาติดูแล

พื้นที่สถานีวิจัยและตรวจสอบระบบนิเวศทะเลสาบสงขลามีทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ ได้มอบให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       
   

                   มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการประชุมหารือร่วมกัน เรื่อง การใช้พื้นที่อาคารสถานีวิจัย และตรวจสอบระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา    ซึ่งในการประชุมปรึกษาหารือนั้น มีมหาวิทยาลัยฯ  ผู้แทนคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ (ตามหนังสือกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ มอ 001/978   ลงวันที่  19 สิงหาคม  2552)  และสรุปผลจากการหารือ ดังนี้                       

                 ๑. มอบพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐ ไร่ ให้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาต่อเนื่องระยะยาว                       
               
๒. วิทยาเขตหาดใหญ่ให้ความร่วมมือในการลงทุนตามความต้องการพื้นฐานเป็นวงเงินตาม
ความจำเป็น                           
               
๓. ให้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
และสันติศึกษา เพื่อบริหารจัดการให้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิจัยและบริการวิชาการ   
            
   ๔. ให้วิทยาเขตหาดใหญ่เร่งดำเนินการขอโฉนดที่ดินให้เป็นของมหาวิทยาลัยโดยงานผังแม่บท
 
               ๕. การดำเนินการทั้งหมดให้เริ่ม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

  

สร้าง: 11 กันยายน 2552 09:14 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 13:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.242.55
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ