นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1893
ความเห็น: 0

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกคนในคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกสามัญ เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ส่วนนักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน องค์กรให้ความคุ้มครองเมื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ แต่หากไปประกอบอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละสาขาวิชา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

           

            
           ต่อไปนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกคนในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  จะต้องสมัครเป็นสมาชิกสามัญ  เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา   ดังนั้นเรามาดูกันนะค่ะว่า พ.ร.บ. มีที่ไปที่มากันอย่างไร  กล่าวคือ

             พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ ๑๒๕   ตอนที่ ๓๑ ก    เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑   ซึ่งมีประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญ ใน พ.ร.บ. กล่าวคือ
                  ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว    ซึ่งส่งผลให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก   แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จึงสมควรจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑   แบ่งออกเป็น ๙ หมวด   และบทเฉพาะกาล   ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระรวม ๖๙ มาตรา   โดยมีส่วนสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับคณะฯ   เช่น         
                   การกำหนดกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ออกเป็น ๔ กลุ่มวิชา    เพื่อให้ได้รับการส่งเสริม  ตามที่ปรากฏในมาตรา ๕  ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้แก่         
                ๑.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
               
                ๒.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       
                ๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และ               
                ๔.  กลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
                 ดังนั้น  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ทุกคนในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  จะต้องสมัครเป็นสมาชิกสามัญ   เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา       ส่วนนักวิจัย  อาจารย์ ข้าราชการ  พนักงาน  องค์กรให้ความคุ้มครองเมื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ     แต่หากไปประกอบอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละสาขาวิชา  จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกัน  

             การสมัครสมาชิก  สามารถสมัครได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยดูรายละเอียดได้ที่
 Web site : www.cstp.or.th  
        
           หรืออ่านรายละเอียด พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑  ดูได้ที่นี่ค่ะ (รายละเอียด)

               และรายละเอียดใบสมัคร  ดูได้ที่นี่   (รายละเอียด)       

          

               สำหรับข้อมูลที่นำมาเผยแพร่นี้  ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรไกร  เพิ่มคำ   ที่ได้เดินทางเข้าร่วมเสวนา พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพวกเราค่ะ.

 

 

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ