นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1839
ความเห็น: 3

การนำนักศึกษาไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย

ค่าธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บจากนักศึกษาที่มีรหัส 50 เป็นต้นไป ไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย เบิกจ่ายเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรหัส 50 จากเงินในส่วนภาควิชา 75% และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนกลางคณะ 25% ขั้นตอนการดำเนินการ

 

 

 

 

 

             ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษา 5,000 บาท  ตั้งแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2550   ประกอบกับมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย  จึงน่าจะจัดให้มีการนำนักศึกษาไปศึกษางานในประเทศมาเลเซียทุกคนทุกภาควิชา ประมาณ 3-5 วัน  เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ กระตุ้นการศึกษา และเป็นจุดดึงดูดนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ    และเมื่อเดินทางไปศึกษาดูงานแล้ว นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานเมื่อกลับจากการศึกษาดูงาน  

            และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2551  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ   โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ขึ้นมา 1 ชุด  เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการ  โดยให้มีการจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ หนึ่งคันรถต่อครั้ง  ที่สามารถควบคุมนักศึกษาได้  ให้จัดกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 หรือ ปี 3  รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก    และให้คณะทำงานทำหน้าที่ดำเนินการร่วมกัน  โดยให้ภาควิชาเสนอตัวแทนร่วมเป็นคณะทำงาน  มอบให้งานบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการในการจัดให้มีเนื้อหาวิชาการสอดคล้องกับภาควิชา โดยภาควิชาเป็นผู้กำหนด                      

          จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย 2552   มีการพิจารณากรอบรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2553   ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งกรอบรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการนักศึกษาไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย    โดยเบิกจ่ายจากเงินในส่วนคณะฯ 25%   และเบิกจ่ายจากเงินในส่วนภาควิชา 75%   โดยนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษางานจะเป็นนักศึกษาที่มีรหัส 50 เป็นต้นไป ระดับปริญญาตรี                    

             เนื่องจากมีหลายท่านได้สอบถามกระบวนการดำเนินการจะทำอย่างไร หากต้องการนำนักศึกษาไปประเทศมาเลเซีย ตามโครงการข้างต้นนั้น   ซึ่งได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงาน สรุปขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ ดังนี้    
             
1.  การขออนุมัติบุคลากรเดินทางราชการ  ให้ภาควิชาเสนอมายังหน่วยการเจ้าหน้าที่ พร้อมโครงการ
1 ชุด  เพื่อเสนอต่อไปยังกองการเจ้าหน้าที่  โดยให้อธิการบดีอนุมัติ   (อ้างอิงข้อมูลจากคุณขวัญฤทัย  เดชอุดม  หน่วยการเจ้าหน้าที่)  โดยให้ดำเนินการส่งเอกสารตามขั้นตอนดังนี้

                 ภาควิชา à หน่วยการเจ้าหน้าที่ à  กองการเจ้าหน้าที่       

   
        2.  การขออนุมัตินักศึกษาเดินทางไปราชการ  ให้ภาควิชาเสนอไปยังกองกิจการนักศึกษา  พร้อมโครงการ 1 ชุด โดยให้อธิการบดีอนุมัติ   (อ้างอิงข้อมูลจากคุณจารุพรรณ์  รัศมีสุรวุฒิคุณ  หน่วยทะเบียนฯ)  โดยให้ดำเนินการส่งเอกสารตามขั้นตอน ดังนี้

                   ภาควิชา à หน่วยทะเบียนฯ  à กองกิจการนักศึกษา                   

              
3.  การขออนุมัติการขอใช้เงินและเบิกจ่ายเงิน   ให้ภาควิชาเสนอไปยังหน่วยงานต่อไปนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งกำหนดการเดินทาง  (อ้างอิงข้อมูลจากคุณจารุพรรณ์  รัศมีสุรวุฒิคุณ  หน่วยทะเบียนฯ)  โดยให้ดำเนินการส่งเอกสารตามขั้นตอน ดังนี้  

                       3.1   การขออนุมัติการขอกรอบเงิน   
   
ภาควิชา àหน่วยทะเบียน (เพื่อทราบกรอบการขอใช้เงินและลงชื่อกำกับ) àหน่วยคลัง (เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ)                        

                       
3.2  การดำเนินการเบิกจ่ายเงินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  (แนบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกรายการ)
   
ภาควิชา à หน่วยทะเบียน (เพื่อทราบกรอบการเบิกจ่ายเงินและลงชื่อกำกับ) àหน่วยคลัง (เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ)                     

            หมายเหตุ 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน และจำนวนนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษางานต่างประเทศ จากเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ  ขอให้หน่วยทะเบียนฯ ช่วยกรุณาสรุปข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณด้วยค่ะ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดกรอบการขอใช้เงินจากเงินรายได้ในปีถัดไป.
 

สร้าง: 03 ตุลาคม 2552 11:15 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 13:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนดีครับ

ช่องทางการสื่อสารที่สืบค้นง่าย และไม่สิ้นเปลืองกระดาษ

  • ขอบคุณ อ. คนธรรมดา ค่ะ ที่เห็นประโยชน์ในช่องทางการสื่อสารในระบบนี้ และมอนลี่คิดว่าเวทีแห่งนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพียงแค่นำมาประมวลความรู้ และสกัดนำมาเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วย
  • ช่องทางการสื่อสาร ณ เวทีแห่งนี้ ที่ท่านผู้บริหารพยายามที่จะให้เกิดขึ้นในองค์กร 
  • อะไรที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ และเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน ก็สมควรที่จะสละเวลาสักนิด นำมาบันทึกเป็นข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างแน่นอน

 

รับทราบจ้าพี่ตา ^^

 

ว่าแต่ .. เค้าจะต้องการคนถือกระเป๋าสัมภาระบ้างมั้ยน้อ ~

 

 อิอิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.242.55
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ