นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1512
ความเห็น: 0

การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิต และการวิจัยในอนาคต

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร

 

 

               ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554   ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  (รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา)      ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำคณะฯ  และทำหน้าที่ในฐานะประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร อีกหนึ่งตำแหน่ง   ได้แจ้งเรื่อง  การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิต และการวิจัยในอนาคต   เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
 

                ด้วยในปัจจุบันพบว่า สภาพห้องปฏิบัติการของคณะที่เปิดสอนด้านสาขาการเกษตรทั่วประเทศมีปัญหาด้านพัฒนาทางวิชาการ  และในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ขณะเดียวกันสภาพห้องปฏิบัติการในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เก่า ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาทางวิชาการได้   และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และให้สามารถขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้    สภาคณบดีสาขาการเกษตรจะจัดทำโครงการเสนอขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในภาพรวมทั่วประเทศ

              ดังนั้นข้อมูลที่ต้องการควรมีอะไรบ้าง เช่น ทิศทางการพัฒนา   เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ห้องปฏิบัติการในอนาคต   ประมาณราคากลาง   รายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ชัดเจน  โดยจะรวบรวมเสนอที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรภายในเดือนมีนาคม 2554 นี้ค่ะ.

       

 

สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2554 17:00 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2554 17:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ