นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1585
ความเห็น: 0

การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อสัมมนาอุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ เรื่อง ความต้องการบัณฑิตเกษตรศาสตร์ ในอนาคต

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร               ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554   ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  (รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา)      ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำคณะฯ  และทำหน้าที่ในฐานะประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร อีกหนึ่งตำแหน่ง   ได้แจ้งเรื่อง  การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อสัมมนาอุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ความต้องการบัณฑิตเกษตรศาสตร์ ในอนาคต  เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้


              ด้วยที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรจะจัดสัมมนาเพื่อรับฟังและระดมความเห็น  ความต้องการบัณฑิตเกษตรศาสตร์ในอนาคตจากหน่วยงานต่าง ๆ    โดยได้มอบให้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาความคาดหวังและความต้องการบัณฑิตเกษตรศาสตร์ในอนาคต  ซึ่งจะจัดในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔    สำหรับรายละเอียดการประชุม    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็นทางการมาอีกครั้ง    และในการสัมมนาครั้งนี้จะเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาเสวนาให้ข้อมูลความคาดหวังและความต้องการบัณฑิตเกษตรศาสตร์ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนของคณะฯ    สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติจะส่งผู้แทนของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานประมาณ ๑๐ คน เพื่อเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวค่ะ.


 

  
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2554 17:06 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ