นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1308
ความเห็น: 0

คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพงานประเพณี ๔ จอบ และจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของเครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร

จัดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  
 
            จากการที่สถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร ซึ่งเริ่มจาก ๔ สถาบัน คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ได้มีการประชุมร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  เชื่อมความสามัคคี  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ   จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณี ๔ จอบ  โดยเริ่มจัดครั้งแรก  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖   ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา    โดยในปี ๒๕๕๖ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณี ๔ จอบ ครั้งที่ ๓๑

             สืบเนื่องจากการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕    ที่ประชุมให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาสาขาการเกษตร  เพื่อรับรางวัลความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม จากสภาคณบดีสาขาการเกษตร ในงานประเพณี๔ จอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ตัวบ่งชี้ “กิจกรรมที่เกี่ยวกับนึกศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ”   ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาสาขาการเกษตรฯ  ครั้งที่ ๑ จึงได้เริ่มจัด ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณี ๔ จอบ   ครั้งที่ ๓๐   ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  ด้วย

           นอกจากนั้นสภาคณบดีสาขาการเกษตร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา   สภาคณบดีฯ จึงได้มีการจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ   โดยเริ่มจัดสัมมนาฯ ครั้งที่ ๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และจากการสัมมนาฯ ที่ประชุมเสนอให้มีการพบปะสัมมนาเครือข่ายประจำทุกปีตามวาระของการจัดงานประเพณี ๔  จอบ


          ดังนั้น การจัดงานประเพณี ๔ จอบ ครั้งที่ ๓๑   ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖    จึงประกอบด้วยกิจกรรม  ดังนี้
           ๑.   กิจกรรมหลัก งานประเพณี ๔ จอบ
           ๒.  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัล ความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม จากสภาคณบดีสาขาการเกษตร ในงานประเพณี ๔ จอบ
           ๓.  การจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร


   
             
          และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ได้รับทราบ  และให้งานประกันคุณภาพดูแลการจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร   สำหรับงบประมาณในการจัดให้ของบประมาณสนับสนุนจากสภาคณบดีสาขาการเกษตร.
 
 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มกราคม 2556 22:09 แก้ไข: 04 มกราคม 2556 22:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.242.55
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ