นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1430
ความเห็น: 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 [C]

วาระที่ 4.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมคณบดี และ ค.บ.ม.

 

 

 

 

             ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  
ท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)      ได้นำเรื่องจากที่ประชุมคณบดี และ ค.บ.ม. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

 

1.  ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556   

 

           1.1  การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557-2565 

                 มหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2557 – 2565  โดยแบ่งเป็นช่วงปีการศึกษาดังนี้

                  - ช่วงปีที่ 1  (ปีการศึกษา 2557-2559)  คิดอัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท

                  - ช่วงปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2560-2562) คิดอัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

                  - ช่วงปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2563-2565) คิดอัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

              โดยมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย และคณะ ในสัดส่วน 40 : 60

 

 

            1.2  นโยบายการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 

                   มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้กำหนดนโยบายให้อาจารย์รุ่นใหม่ ที่ทำงานไม่เกิน 2 ปี ทุกคนเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”  โดยกำหนดให้เป็นมาตรการหนึ่งในการประเมินอาจารย์ใหม่  และกำหนดนโยบายให้อาจารย์ประจำทุกคนต้องผ่านการอบรม ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรและหรือการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

 

          1.3   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network (AUN) ในการประชุม The 4th ASEAN+3 Heads of International Relations Meeting  ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียน เพิ่มมากขึ้น ณ ปัจจุบันสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจำนวนเป็น 30 สถาบัน     โดย  AUN จะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมมหาวิทยาลัย จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

           1.4   แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีพิเศษ Honors Program ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                   มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีพิเศษ Honors Program ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  ส่งเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสได้ศึกษาอย่างเข้มข้นตามศักยภาพของตนเองในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ระยะเวลาน้อยลง


2. เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเลือกศึกษา ต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. เพื่อสนับสนุนให้มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น


2.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2556  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

          2.1 การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และ วันที่ 1 มกราคม 2556

                มหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และ วันที่ 1 มกราคม 2556  และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่จะมาบรรยายหลักเกณฑ์การปรับเงินเพิ่มวุฒิในวันที่ 2 ตุลาคม 2556  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 122   สำหรับรายละเอียดทางหน่วยการเจ้าหน้าที่จะทำหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมต่อไป


             ดังนั้นเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลร่วมกัน จึงขอนำมาบันทึก ณ พื้นที่แห่งนี้ค่ะ

 

created: 26 September 2013 10:16 Modified: 26 September 2013 10:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอบคุณมากครับ

 

หากมีผลการชี้แจงวันที่ 2 ตุลาคม 2556  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 122

 

นำมาสรุปให้อ่านอีกนะครับ อิอิ คนวิทยาเขตปัตตานีอยากรู้

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น