นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3551
comment: 0

ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C]

ใช้ตราสัญลักษณ์ ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

  

            ใน “วันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘”  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  จะมีอายุครบ ๔๐ ปี   นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ ๙๒  ตอนที่๒๑๗   ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๑๘   และมีท่านคณบดีคนแรกคือ ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช     ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะฯ จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี  
 

            ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เฉลิมฉลองครบรอบ  ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘   จึงได้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๔๐ ปี   ดำเนินการโดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ผศ.ดร.อภิญญา  รัตนไชย)   และบุคลากรในหน่วยกิจการนักศึกษา  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา   และเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ส่งผลงานทั้งหมด จำนวน ๔๘ ชิ้น ให้คณะกรรมการตัดสิน  ซึ่งตัดสินโดย คณะทำงานจัดงานฉลองครบรอบ ๔๐ ปีฯ  ที่ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะฯ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ผู้แทนแต่ละภาควิชา  นายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ ที่เป็นคณะทำงานจัดงานฯ 

            ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ  ด้แก่   ผลงานของนายอดิศักดิ์  ม่วงคง  อาชีพพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ได้รับเงินสดมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  ทั้งนี้ผลงานได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

         แนวคิดผลงาน

          ๑)  มีการออกแบบเป็นลักษณะลายเส้น ซึ่งตัวเลข ๔๐ ปี แบบไทยนั้นแสดงถึงการครบรอบ ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นศูนย์รวมความรู้ให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถอย่างไม่สิ้นสุด

         ๒)  เลข ๐ (ศูนย์)  ได้ออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับตัวอักษร Q (Quality) ที่แสดงถึงความมีคุณภาพ มาตรฐานที่ดีทางการศึกษา

         ๓)  ใบไม้/ภูเขา/โลก/ทะเลและปะการัง แสดงถึง “ทรัพยากรธรรมชาติ” ความสัมพันธ์เชิงนิเวศน์วิทยาบนโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติไปตามกาลเวลาอย่างไม่สิ้นสุด

 

แบบพื้นหลังสีขาว

 

 

แบบพื้นหลังโปร่งใส

 

 

              คณะทำงานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  วาระแจ้งเพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗   ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว   โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

              จึงขอความร่วมมือให้ภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ  ใช้ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา/หน่วยงาน เช่น ใส่ในหนังสือราชการ (ข้อความท้ายกระดาษ) หน้าเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ของคณะฯ  ตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๘    

 

             ไฟล์ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี สามารถ Download ได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะฯ หัวข้อ “โลโก้ ๔๐ ปี คณะฯ” หรือที่ link URL : http://natres.psu.ac.th/images/temp/logo40.png      หรือที่ระบบเครือข่ายภายในคณะฯ ที่ FNR-Temp\Download\โลโก้ LOGO\โลโก้๔๐ปี     ทั้งนี้ในห้อง FNR-Temp ได้ทำตัวอย่าง ในหนังสือบันทึกข้อความ ที่ใส่โลโก้ ๔๐ ปี ให้เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มกราคม 2558 15:28 แก้ไข: 12 มกราคม 2558 09:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment
you must log in before you can post a comment.