นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1078
ความเห็น: 0

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา) [C]

 

 

 

 

           ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙    ได้เห็นชอบเห็นชอบ "กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓  (ปีการศึกษา)"   ดังนี้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์   ๑.   ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลมีความรู้คู่คุณธรรม และยึดหลัก
                                         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          เป้าประสงค์    ๑.  บริหารจัดการหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

         วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

         ๑.๑  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และ AUNQA

         ๑.๒  หลักสูตรทุกระดับได้รับความเชื่อถือและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

          เป้าประสงค์   ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
                                     และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพระดับสากล
                                  

          วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

          ๒.๑  บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาที่ศึกษาและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

          ๒.๒  บัณฑิตมีทักษะด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
                  เป็นรูปธรรม

          ๒.๓  บัณฑิตมีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และสื่อสาร มีทักษะในการบริหารจัดการและทำงานเป็นทีม

 

           เป้าประสงค์   ๓.   บัณฑิตมีทักษะใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ
                                       และสิ่งแวดล้อม
                                   

           วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

           ๓.๑  บัณฑิตมีสำนึกสาธารณะ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

           เป้าประสงค์   ๔. บัณฑิตมีคุณธรรม

         วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

           ๔.๑ บัณฑิตมีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และรู้จักแบ่งปัน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ๒.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศบนหลักสมดุล ยั่งยืน และ
                                       รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
 

            เป้าประสงค์    ๑.  ผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

            วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

            ๑.๑  สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ

            ๑.๒ พัฒนาศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ

 

             เป้าประสงค์   ๒.  นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

            ๒.๑  บริหารจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

            ๒.๒  สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนภาคใต้ในระยะยาว เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา แพะ ประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรชายฝั่ง พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เป็นต้น
           
           

            เป้าประสงค์    ๓.  นำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

           วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

           ๓.๑  บริหารจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์   ๓.  ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 

            เป้าประสงค์    ๑.    เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

           วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

           ๑.๑  ใช้ทรัพย์สินของคณะฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน

 

           เป้าประสงค์   ๒.    บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

           วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

           ๒.๑ สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น

 

ประเด็นยุทธศาสตร์   ๔ .  เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์  และ
                                        บุคลากรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

            เป้าประสงค์ ๑.     บริหารการเงินและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ 

            วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

           ๑.๑  เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน และสร้างความมั่นคงขององค์กร          

 

           เป้าประสงค์ ๒.  บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

           วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

           ๒.๑  พัฒนาและใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

           ๒.๒  สร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุข

 

          ซึ่งนำเสนอในการประชุมปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี  ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)”  ในวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  เพื่อให้แต่ละกลุ่มใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะฯ  ทั้งนี้ให้มีการทบทวน  ทุก ๒ ปี.   

 

 

    

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2559 13:57 แก้ไข: 05 พฤศจิกายน 2559 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น