นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 21 post

Post Title Page Visits comment
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา) [C] 1076 0
แผนพัฒนาพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ [C] 852 0
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 3162 0
วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะฯ [C] 1253 2
เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 [C] 1429 1
ปรับขั้นเงินเดือนใหม่ให้ "พนักงานเงินรายได้" 2596 0
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ม.อ. 1287 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพงานประเพณี ๔ จอบ และจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของเครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1299 0
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ 1285 0
การเสนอวาระในที่ประชุม 2903 1
การขับเคลื่อน "เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม" 1554 1
เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม (2) 1349 0
การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อสัมมนาอุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ เรื่อง ความต้องการบัณฑิตเกษตรศาสตร์ ในอนาคต 1584 2
การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิต และการวิจัยในอนาคต 1511 0
การเปิดเรียนภาคฤดูร้อนในรายวิชาด้านสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัย 1430 1
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1425 0
รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1287 0
การนำนักศึกษาไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย 1834 3
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 1892 0
การมอบพื้นที่อาคารสถานีวิจัยและตรวจสอบระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาให้คณะทรัพยากรธรรมชาติดูแล 1849 1
การตัดต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3764 7