นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(36) จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมันระยะที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1" ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มาน... more »
By จารี ทองสกูล   created: 25 Febuary 2014 16:10 Modified: 26 Febuary 2014 12:52 [ Report Abuse ]

(0) ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 3)

วิธีการเพาะกล้าอนุบาลแรก ในตอนนี้คณะฯ ได้เริ่มเพาะกล้าอนุบาลแรกแล้วซึ่งได้นำวัสดุเพาะแบบใหม่มาใช้นั่นคือ พีทมอส ทำการเพาะลงในถาดเพาะ วิธีการนี้มีข้อดีคือสามารถบรรจุวัสดุเพาะกล้าได้เร็วกว่าวิธีการนำดินใส่ถุงดำขนาดเล็กทีละถุง มีการใช้พื้นที่น้อย... more »
By จารี ทองสกูล   created: 12 Febuary 2014 10:49 Modified: 13 Febuary 2014 08:00 [ Report Abuse ]

(2) ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 2)

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตต้นกล้า “พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1” คัดเลือกและควบคุมการผสมพันธุ์ระหว่างต้นพ่อแม่ (ดูรา x พิสิเฟอรา) หลังจากที่ได้ผสมระหว่างต้นแม่ดูรา กับ ต้นพ่อพิสิเฟอราที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น ต้องรอจนกว่าทะลายจะสุกเต็มที่ใช้เว... more »
By จารี ทองสกูล   created: 11 Febuary 2014 16:24 Modified: 12 Febuary 2014 10:43 [ Report Abuse ]

(0) ที่ไปที่มาของปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอนที่ 1)

ตอนที่ 1 ตัวตนทรัพย์ ม.อ.1 ในปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้ของเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและอาชีพหลักคือการทำสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันด้วยเหตุนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรมาอย่างยาวนาน ... more »
By จารี ทองสกูล   created: 10 Febuary 2014 11:12 Modified: 12 Febuary 2014 10:41 [ Report Abuse ]

(0) ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1"

นักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการผลิต ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1" ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างต้นแม่ดูรา ม.อ. ที่มีแหล่งเชื้อพันธุกรรมมาจากเดลีดูรากับพ่อพันธุ์พิสิเฟอรา ม.อ.... more »
By จารี ทองสกูล   created: 26 October 2009 14:43 Modified: 19 March 2012 11:41 [ Report Abuse ]