นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1338
ความเห็น: 0

7 Segment Multiplexing With Raspberry Pi

7 Segment Raspberry Pi

7 Segment Multiplexing With Raspberry Pi

7 segments can be driven using many different techniques in conjunction with software and hardware. Multiplexing is one of the most popular methods used to drive a 7 segment display when there are limited no of I/O pins.It uses the concept of POV(persistence of vision) where the human brain cannot detect the flickering of display when the refresh rate is very high(~50Hz).In this method the fundamental logic is to enable or disable the segment blocks at a very high speed at  precise time slices.


7 segment multiplexing with raspberry pi
 In case of Raspberry Pi there are limited no of I/O pins, hence we will use multiplexing. WiringPi is perfect for this job as it uses Arduino like code and the code executes at a higher priority. Display used in this example is of common cathode type.Make sure you have the right 7 segment display,else you will end up getting random segments turned on.For pin mapping check the code below:-


Code:-

 1. #include <wiringPi.h>  
 2. #include <stdio.h>  
 3.   
 4. #define DISPLAY_BRIGHTNESS  500  
 5.   
 6. #define DIGIT_ON  HIGH  
 7. #define DIGIT_OFF  LOW  
 8.   
 9. #define SEGMENT_ON  LOW  
 10. #define SEGMENT_OFF HIGH  
 11.   
 12. int SEGMENT_1=7;   
 13. int SEGMENT_2=11;  
 14. int SEGMENT_3=13;  
 15. int SEGMENT_4=15;  
 16.   
 17. int SEGMENT_A=3;   
 18. int SEGMENT_B=5;   
 19. int SEGMENT_C=18;   
 20. int SEGMENT_D=19;   
 21. int SEGMENT_E=23;   
 22. int SEGMENT_F=24;   
 23. int SEGMENT_G=25;   
 24.   
 25. void display_number(int num)  
 26. {  
 27.   pinMode(SEGMENT_1,OUTPUT);  
 28.   pinMode(SEGMENT_2,OUTPUT);  
 29.   pinMode(SEGMENT_3,OUTPUT);  
 30.   pinMode(SEGMENT_4,OUTPUT);  
 31.   long start=millis();  
 32.   for(int i=4;i>0;i--)  
 33.   {  
 34.     switch(i)  
 35.     {  
 36.     case 1:  
 37.       digitalWrite(SEGMENT_1,DIGIT_ON);  
 38.       break;  
 39.     case 2:  
 40.       digitalWrite(SEGMENT_2,DIGIT_ON);  
 41.       break;  
 42.     case 3:  
 43.       digitalWrite(SEGMENT_3,DIGIT_ON);  
 44.       break;  
 45.     case 4:  
 46.       digitalWrite(SEGMENT_4,DIGIT_ON);  
 47.       break;  
 48.     }  
 49.     print_number(num%10);  
 50.     num/=10;  
 51.     delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS);   
 52.     print_number(10);   
 53.     digitalWrite(SEGMENT_1,DIGIT_OFF);  
 54.     digitalWrite(SEGMENT_2,DIGIT_OFF);  
 55.     digitalWrite(SEGMENT_3,DIGIT_OFF);  
 56.     digitalWrite(SEGMENT_4,DIGIT_OFF);  
 57.   }  
 58.   while((millis()-start)<10);  
 59. }  
 60.   
 61. void print_number(int num)  
 62. {  
 63.   pinMode(SEGMENT_A,OUTPUT);  
 64.   pinMode(SEGMENT_B,OUTPUT);  
 65.   pinMode(SEGMENT_C,OUTPUT);  
 66.   pinMode(SEGMENT_D,OUTPUT);  
 67.   pinMode(SEGMENT_E,OUTPUT);  
 68.   pinMode(SEGMENT_F,OUTPUT);  
 69.   pinMode(SEGMENT_G,OUTPUT);  
 70.   switch(num)  
 71.   {  
 72.   case 0:  
 73.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_ON);  
 74.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_ON);  
 75.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 76.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_ON);  
 77.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_ON);  
 78.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_ON);  
 79.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_OFF);  
 80.     break;  
 81.   
 82.   case 1:  
 83.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_OFF);  
 84.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_ON);  
 85.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 86.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_OFF);  
 87.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_OFF);  
 88.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_OFF);  
 89.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_OFF);  
 90.     break;  
 91.   
 92.   case 2:  
 93.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_ON);  
 94.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_ON);  
 95.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_OFF);  
 96.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_ON);  
 97.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_ON);  
 98.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_OFF);  
 99.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_ON);  
 100.     break;  
 101.   
 102.   case 3:  
 103.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_ON);  
 104.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_ON);  
 105.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 106.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_ON);  
 107.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_OFF);  
 108.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_OFF);  
 109.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_ON);  
 110.     break;  
 111.   
 112.   case 4:  
 113.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_OFF);  
 114.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_ON);  
 115.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 116.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_OFF);  
 117.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_OFF);  
 118.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_ON);  
 119.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_ON);  
 120.     break;  
 121.   
 122.   case 5:  
 123.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_ON);  
 124.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_OFF);  
 125.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 126.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_ON);  
 127.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_OFF);  
 128.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_ON);  
 129.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_ON);  
 130.     break;  
 131.   
 132.   case 6:  
 133.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_ON);  
 134.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_OFF);  
 135.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 136.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_ON);  
 137.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_ON);  
 138.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_ON);  
 139.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_ON);  
 140.     break;  
 141.   
 142.   case 7:  
 143.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_ON);  
 144.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_ON);  
 145.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 146.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_OFF);  
 147.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_OFF);  
 148.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_OFF);  
 149.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_OFF);  
 150.     break;  
 151.   
 152.   case 8:  
 153.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_ON);  
 154.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_ON);  
 155.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 156.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_ON);  
 157.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_ON);  
 158.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_ON);  
 159.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_ON);  
 160.     break;  
 161.   
 162.   case 9:  
 163.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_ON);  
 164.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_ON);  
 165.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_ON);  
 166.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_ON);  
 167.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_OFF);  
 168.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_ON);  
 169.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_ON);  
 170.     break;  
 171.   
 172.   case 10:  
 173.     digitalWrite(SEGMENT_A,SEGMENT_OFF);  
 174.     digitalWrite(SEGMENT_B,SEGMENT_OFF);  
 175.     digitalWrite(SEGMENT_C,SEGMENT_OFF);  
 176.     digitalWrite(SEGMENT_D,SEGMENT_OFF);  
 177.     digitalWrite(SEGMENT_E,SEGMENT_OFF);  
 178.     digitalWrite(SEGMENT_F,SEGMENT_OFF);  
 179.     digitalWrite(SEGMENT_G,SEGMENT_OFF);  
 180.     break;  
 181.   }  
 182. }  
 183.   
 184. int main(void)  
 185. {  
 186.  printf("7 Segment Multiplexing using Raspberry Pi\n") ;  
 187.  if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges    
 188.  {    
 189.   printf("Error:wiringPi must be run as root.\n");    
 190.   return 1;    
 191.  }    
 192.  if(wiringPiSetup()==-1)    
 193.  {    
 194.   printf("Error:wiringPi setup failed!\n");    
 195.   return 1;    
 196.  }  
 197.  int counter=0;  
 198.  for(;;)  
 199.  {  
 200.   display_number(counter++);  
 201.                 delay(1000);  
 202.   if(counter>9999)  
 203.    counter=0;  
 204.  }  
 205.   return 0;  
 206. }  

Compile the code as...
gcc -o display segment.c -L/usr/local/lib -lwiringPi 
 Now execute it...
 sudo ./display 

ref: http://www.rpiblog.com/2012/11/7-segment-multiplexing-with-raspberry-pi.html

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2559 08:11 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2559 08:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.27.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ