นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1577
ความเห็น: 0

การขอต่ออายุใบรับรอง

ห้องปฏิบัติการทดสอบเทคนิค Optical Emission Spectrometer (OES)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แจ้งขอให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสารการขอต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบเทคนิค Optical Emission Spectrometer (OES) เนื่องจากจะครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติพ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้รับใบรับรองซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบรับรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 วันก่อนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ เพื่อทางสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการตรวจประเมิน  ซึ่งตามแผนศูนย์เครื่องมือฯ จะต้องรับการตรวจประเมินจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2555   ขณะนี้เอกสารการยื่นคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบเทคนิค Optical Emission Spectrometer (OES)  ได้ดำเนินการจัดส่งไปยัง สมอ. เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ จะต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างเข้มข้นกันอีกครั้ง   พร้อมนี้ขอ Teamwork ทั้ง TM ใหญ่ และ TM ประจำห้องปฏิบัติการ ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ผู้ทดสอบ ช่วยเตรียมความพร้อมด้วยจ้า

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 March 2012 18:02 Modified: 30 March 2012 13:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ทดแทน.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ