นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 599
ความเห็น: 0

การทำงานเป็นทีมสำคัญน่ะ (Team Work)

     ที่ผ่านมาเมื่อมีการรวมตัวกันทำงานเรามักใช้คำว่า ทำงานเป็นกลุ่ม (Group) แต่ในปัจจุบันการทำงานในลักษณะเดียวกันกลับนิยมพูดว่า ทำงานเป็นทีม (Team) มากกว่าทำงานเป็นกลุ่ม

     โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงทีม มักจะหมายรวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและความสามารถแตกต่างกัน และจากความหลากหลายดังกล่าวทำให้ทีมสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีข้อตัดสินใจที่ดีกว่ารายบุคคล ความจำเป็นของการทำงานเป็นทีมจะมีมากขึ้นเมื่องานนั้นมีเงื่อนไขดังนี้ คือ

     1. งานซับซ้อนและต้องการความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะไม่ชัดเจน
     2. องค์กรต้องการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
     3. จำเป็นต้องเรียนรู้งานอย่างรวดเร็ว 
     4. ต้องการการอุทิศตนกับงานอย่างสูง 
     5. ต้องการความร่วมมือจากการนำเอาข้อตัดสินใจไปปฏิบัติ 
     6. งานหรือกระบวนการทำงานต้องข้ามสายงาน

สาเหตุของการเข้าทีม 

     แม้ว่าทีมทำงานส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยโครงสร้างงานหรือตามคำสั่งของผู้บริหารแต่ก็มีหลายกรณีที่คนเราเลือกทีมทำงานเอง ยิ่งไปกว่านั้นแม้จะถูกกำหนดให้ร่วมทีมก็อาจมีสมาชิกบางคนออกจากทีมไปก่อนที่งานจะเสร็จ หรืออยู่ต่อไปในทีมอย่างไม่มีความสุข ดังนั้นการทราบถึงสาเหตุของการเข้ามารวมกันเป็นทีมจะช่วยให้จัดการกับปัญหาข้างต้นได้  เรามาวิเคราะห์สาเหตุของการมารวมตัวกันของบุคคล ดังนี้

 1. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา
     เมื่อประสบปัญหาในการทำงาน วิธีแก้ปัญหาที่ใช้กันมากที่สุด คือ ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่น ๆ การทำงานคนเดียวย่อมแก้ปัญหาได้ยาก และหากชอบทำงานตามลำพังแล้วก็จะขอความช่วยเหลือได้ยากขึ้นเมื่อมีปัญหา ยิ่งไปกว่านั้นการรวมกันเพื่อแก้ปัญหาอาจได้วิธีแก้ที่มี ประสิทธิภาพมากกว่าการที่มีบุคคลจำนวนเท่ากันแก้ปัญหา แต่ต่างคนต่างทำ

 2. เพื่อผลประโยชน์
     การมีทีมนั้นมีผลประโยชน์หลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิพิเศษ หรือเรื่องของรายได้ ทั้งนี้เพราะทีมจะมีอำนาจต่อรองเรื่องผลประโยชน์มากกว่ารายบุคคล

 3. เพื่อความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง
     คนทั่วไปจะรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงกว่าเมื่ออยู่กับทีม การเข้าทีมเป็นไปได้มากเมื่อบุคคลรู้สึกว่าตนถูกขู่เข็ญ ถูกทำให้หวาดวิตก หรือเครียด การมีทีมทำให้ความรู้สึกดังกล่าวลดลง เนื่องจากได้ พูดคุย ระบายความคับข้องใจและได้ปรึกษาหารือ ยิ่งไปกว่านั้นการรวมตัวกันอาจทำให้มองเห็น หนทางที่จะจัดการกับความวิตกกังวลนั้นได้

 4. เพื่อตอบสนองความต้องการทางจิต
     เมื่อเข้าไปเป็นสมาชิกของทีมบุคคลจะรู้สึกว่าตนเองได้รับความอบอุ่นเนื่องจากมีกลุ่มที่ตนเป็นเจ้าของ เป็นการตอบสนองความต้องการทางจิตมากกว่าการอยู่ตามลำพัง ความต้องการเหล่านั้น ได้แก่

     4.1 ความต้องการใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation needs) ความต้องการอย่างแรกนี้ หมายถึง ความต้องการการร่วมมือโดยการให้และรับจากคนอื่น ๆ ต้องการความเป็นมิตรและความอบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งความต้องการชนิดแรกนี้ตอบสนองได้โดยตรงด้วยการมีกลุ่มหรือพวก 

      4.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการที่เกี่ยว ข้องกับ การปกป้องตนเองจากสิ่งคุกคาม ความเจ็บปวดหรือความอับอาย หรือจากอันตรายต่าง ๆ

      4.3 ความต้องการนับถือตนเอง (Esteem needs) เป็นความต้องการที่เกี่ยวกับการได้รับ การยอมรับ การมีสถานภาพและการมีศักดิ์ศรี ความต้องการชนิดนี้ทีมสามารถตอบสนองได้ 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ การเสริมแรงบวกเมื่อกระทำสิ่งที่ถูกต้อง เช่นการชมเชยหรือการให้รางวัล อันถือเป็นการยอมรับจากทีม ลักษณะที่สอง จากการยอมรับของทีมนี้เองจะทำให้บุคคลรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีซึ่งนำไปสู่การนับถือตนเองในที่สุด

      4.4 ความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง (Self-fulfillment needs) การทำงานเป็นทีมส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นโอกาสให้คนได้พัฒนาความรู้และทักษะของตนเอง โดยการเรียนรู้จากผู้ร่วมทีมคนอื่น ๆ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ลักษณะเช่นนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงตนเองและนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานและพฤติกรรมสังคมอื่น ๆ ไปด้วยพร้อมกัน

       "Design is not just what it looks like. 
                   Design is how to work" 

                                              by : Steve Jobs

 

ที่มา : https://www.novabizz.com

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มิถุนายน 2558 17:47 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2558 17:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ