นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1137 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1163 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 1014 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 831 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 738 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 673 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 837 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 683 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 711 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 677 0
นวัตกรรมกับองค์กร 1035 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 517 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 762 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1059 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 760 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 833 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 815 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 815 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 749 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 788 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 513 0
Customer Relationship Management : CRM 587 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 610 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 631 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 595 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 879 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 815 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 588 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 577 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 540 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 596 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 606 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 502 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 541 0
Employee first, Customer Second 484 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 729 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 653 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 721 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 644 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 713 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 857 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 836 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 787 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 607 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 651 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 947 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 610 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 902 0
Sustainability of Competitive Advantage 648 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 2008 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 632 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 618 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 777 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 773 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 758 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 573 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 955 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 697 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 697 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 669 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 649 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 784 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 730 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 688 0
Productivity กับการทำงานของเรา 697 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1140 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 826 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 844 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 640 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 538 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 637 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 706 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 703 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 706 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 648 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 520 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 578 0
Training & Development Management System 629 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 612 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1017 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 921 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 820 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 799 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 670 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 531 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 627 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 682 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 812 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 671 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 523 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 634 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 688 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 736 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 554 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1084 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 595 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 633 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 584 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 750 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 645 0