นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1039 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1047 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 875 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 764 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 669 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 623 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 765 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 614 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 624 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 610 0
นวัตกรรมกับองค์กร 966 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 491 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 707 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 991 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 702 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 772 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 778 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 786 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 710 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 743 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 480 0
Customer Relationship Management : CRM 553 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 571 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 597 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 571 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 827 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 779 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 551 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 542 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 502 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 563 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 574 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 470 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 516 0
Employee first, Customer Second 454 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 692 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 609 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 682 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 613 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 676 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 814 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 811 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 752 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 581 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 610 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 899 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 579 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 865 0
Sustainability of Competitive Advantage 616 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1969 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 611 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 595 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 750 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 745 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 725 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 543 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 900 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 667 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 671 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 637 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 615 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 752 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 699 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 668 0
Productivity กับการทำงานของเรา 671 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1101 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 797 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 802 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 615 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 519 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 613 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 683 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 685 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 675 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 617 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 503 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 556 0
Training & Development Management System 605 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 581 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 974 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 828 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 795 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 768 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 651 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 514 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 606 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 652 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 787 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 639 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 502 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 609 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 664 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 711 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 534 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1052 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 573 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 614 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 562 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 732 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 630 0