นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1687 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1772 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 1619 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 1292 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 1207 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 1039 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1221 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 1096 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 1126 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 1057 0
นวัตกรรมกับองค์กร 1434 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 829 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 1147 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1483 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 1098 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 1179 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 1156 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 1158 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 1097 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 1143 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 834 0
Customer Relationship Management : CRM 896 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 923 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 953 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 928 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1295 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 1191 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 916 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 892 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 838 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 886 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 902 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 797 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 943 0
Employee first, Customer Second 778 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 1057 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 1029 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 1024 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 1001 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 1037 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 1203 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 1160 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 1099 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 915 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 974 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 1307 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 926 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 1267 0
Sustainability of Competitive Advantage 1010 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 2406 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 938 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 918 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 1087 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 1051 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 1059 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 917 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 1352 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 1030 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 1012 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 987 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 1015 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 1113 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 1098 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 976 0
Productivity กับการทำงานของเรา 1039 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1547 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 1143 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 1176 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 966 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 818 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 913 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 992 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 962 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 1010 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 920 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 809 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 835 0
Training & Development Management System 907 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 952 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1345 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 1495 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 1089 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 1116 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 981 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 838 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 906 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 995 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 1121 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 964 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 805 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 921 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 999 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 1015 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 870 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1378 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 884 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 934 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 823 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 1001 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 926 0