นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1400 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1467 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 1304 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 1069 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 958 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 853 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1023 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 885 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 906 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 853 0
นวัตกรรมกับองค์กร 1228 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 651 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 931 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1261 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 919 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 995 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 972 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 969 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 896 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 946 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 651 0
Customer Relationship Management : CRM 729 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 745 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 775 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 738 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1076 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 979 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 737 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 713 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 666 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 722 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 727 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 622 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 705 0
Employee first, Customer Second 620 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 877 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 824 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 878 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 803 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 864 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 1028 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 990 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 923 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 753 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 808 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 1139 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 763 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 1067 0
Sustainability of Competitive Advantage 825 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 2188 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 762 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 743 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 889 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 882 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 873 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 732 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 1139 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 820 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 834 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 805 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 833 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 945 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 906 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 814 0
Productivity กับการทำงานของเรา 853 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1320 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 983 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 1002 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 796 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 670 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 765 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 838 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 821 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 841 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 778 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 651 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 691 0
Training & Development Management System 764 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 785 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1161 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 1188 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 943 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 940 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 811 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 647 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 735 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 815 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 947 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 794 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 649 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 761 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 825 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 858 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 712 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1219 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 724 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 770 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 679 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 850 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 764 0