นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 (การเปลี่ยนสถานภาพ)

ได้มีแนวปฏิบัติการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยจากสายสนับสนุนเป็นสายวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 (มอ 023/ว179 ลงวันที่ 20 เม.ย. 60) ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยจะอนุมัติในหลักการให้... more »
By มิกกี้   created: 27 April 2017 16:28 Modified: 24 July 2017 16:58 [ Report Abuse ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 (การเปลี่ยนสถานะ)

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีประเด็นขอคำปรึกษาการเปลี่ยนสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง ถาม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สามารถเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้หรือไม่ แ... more »
By มิกกี้   created: 26 April 2017 16:46 Modified: 24 July 2017 16:59 [ Report Abuse ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 (การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง)

พี่ค่ะขอคำปรึกษาการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างกรณีที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงรับบุคคลากรทำงานตำแหน่งอาจารย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะรับบรรจุเป็นอาจารย์เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว แต่ในขณะนี้ภาควิชาจำเป็นต้องให้บุคลากรท่านนี้มาทำงานก่อนโดยใช้วุฒิปริญญาโ... more »
By มิกกี้   created: 14 July 2016 18:11 Modified: 24 July 2017 16:59 [ Report Abuse ]

(0) การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558-2562

จากบันทึกนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดประชุม "รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558-2562 " ณ ห้องบรรยาย 3305 อาคาร 3 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.45 น. นับเป็นวันสำคัญของบุคลากรคณ... more »
By มิกกี้   created: 19 May 2016 18:49 Modified: 26 May 2016 14:14 [ Report Abuse ]

(0) นิติบุคคล คืออะไร

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเสียงโทรศัพท์ถามว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นนิติบุคคล หาเอกสารได้ที่ไหนค่ะ เราได้ตอบไปว่า ดูได้จาก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ที่ Website กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพระราชบัญญัติ/ระเบียบ ตามนี้ค... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 28 March 2016 16:56 Modified: 28 March 2016 17:12 [ Report Abuse ]

(1) ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 (การเปลี่ยนตำแหน่ง)

พี่ค่ะขอคำปรึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตนเองครองอยู่เป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เรื่องนี้มีคำตอบจากเรื่องที่ปฏิบัติงานจริง ดังนี้ ถาม ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตนเองครองอยู่เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งทำได้ไหม ตอบ สามารถทำได้ ต้องดูมาตรฐานกำหนด... more »
By มิกกี้   created: 21 January 2016 11:31 Modified: 21 January 2016 13:30 [ Report Abuse ]

(0) อัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ตามบันทึก การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบบุคลากร (2) เป็นการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตอน 2 เป็นการขอตั้งงบประมาณรายการค่าจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าจ้างชั่วคราว เป็นการจ้าง ผู้ม... more »
By มิกกี้   created: 12 October 2015 16:52 Modified: 13 October 2015 13:13 [ Report Abuse ]

(0) ฺBOQ คืออะไร

จากการรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และมีมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือน ธ.ค. 58) ในการขอตั้งงบตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี งบกระตุ้นเศณษฐกิจรอบที... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 18 September 2015 17:23 Modified: 18 September 2015 17:27 [ Report Abuse ]

(2) ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 (การตัดโอนอัตราและเงินเดือน)

มีคำถามจากหน่วยงานหนึ่งว่า ถ้าต้องการโอนอัตราและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยภายในคณะมีขั้นตอนอย่างไร และผู้มีอำนาจอนุมัติคือใคร จึงขอตอบคำถามดังนี้ค่ะ ถาม กรณีที่หน่วยงาน ก ต้องการบุคลากรของภาควิชา ข เพื่อไปทำหน้าที่ภารกิจใหม่ที่สำคัญให้องค์กร จะต้อ... more »
By มิกกี้   created: 11 September 2015 17:59 Modified: 11 September 2015 18:01 [ Report Abuse ]

(0) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : วงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

สัปดาห์ที่ผ่านมา (26-28 ส.ค. 58) รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และมีมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือน ธ.ค. 58) จึงต้องมีการทำงานอย่างเร่งรีบเพื่อเสนอขอตั้งง... more »
By มิกกี้   created: 03 September 2015 12:28 Modified: 03 September 2015 12:31 [ Report Abuse ]