นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1229
ความเห็น: 0

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" [C]

วิสัยทัศน์ใหม่ "บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน"

 

ตามบันทึก Ico64  

บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558  บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ประชุม
เชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทํศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ"


วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการทำงานในปัจจุบัน ประกอบกับมีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น และเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและกำหนดทิศทางที่จะสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาคณะฯ
ในการจัดประชุม มีการดำเนินการดังนี้

ขั้นเตรียมการ

เดือนกรกฎาคม 2557 ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2559 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" เสนอผู้บริหารคณะฯ

เดือนมีนาคม - เมษายน 2558  ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ  สำรวจสถานที่(สำหรับกิจกรรมนอกสถานที่)  แจ้งบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ ติดต่อวิทยากร  สรุปบุคลากรที่เข้าประชุม  ติดต่อสถานที่สำหรับกิจกรรมนอกพื้นที่

18 พฤษภาคม 2558  จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้บุคลากรศึกษาล่วงหน้า

 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุม 260  อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ระหว่างเวลา 08.30-09.00 น.  บุคลากรลงทะเบียน 74 คน

ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. 

พิธีเปิด โดยคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)
             และความต้องการของผู้บริหารที่มีต่องาน/หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ 

หัวข้อ  ความต้องการของผู้บริหารที่มีต่องาน/หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ
           โดยวิทยากรคือ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส) 

หัวข้อ การทำงานและการปรับกลยุทธ์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ ในยุคศตวรรษที่ 21
          โดยที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร (รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา)

ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. 

บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ

ประชุมกลุ่ม    - แจกเอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการคณะฯ 
                      (ประเมินผลทางออนไลน์)

                    - วิเคราะห์ SWOT Analysis งาน/หน่วยงาน

                    - กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ 

                    - นำเสนอจากการประชุมกลุ่มของงาน/หน่วยงาน

บุคลากรเลขานุการภาควิชา/หน่วยงาน 

ประชุมกลุ่ม     - ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของงาน/หน่วยงาน ในสำนักงานเลขานุการคณะฯในฐานะผู้ใช้บริการ


วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 พฤษภาคม 2558  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช

บุคลากร 52 คน

ประชุมบุคลากรทุกกลุ่ม - เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ  โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส) 

กิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์


 

ในที่สุด สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ใหม่ ดังนี้


วิสัยทัศน์   บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า  พัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ      สนับสนุนพันธกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ


เป้าประสงค์   สนับสนุนพันธกิจเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประทับใจผู้ใช้บริการ
                     ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

ติดตามภาพบรรยากาศ

"ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (1) วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 พฤษภาคม 2558  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช

 

ติดตามผลการประเมิน

ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (1)เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุม 260  

ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (2)
วันที่ 23-24  พฤษภาคม 2558  ณ อำเภอสิชล  จ.นครศรีธรรมราช

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2558 17:57 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2558 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น