นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 899
ความเห็น: 1

ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (2) [C]

ผลการประเมิน วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558

ตามบันทึก

ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (1)  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุม 260  
อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

จึงขอสรุปผล ในวันที่ 23-24  พฤษภาคม 2558  ณ อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช  รายละเอียดดังนี้

 

 

จำนวน

(คน)

จำนวนผู้ตอบแบบสอบ
ถามต่อจำนวนผู้เข้าร่วมจริง
 

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง 

    55

   52.73

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

    29

 

ผลการประเมิน 

1. เพศ

1.1 ชาย

1.2. หญิง

1.3  ไม่ระบุ

    13

      16

        0

 

2. สถานภาพ

2.1 ผู้บริหาร

2.2  บุคลากรสาย ข และสาย ค  และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน

2.3 พนักงาน เงินรายได้

2.4 ลูกจ้างประจำ

2.6 ไม่ระบุ

      0

         13

        12

       4

      0

 

 

หัวข้อการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

(จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 37 คน)

ระดับความพึงพอใจ

1.    ประโยชน์ในการประชุมกลุ่ม/ การสรุป วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ 

     4.17

พึงพอใจมาก

2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ

     4.10

พึงพอใจมาก

3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ

     4.14

พึงพอใจมาก

4.   ความเหมาะสมของอาหารสถานที่

     4.41

พึงพอใจมาก

5.   ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมสันทนาการ

     4.17

พึงพอใจมาก

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ

     4.21

พึงพอใจมาก

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะ 

ความถี่ 

1. ควรให้เวลาพักผ่อนบ้าง ไม่ควรเน้นวิชาการมากเกินไป เพราะจะทำให้รู้สึกว่าหนักเกินไป

  10

2. ได้ความรู้ ได้พบปะสังสรรในหมู่คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมกลุ่มกันรับฟังความคิดเห็นรู้จักทำงานกันเป็นทีม กิจกรรมสันทนาการ

   4

3. ควรจัดอบรม สัมมนา ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างบุคลากร

   2

4. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม

   1

5. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ปีละครั้ง เพื่อการเรียนรู้การทำงานของสำนักงานเลขานุการคณะฯ

   1

6. การจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

   1

7. อาหารมีปริมาณน้อยไป

   1

 

ระดับคะแนนประเมิน      

พึงพอใจมากที่สุด     =              5  คะแนน

พึงพอใจมาก           =              4  คะแนน

พึงพอใจปานกลาง    =              3  คะแนน

พึงพอใจน้อย           =              2  คะแนน

พึงพอใจน้อยที่สุด     =              1  คะแนน

 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยมากกว่า            4.51 ถึง 5.00           แสดงว่า  พึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่               3.51 ถึง 4.50           แสดงว่า  พึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่               2.51 ถึง 3.50           แสดงว่า  พึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่               1.51 ถึง 2.50           แสดงว่า  พึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่               1.00 ถึง 1.50           แสดงว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มิถุนายน 2558 14:39 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2558 09:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

1. ควรให้เวลาพักผ่อนบ้าง ไม่ควรเน้นวิชาการมากเกินไป เพราะจะทำให้รู้สึกว่าหนักเกินไป

 

แปลว่าคณะนี้เค้าทำงานหนักกันจริงๆ

 

7. อาหารมีปริมาณน้อยไป

 

เป็นข้อเสนอแนะที่จริงใจมากครับ แบบว่าคนมันหิวอ่ะ

 

น่ารักครับ คนคณะนี้

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น