นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 (การเปลี่ยนสถานภาพ) [C] 857 0
ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 (การเปลี่ยนสถานะ) [C] 942 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 (การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง) [C] 1040 0
การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558-2562 893 0
นิติบุคคล คืออะไร 1513 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 (การเปลี่ยนตำแหน่ง) 1434 1
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 1041 0
ฺBOQ คืออะไร 944 0
ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 (การตัดโอนอัตราและเงินเดือน) 830 2
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : วงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 1918 0
งานเกษตรภาคใต้ : ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล 1129 1
ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (2) [C] 755 1
ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (1) [C] 699 0
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (2) 1296 2
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (1) 1069 0
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" [C] 1117 0
"ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" 1774 0
ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 822 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 18 (ระยะเวลาการจ้าง) 662 0
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document) กับการทำงาน ตอน 5 : เส้นทางเอกสาร [C] 1058 2
การเขียนโครงการ [C] 6158 0
ความแตกต่าง ระหว่าง ผลผลิต (output) ผลกระทบ (impact) ผลลัพธ์ (outcome) 15534 1
มาตรฐานเวลา [C] 897 0
มีอะไรบ้าง...ที่สถานีคลองหอยโข่ง...วันนี้ 3886 2
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 1313 0
ฝ่่ายสวัสดิการและพยาบาล งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 912 0
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 1119 0
การจัดทำ E-Book 1149 2
เรียนรู้ E-Book 1714 2
การใช้ประโยชน์จากกระดาษหน้า 2 3306 1
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 17 (เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์) 1020 1
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบบุคลากร (2) 1115 0
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบบุคลากร (1) 1820 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 16 (การวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ) 1132 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 15 (การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน) 964 0
การเปิดไฟล์ใน e-mail 1040 1
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) กับการทำงาน ตอน 4 1219 0
งบประมาณเชิงพื้นที่ 1234 1
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ 1035 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 14 (การย้ายข้าราชการ และตัดโอนอัตราคืนตำแหน่งให้คณะ/หน่วยงานเดิมที่ข้าราชการสังกัด) 1118 0
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ปี 2556 : ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล ตอนที่ 2 1588 6
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ปี 2556 : ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล ตอนที่ 1 1577 1
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นอย่างไร 4396 0
ขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องทำอย่างไร ตอน 2 1204 0
ขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องทำอย่างไร ตอน 1 3639 5
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 1131 1
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : โครงการพัฒนาบุคลากร 1070 0
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 1192 1
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : รายการค่าครุภัณฑ์ 1147 1
การบรรจุสาขาวิชาใหม่ในแผนฯ11 971 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 13 (ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แหล่งเงินรายได้) 1252 1
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document) กับการทำงาน ตอน 3 2676 4
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document) กับการทำงาน ตอน 2 1127 0
การแปรญัญติ 1626 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 12 (การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน) 962 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 11(กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย) 2551 1
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 10 (การขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน) 1044 1
เงิน สปพ. คือ? [C] 6705 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 (การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง) 1055 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 8 (มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 มาตรการข้อ 3 และมาตรการข้อ 4) 895 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 7 (มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 มาตรการข้อ 2) 1062 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 6 (มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 มาตรการข้อ 1) 997 0
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document) กับการทำงาน ตอน 1 1314 8
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 (การโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยต่างวิทยาเขต) 1277 0
การใช้งานเครือข่าย File Server (2) 1187 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2556 1541 0
ประเด็นที่นำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 1039 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 4 (แผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559) 1551 0
ก้าวย่างเข้าสู่ ปีที่ 38 1433 1
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 (สวัสดิการ การขอปรับวุฒิ การขอเพิ่มวุฒิ) 2184 3
ทำไมต้องหานักศึกษาเต็มเวลา ตอนที่ 2 1498 0
ทำไมต้องหานักศึกษาเต็มเวลา ตอนที่ 1 1416 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1049 0
ที่ราชพัสดุต้องดูแลอย่างไร 1641 0
ความแตกต่าง ระหว่างที่ราชพัสดุ กับที่ดินสาธารณประโยชน์ 5122 2
บอกเล่าเรื่องฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 1601 3
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 (บัญชีค่าจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นสูง) 1627 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 (แหล่งเงิน การได้รับเงินเดือน การเพิ่มเงินเดือน) 1747 1
การแจ้งงบประมาณในเบื้องต้น สำคัญอย่างไร? 1679 0
นิยามหรือคำจำกัดความ 2111 0
ทำไมต้องแบ่งส่วนราชการ 1800 0
บอกเล่าเรื่องราวการสัมมนาบุคลากร ปี 2555 ตอนที่ 3 (จบ) 1946 0
บอกเล่าเรื่องราวการสัมมนาบุคลากร ปี 2555 ตอนที่ 2 1558 0
เล่าเรื่องราวการสัมมนาบุคลากร ปี 2555 ตอนที่ 1 3833 2
แผนอัตรากำลัง 4 ปี การผลัดเปลี่ยนคนรุ่นที่ 1 สู่คนรุ่นที่ 2 3062 0
เช็คลิสต์ความพร้อมก่อนการจัดการประชุม หรือสัมมนา ตอน 2 (สุดท้าย) 3034 3
การใช้งานเครือข่าย File Server (1) 1779 3
เช็คลิสต์ความพร้อมก่อนการจัดการประชุม หรือสัมมนา ตอน 1 2207 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2555 2150 1
ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ ตอน 2 2547 1
เมื่อต้องตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ 1828 3
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสัมมนา 3845 3
สัมมนาแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2117 1
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 2224 0
เทคนิคการจัดส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน [C] 1848 3
ทำอย่างไรเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้ไม่ทัน 2302 0
กำหนดการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2554-2559 3124 2
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1713 1
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2554 ตอนที่ 2 2113 1
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2554 ตอนที่ 1 2597 2