นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2206
ความเห็น: 2

จะทำอย่างไรให้การสนองตอบต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน

ผลรวมของเป้าหมายการทำงานของสมาชิกองค์กรทุกคน จะมีค่าเท่ากับผลการดำเนินงานระดับคณะ

เนื้อหาหลัก: การถ่ายทอดเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ลงสู่สาขาวิชา (ภาควิชา) และบุคลากรทุกคน จะสามารถทำให้เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของคณะมีผู้รับผิดชอบครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเป็นจุดเริ่มของความสำเร็จที่จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามอย่างเป็นระบบ

 

กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการ

 

เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่สาขาวิชาและบุคลากรในคณะโดยผ่านกลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัด ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนแบบ Top down ที่ยึดวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเป็นกรอบหลักในการดำเนินงาน

 

แผนยุทธศาสตร์ระดับคณะได้กระจายลงสู่หน่วยงานระดับสาขาวิชา/สำนักงาน โดยใช้ ตัวชี้วัดประจำตัวบุคลากร (Personal KPIs) เป็นกลไกหลัก

 

แผนยุทธศาสตร์ระดับคณะจะถูกถ่ายทอดลงสู่ระดับสาขาวิชา โดยใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชานั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วยครบทุกสาขาวิชา โดยหัวหน้าสาขาจะมีการตกลงในการรับเป็นเจ้าภาพในเป้าหมายของคณะ เช่น เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ปี 2553 คณะมีเป้าหมายการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 8 ชิ้น (ตัวเลขสมมุติ) คณะกรรมการก็จะต้องมีการตกลงร่วมกันว่าแต่ละสาขาจะรับเป็นเจ้าภาพกี่ชิ้น และเมื่อทำการตกลงในระดับคณะได้แล้ว แต่ละสาขาก็จะมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับสาขา ซึ่งจะถูกถ่ายทอดต่อไปยัง บุคลากรทุกคน ในสาขา

 

ตัวชี้วัดประจำตัวบุคลากร (Personal KPIs) นอกจากจะถูกใช้เป็นแม่แบบในการวางแผนและติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร แล้ว ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการทำงานระยะยาวให้กับสมาชิกขององค์กรทุกคน (ดูจากตัวแบบ) ซึ่งผลรวมของเป้าหมายการทำงานของสมาชิกองค์กรทุกคน จะมีค่าเท่ากับผลการดำเนินงานระดับคณะ

 

บุคลากรทุกคนในสาขา ไม่จำเป็นต้องทำงานเหมือนกันหมด แต่จะร่วมและแบ่งกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด ที่สาขาได้รับจากคณะกรรมการประจำคณะ

 

ตัวแบบตัวชี้วัดประจำตัวบุคลากร (Personal KPIs) (.doc) ที่แสดงนี้ เป็นตัวแบบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ ซึ่งวางกรอบตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเนื้อหายุทธศาสตร์ (จุดมุ่งเน้น) ที่แตกต่างจากคณะอื่นๆ ในบางส่วน อาทิ การพัฒนาตนเองและองค์กร เนื่องจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการเป็นคณะใหม่ ดังนั้นจึงมีจุดมุ่งเน้นสำคัญ ที่การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีวุฒิระดับสูงสุด ซึ่งจะเป็นฐานในการพัฒนางานวิชาการต่อไปในอนาคต (ตัวชี้วัดตัวนี้ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย)

 

กลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัดและตัวชี้วัดประจำตัวบุคลากรเป็นกลไกที่ใช้ประกอบในการจัดการยุทธศาสตร์ ดังนั้น ปัจจัยหลักที่มีส่วนอย่างมากต่อความสำเร็จการใช้กลไกนี้ คือ เนื้อหาและรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์เอง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสม (กับเครื่องมือนี้) ควรเป็น แผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลลัพธ์ (Target/Goals) ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ ที่มุ่งกลยุทธ์หรือแผนงาน (Strategies/tactics)

สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2550 16:39 แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2550 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ในความเห็นผม หากจะทำให้การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน ต้องไปเริ่มต้นที่วัฒนธรรมองค์กร หรือกระบวนทัศน์ของคนในองค์กรนั้นก่อน ว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

ผม download ppt.  HR ของอาจารย์แล้ว แต่บางไฟล์ยัง  download ไม่ได้ มีประโยชน์ต่อผมมากครับ

สิ่งที่ Aj. Chakrit เสนอแนะเป็นประเด็นสำคญทีเดียวครับในการจัดการองค์กร "วัฒนธรรมองค์กรเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขององค์กร"  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์โดยการใช้ตัวชี้วัดเป็นเพียงความพยายามหนึ่งที่จะ้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง "วัฒนธรรมองค์กร"

 

มันลำบากครับ ถ้าเราจะเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้ยากอย่าง วัฒนธรรมองค์กร ฉะนั้น การถ่ายทอดตัวชี้วัดจึงน่าจะเป็นตัวช่วยได้บ้างในแง่ของ การสื่อสาร+จัดการเพื่อนำไปสู่ปรับสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่มุ่งหวัง

 

อาจารย์ไม่สามารถ down load ppt HR เรื่องไหนไม่ได้ครับ ผมจะได้ปรับแก้ 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.98.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ