นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2971
ความเห็น: 2

ที่มาของ RIMS...รางวัลโครงการพัฒนนางาน ปี 54 (ตอนที่ 2)

ตอนที่ 1 ครับ

   ตอนที่ 1 อ่านได้จาก http://share.psu.ac.th/blog/sttoutreach/20158

.

.

.

.

   ที่มาหรือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ บางครั้งก็มาด้วยความบังเอิญ บางครั้งก็เกิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจ บรรจง รวมทั้งมีความละเมียดละไม แต่การพัฒนางานคงไม่ได้เกิดจากความบังเอิญบ่อยๆ (มีคนเคยพูดแล้วในบล๊อก shared.psu เมื่อหลายวันที่แล้ว แต่ผมจำไม่ได้แล้วครับว่าใคร) ซึ่ง RIMS หรือ Remoted Instruments Managing System ก็มีความบังเอิญอยู่นิดหน่อยและความตั้งใจที่ล้นเหลือครับ

     ผมจึงขอนำเสนอ RIMS อีกครั้งใน shared.psu อีกครั้ง สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าฟังเมื่อวันที่ 31 ส.ค.54 ครับ รวมทั้ง ที่ดูวีดีโอของผมไม่ทันด้วย แล้วคุณจะแปลกใจว่าทำไมงานมันง่ายขนาดนี้.....

    ชื่อโครงการ ระบบการจัดการควบคุมเครื่องมือระยะไกล (Remoted Instrument Managing System, RIMS)

ชื่อ-สกุล นายพิสิฐ์พงษ์  หมื่นประเสริฐดี  หน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือกลาง สำนักงานเลขานุการคณะ

    ความมุ่งหมาย ความประสงค์และที่มาของโครงการ 

      ในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนและมีราคาสูง ถูกใช้งานเพื่อตอบสนองการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีตลอดมา เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงสามารถใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง ซึ่งการดูแลให้เครื่องมือมีผลการทดลองที่แม่นยำตามประสิทธิภาพของเครื่องมือและมีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญที่ศูนย์เครื่องมือกลางคำนึงถึงตลอดมา

      เครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง หรือ HPLC (High Performance Liquid Chromatography) รุ่น Agilent HP1100 ของศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวทท. เป็นเครื่องมือจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลกฯ ที่มีมูลค่าสูงถึงสามล้านกว่าบาท ถูกใช้งานไม่น้อยกว่า 5,000 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันเครื่องมือยังมีประสิทธิภาพในการทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก ศูนย์เครื่องมือกลางมีนักวิทยาศาสตร์ที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือเมื่อเกิดความเสียหายโดยทันที นอกจากนี้นักศึกษาและนักวิจัยผู้ใช้เครื่องมือ HPLC ด้วยตนเองต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนใช้เครื่องมือ แต่ทั้งนี้ การทำงานวิจัยบางหัวข้อจำเป็นต้องใช้งานเครื่องมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายวันหรือมีตัวอย่างจำนวนมาก ทำให้ผู้วิจัยต้องใช้เครื่องมือนอกเวลาราชการ โดยเครื่อง HPLC รุ่นดังกล่าวสามารถรองรับ การทำงานต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ใช้เครื่องมือนอกเวลาราชการต้องเคยใช้งานเครื่องมือจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือนอกเวลาได้ตามความจำเป็น แต่เครื่อง HPLC เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่มีระบบการทำงานซับซ้อน จึงทำให้การใช้งานนอกเวลาราชการบางครั้งเกิดปัญหาที่ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขเองได้ นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์ฯ ซึ่งมีอยู่เพียง 1 คนจึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลแก้ไขโดยทันทีเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมือสามารถดำเนินงานวิจัยได้ต่อไป แต่บางครั้งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์เครื่องมือกลางได้ในทันที ผู้ใช้เครื่องมือจึงต้องแก้ไขด้วยตนเอง หากเป็นปัญหาง่ายๆ ที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายได้ทางโทรศัพท์หรือต้องหยุดใช้เครื่องมือ ซึ่งอันที่จริงปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ยุ่งยากและผู้ใช้เครื่องมือสามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเองเพียงแค่ต้องทราบปัญหาที่แท้จริงและดำเนินการตามคำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์ฯ

    ปัญหาในการใช้เครื่อง HPLC ที่เกิดขึ้นมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมและการควบคุมเครื่อง HPLC ผ่านหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การตั้งค่าพารามิเตอร์ การแก้ไขสภาวะของระบบ การตั้งค่า Configuration ของดีเทคเตอร์ เป็นต้น ส่วนที่สอง คือการแก้ไขซ่อมแซมส่วนประกอบต่างๆ (Modules) ของเครื่อง HPLC ที่จำเป็นต้องเห็นสภาพความผิดปกติของเครื่องมือจึงจะสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง เช่น การรั่วของระบบท่อ แขนกลฉีดตัวอย่างขัดข้อง เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา หากนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯ ได้ในทันที จะใช้การติดต่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และแนะนำให้ผู้ใช้เครื่องมือแก้ไขด้วยตนเอง แต่หากผู้ใช้เครื่องมือไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง การใช้งานเครื่อง HPLC จะต้องหยุดลงเพื่อรอให้นักวิทยาศาสตร์เดินทางมาถึง ศูนย์เครื่องมือกลางในเวลาต่อไป

    จากปัญหาที่เกิดขึ้น ศูนย์เครื่องมือกลางซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ มีความตั้งใจให้งานวิจัยทุกครั้งสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องตามกำหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนั้นๆ “ระบบการจัดการควบคุมเครื่องมือระยะไกล”(Remoted Instrument Managing System, RIMS) จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ ฟรีแวร์ (freeware) หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องซื้อหรือเสียค่าลิขสิทธิ์ เช่น RealVNC, TeamViewer, MSN เพื่อใช้งานการสื่อสาร ตรวจสอบแก้ไขปัญหาโปรแกรมและควบคุมเครื่อง HPLC ผ่านหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์เสริม คือ กล้องเวบแคม (Web camera) เพื่อใช้ในการตรวจสอบปัญหา Modules ต่างๆ ของเครื่อง HPLC และแนะนำให้ผู้ใช้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ส่วน นักวิทยาศาสตร์สามารถดำเนินการนอกสถานที่ได้จากทุกแห่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้โดยทันที ลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุนการเดินทาง และทำให้นักวิจัย/นักศึกษาสามารถทำงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสะดวกรวดเร็ว

7.      ขั้นตอนการจัดทำโครงการ 

มีขั้นตอนการทำงานตามหลักการ PDCA ดังนี้

7.1.    การวางแผน (Plan)

ผู้ดำเนินโครงการมีการวางแผน 6 ขั้นตอน คือ

พิจารณาความจำเป็นในการพัฒนางาน – จากการพิจารณาพบว่าปัญหาด้านเครื่องมือ HPLC ที่เกิดขึ้นอาจสามารถหลีกเลี่ยงปัญหา/ความเสี่ยงได้ คือ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้เครื่อง HPLC นอกเวลาราชการ แต่วิธีดังกล่าวไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและยังไม่เป็นการสนับสนุนการทำงานวิจัยตามนโยบายของคณะวทท. อีกด้วย ผู้ดำเนินโครงการจึงเห็นว่ามีความจำเป็นในการทำงานชิ้นนี้ขึ้นมา

การวางแผนกำหนดกรอบงานที่ต้องการทำ – ผู้ดำเนินโครงการได้กำหนดกรอบของงานที่ต้องการพัฒนา ว่าควรใช้เวลาในการพัฒนาไม่นานเกินไปแต่สามารถใช้ได้ยั่งยืนยาวนาน มีต้นทุนในการพัฒนาต่ำ และสามารถควบคุมดูแลจัดการได้ด้วยตัวผู้พัฒนาเอง ที่สำคัญควรเป็นงานที่ทำได้ง่ายและสอนให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ง่ายด้วย

การวางแผนศึกษาตลาดหรือผู้รับผลประโยชน์ – การสังเกตพฤติกรรมและรับฟังปัญหาจากนักศึกษาที่ใช้งานเครื่อง HPLC รวมทั้งการพบปัญหาด้วยตนเอง ทำให้ทราบว่าพบว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนางานชิ้นนี้ คือกลุ่มนักศึกษา/นักวิจัยที่ต้องการใช้เครื่อง HPLC นอกเวลาราชการ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5 งานวิจัย/เทอม และมีจำนวนการใช้นอกเวลาราชการมากกว่า 30 ครั้ง/ปี ดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายที่แน่นอน จึงตัดสินใจดำเนินโครงการพัฒนางาน

การวางแผนความพร้อมของบุคลากร – ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่อง HPLC และมีความสนใจในเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จึงมีความพร้อมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านเครื่องมือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ นอกจากนี้คณะยังมีนักคอมพิวเตอร์และช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ซึ่งพร้อมในการให้คำแนะนำได้

การวางแผนด้านงบประมาณ – ศูนย์เครื่องมือกลางไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการพัฒนางานโดยเฉพาะ แต่มีงบประมาณประจำหน่วยงานซึ่งมีจำกัด ผู้ดำเนินงานจึงต้องวางแผนการดำเนินงานที่ไม่ใช้งบประมาณหรือใช้ให้น้อยแต่คุ้มค่าการลงทุนที่สุด

การศึกษาข้อมูลด้านโปรแกรมเบื้องต้น – ผู้ดำเนินโครงการได้ศึกษาและวางแผนในส่วนการเลือกวิธี/โปรแกรมการสื่อสารที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ สะดวก รวดเร็ว เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่, โปรแกรม MSN และการเลือกโปรแกรมที่สามารถมองเห็นหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่อง HPLC เช่น Remote Desktop Manager, RealVMC, Teamviewer เป็นต้น

 

7.2.    การดำเนินงาน 

1)   ตรวจสอบรุ่น Windows ของเครื่องคอมพิวเตอร์ – พบว่าเป็น Windows NT ซึ่งเป็นระบบ Windows รุ่นเก่าที่ไม่รองรับกับโปรแกรม รุ่นใหม่ที่จะติดตั้งเพิ่มเติมลงไป

2)   ติดตั้ง Windows XP – เมื่อติดตั้งแล้ว พบว่าซอฟท์แวร์ของเครื่อง HPLC คือ HP Chemstation รุ่น A 07.01 ไม่สามารถใช้งานได้บน Windows XP ได้

3)   ติดตั้ง Windows 2000 แทน Windows XP – เมื่อเปลี่ยนกลับไปใช้ Windows ที่เวอร์ชันที่เก่ากว่า คือ Windows 2000 พบว่าโปรแกรม HP Chemstation รุ่น A 07.01 สามารถใช้งานได้ แต่ข้อเสียคือ Windows 2000 ไม่รองรับโปรแกรม MSN เวอร์ชันล่าสุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม MSN ได้

4)   การติดตั้งสาย LAN เพื่อให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้

5)   การติดตั้งโปรแกรมเพื่อสื่อสาร คือ MSN

การติดตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Remote Desktop Manager, RealVMC, Teamviewer และเลือกโปรแกรมที่ใช้งานได้ดีที่สุด

 ผู้ดำเนินโครงการเลือกใช้โปรแกรม Teamviewer เนื่องจากสามารถพูดคุยสื่อสารกับเครื่องลูกข่าย

ผู้ดำเนินโครงการเลือกใช้โปรแกรม Teamviewer เนื่องจากสามารถพูดคุยสื่อสารกับเครื่องลูกข่ายได้ ซึ่งจะทดแทนการใช้โปรแกรม MSN ที่ไม่สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ Teamviewer ยังมีหมวด Video และ Voice ใน Free edition ทำให้สามารถมองเห็นภาพผ่านกล้องและพูดผ่านไมโครโฟนเพื่อสื่อสารกันได้

 

7.3.    การตรวจสอบ (Check) เมื่อดำเนินงานในข้อ 7.2 และการใช้งานจริงมาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง รวมถึงการสรุปแบบประเมินของนักศึกษาที่ใช้งานโปรแกรมจริงแล้ว พบว่าสิ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหาของเครื่องมือ HPLC ยังไม่สมบูรณ์ คือ มองเห็นเพียงหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่มองไม่เห็นอุปกรณ์ส่วน Hardware ที่เสียหรือเกิดปัญหา ดังนั้นการมองเห็นภาพจึงทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ง่ายและประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งเดิมจะใช้การส่งภาพถ่ายกล้องโทรศัพท์มือถือทาง MMS ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและอาจต้องส่งภาพมากกว่า 1 ภาพ ผู้ดำเนินการจึงเห็นว่าการใช้กล้องเวบแคมส่งภาพเคลื่อนไหวผ่านโปรแกรม Teamviewer มีความสะดวกรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว ในการซื้อกล้องเวบแคม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการการประกวดโครงการพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังแนะนำเรื่องไวรัสจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบ แม้ว่าโปรแกรม Teamviewer จะมีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูง
7.4.    การปรับปรุงแก้ไข (Action)           เมื่อตรวจสอบการใช้งานในข้อ 7.3 แล้ว จึงมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1)     การจัดหาและติดตั้งกล้องเวบแคม รวมทั้งโปรแกรมแสดงภาพ เช่น WebcamMax, ManyCam, EasyCam, CyberLink และเลือกโปรแกรมที่ใช้งานได้ดีที่สุด 2)     การเลือกใช้โปรแกรมเพื่อแสดงภาพพบว่า โปรแกรม HAmcap ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับกล้องเวบแคม ไม่สามารถแสดงภาพผ่านโปรแกรม Teamviewer ได้ นอกจากนี้หมวด Video ของ Teamviewer ก็ไม่สามารถแสดงภาพได้เช่นกัน อันเนื่องมาจาก Windows 2000 ไม่รองรับการส่งภาพผ่าน Teamviewer ผู้ดำเนินโครงการจึงเลือกหาโปรแกรมแสดงภาพอื่นๆ มาติดตั้ง เช่น ManyCam, EasyCam, CyberLink, WebcamMax แต่ ManyCam และ EasyCam ไม่รองรับการทำงานบน Windows 2000 เช่นเดียวกับ HAmcap ส่วน โปรแกรม Cyberlink Youcam ต้องติดตั้งโปรแกรม DirectX เพื่อใช้ในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ในส่วนแสดงภาพและเสียง แต่การใช้กับ Windows 2000 เกิดปัญหาได้ง่ายและต้องติดตั้งใหม่บ่อยๆ ดังนั้นผู้ดำเนินโครงการจึงเลือกใช้โปรแกรม WebcamMax ในการแสดงภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับ Windows 2000 เป็นอย่างดี 3)     การลงโปรแกรม AntiVirus คือ โปรแกรม ESET NOD32 เวอร์ชันล่าสุด

8. ผลของโครงการ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

จากโครงการพัฒนางานดังกล่าวเกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1. ทำให้การดำเนินงานด้านเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือกลางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือได้โดยทันท่วงที ลดเวลาการทำงาน 

2. ลดต้นทุนการเดินทางและการใช้แก้ปัญหา

3. เกิดการผลักดันให้นักวิจัย/นักศึกษาสามารถทำงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสะดวกรวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานจากการซื้อกล้องเวบแคมเพียง 650 บาท 

4. ผู้สนใจสามารถลอกเลียนแบบและนำไปใช้งานได้ง่าย

ผู้ดำเนินโครงการยังจัดทำคู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบจำนวน 1 ฉบับตามเอกสารแนบ ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ Website ศูนย์เครื่องมือกลางที่ http://www.sat.psu.ac.th/inct/

 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

1.   ระบบการจัดการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้ทุกชนิด 

2.   ควรเปลี่ยน Mainboard ของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่อง HPLC ใหม่ เนื่องจาก Mainboard และ CPU เดิมเป็นรุ่นต่ำมาก (Pentium III) ทำให้โปรแกรมรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพบางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ และโปรแกรม Webcammax ทำงานช้ากว่าปกติ แต่การเปลี่ยน Mainboard ต้องมี Data Link Port จากบริษัท Agilent เพื่อต่อเข้ากับเครื่อง HPLC ซึ่งมีราคาสูง

3.   แม้ว่าจะตั้งค่าโปรแกรม Teamviewer ให้ Run อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ยังต้องให้ผู้ใช้เครื่อง HPLC ใส่รหัส Login ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและเข้าระบบควบคุมได้

 

10.  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการนี้ 

1.      ผู้ดำเนินโครงการได้เรียนรู้ว่า งานทุกงานย่อมมีอุปสรรคและปัญหา อยู่ที่ว่าเราจะยอมให้อุปสรรคในการทำงานเกิดขึ้นโดยไม่แก้ไข แล้วบอกว่า “ทำไม่ได้ครับ” หรือจะพยายามหาหนทางแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างน้อยเราก็ยังได้ทำ ได้ลองพยายามแล้ว ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเป็นผลดีกับผู้รับบริการและย้เกิดเป็นความสุขของผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน 

2.      ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดก็สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ตนเองได้ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งมีค่าที่อยู่ในตัวบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนางานต่างๆ ได้ โดยเราไม่ต้องลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย

 

 ขอขอบคุณ http://www.teamviewer.com/ ครับ

 

ส่วนวีดีโอย้อนหลังสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

 

http://www.youtube.com/watch?v=alq24IZDg4c

                 นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี

   นักวิทยาศาสตร์

 

 

 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): RIMS โครงการพัฒนางาน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กันยายน 2554 14:12 แก้ไข: 02 กันยายน 2556 20:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 HotMan, Ico24 iHum, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ่านแล้วก็ไม่ข้องใจที่กรรมการเขาให้รางวัลชนะเลิศหรอกครับ

งานพัฒนาที่ได้ประโยชน์ มีความประหยัด สามารถดำเนินการบนความขาดแคลน บนข้อจำกัดได้ดี

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ