นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3959
ความเห็น: 0

ต้นปีงบกำลังจะมา...โครงการแรกปี 55 กำลังจะแตกหน่อ: เบิกฤกษ์อบรมเครื่องมือ-ตอนสอง

ตะกอนดินตื้นเขิน อ่าวปัตตานีกำลังจะหายไป โลหะหนักความเข้มข้นสูง...ไม่เห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมสักหน่อยเลย

    วันนี้ได้มีโอกาสเข้าห้องสมุด JFK เพื่อหาข้อมูลงานวิจัย พบรายงานวิจัยเล่มหนึ่ง ของ ดร.นัยนา ศรีชัย รายงานเอาไว้อย่างน่าตกใจว่า อ่าวปัตตานีกำลังจะหายไปในอีก 200 ปีข้างหน้า เพราะการตื้นเขินจากตะกอนต่างๆ ทั้งจากแม่น้ำ ลำคลองและตะกอนในอ่าวไทยเอง ต่อไปการทำประมงในอ่าวปัตตานีก็คงจบกัน !!

 

    ผมนำรูปชายฝั่งทะเลสงขลา กับ อ่าวปัตตานีที่เชี่อมต่อถึงกันมาแสดง เพื่อสื่อให้เห็นว่า ที่ดินชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะของสงขลาไม่ได้หายไปไหนไกลหรอกครับ บางส่วนมันก็มาอยู่ที่ปัตตานีนี่แหละครับ คนไม่อยากให้ (ดิน) ก็ต้องเสีย คนไม่อยากได้ (ดิน) ก็ต้องรับเอามา นี้แหละคือ โลกแห่งความเป็นจริง

.

.

.

.

    ก่อนหน้าจะถึงบันทึกฉบับนี้ ผมได้พูดถึงบรรยากาศการทำงานในเดือนกันยายนมาแล้วใน "ต้นปีงบกำลังจะมา...โครงการแรกปี 55 กำลังจะแตกหน่อ: มรสุมเดือนกันยายน-ตอนแรก" ซึ่งคงเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่แล้วว่า วิกฤติการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง รุนแรง มันรุมเร้าเข้ามาเรื่อยๆ ก่อนถึงวันโลกแตก ซึ่งไม่รู้จะเป็นปีหน้า หรือมนุษย์ต้องอยู่ทนทุกข์ทรมานไปอีกนานแสนนาน

 

  วันนี้ไปไกลอีกแล้ว ความจริงบันทึกฉบับนี้จะกล่าวถึง ขึ้นตอนการทำโครงการอบรมสักโครงการหนึ่ง ซึ่งจริงๆ ในแชร์แห่งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ เยี่ยมยุทธ์หลายท่านที่ทำโครงการอบรมกันมาจนที่ว่า "หลับตายังทำได้ ได้ยินก็รู้เรื่อง นอนฝันยังทำงานอยู่เหลย..." ผมเองซึ่งเพิ่งทำงานด้านนี้มาได้ 6 ปี คงพูดถึงรายละเอียดได้ไม่หมดหรอกครับ หากมีใครช่วยเสริมได้ ก็ช่วยกันเสริมหน่อยก็แล้วกัน ถือว่าทำบุญส่งท้ายเดือน 10 ครับ

 

    สำหรับโครงการของผมเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คือ AAS และ HPLC ซึ่งรายละเอียดของเครื่องมือ คงจะไม่พูดถึง ณ ที่นี้ครับ แต่จะพูดถึงขั้นตอนทั่วๆ ไป มีดังนี้ครับ

 

ก่อนถึงวันจัดโครงการฯ 

1.  การเขียนโครงการ-มาจากหัวข้ออบรมที่จัดประจำทุกปี หรือ ผลการประเมินที่ผ่านมา หรือ จากแผนการพัฒนาในปีนั้น (ล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณ 1 ปี)

 • ที่มาและความสำคัญ
 • วัตถุประสงค์
 • กิจกรรม- การบรรยาย/ปฏิบัติการ/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ เสวนา
 • วันที่หรือช่วงเวลา
 • วิทยากร
 • สถานที่จัด
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้รับผิดชอบ
 • งบประมาณ
 • การประเมินผล/ประเมินความรู้
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.  การยื่นโครงการเข้าสู่งบประมาณที่ต้องการขออนุมัติ/พร้อมบันทึกปะหน้า

 • งบประมาณแผ่นดิน (หากของบปี 56 ส่งในเดือน ต.ค.54 – ล่วงหน้า 1 ปีงบฯ)
 • งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย/ เงินรายได้คณะฯ (หากของบปี ปี56 ส่งเดือน มิ.ย.55 – ล่วงหน้า ครึ่งปีงบฯ(คณะวทท.))
 • งบประมาณแหล่งอื่นๆ

3.  ตั้งปฏิทินเตือนเมื่อโครงการผ่านและเข้าสู่ปีงบประมาณที่จะจัด

4.  กำหนดวันอบรมจริงล่วงหน้า อย่างน้อย 2 เดือน (ถามวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ/วันสอบ/วันหยุด/ต้นเดือน-ปลายเดือน/ต้นสัปดาห์-ปลายสัปดาห์)

5.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณก่อนจัดอย่างน้อย 1 เดือน/คณบดีลงนามอนุมัติ

6.  ทำเงินยืม/รับเงินยืม/เอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร หรือ รอเงินผ่านสหกรณ์

7.  ทาบทามกรรมการ

8.  ทำหนังสือแต่งตั้งกรรมการ/ผู้มีอำนาจลงนาม/แจ้งกรรมการผ่าน Email / E-doc

9.  เตรียมวาระประชุมกรรมการ/สำเนาวาระประชุม/ทำใบเซ็นต์ชื่อกรรมการ

 • จองห้องประชุมและอาหารว่างการประชุมกรรมการ
 • ประชุมกรรมการ- ฝ่ายเอกสาร/ธุรการ/พิธีการ/พิธีกร/ลงทะเบียน/การเงิน/พัสดุ/ประชาสัมพันธ์/คนถ่ายรูป/วุฒิบัตร/รถรับ-ส่ง/ที่พักวิทยากร/สถานที่/ห้องประชุม/โสตฯสรุปวาระประชุม

10. วิทยากร/หาจากภายใน หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย/จากหน่วยงานรัฐ/จากหน่วยงานเอกชน/ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ หรือ แม้แต่จาก Google

11. ติดต่อทาบทามก่อน/ทำบันทึกเชิญวิทยากรถึงต้นสังกัด+สำเนาถึงวิทยากร

 • ภายใน-บันทึกถึงหน่วยงานต้นสังกัด
 • ภายนอก - ใน มอ. / นอก มอ.

12. จองห้องประชุมวันอบรม

13. โทรทาบทามประธาน

14. ทำบันทึกเชิญประธานพิธีเปิด+ปิด แนบโครงการ+กำหนดการ+คำกล่าว

15. แจ้งวิทยากรนัดวันส่งเอกสารอบรม+ทวงเอกสารล่วงเมื่อใกล้ถึงวัน/วิทยากรมากว่า 1 คน ระบุขอบเขตการนำเสนอ เพื่อไม่ให้เนื้อหาซ้ำซ้อน

16. ทำบันทึกแจ้งภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17. ทำเอกสารประชาสัมพันธ์/ป้าย/แผ่นพัน/โปสเตอร์

18. ส่งเรื่องลงเว็บคณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

19. จัดทำเอกสารอบรม/หน้าปก/รูปเล่ม/บันทึก

20. ส่งฝ่ายทำสำเนา/เข้าเล่ม(กรรมการทำเอง/ส่งร้าน)

21. ทำเรื่องเบิกวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา แฟ้ม ป้ายสามเหลี่ยม ดอกไม้ พาน

22. จัดหา/ซื้อวัสดุนอกเหนือวัสดุสำนักงาน

23.ทำแบบประเมิน/สำเนาแบบประเมิน

24. ฝ่ายการเงินเตรียมออกใบเสร็จวันที่รับเงิน

25. หากมีการโอนเงิน ต้องมีการรวบรวมหลักฐาน/ยืนยันการอบรม

26. ทำเบิกเงินค่าวิทยากร/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าล่วงเวลา

27. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากรพร้อมเซ็นต์และซองเงิน

28. กรณีบุคลากรภายนอก-จัดหาที่พัก เช่น บ้านพักใน มอ. โรงแรม (ตรวจดูสถานที่ก่อน)

30. ขอรถรับวิทยากร กรณีพักภายนอกหรือต้องไปรับ

31. คิดค่าล่วงเวลาให้กรรมการ (ถ้ามี)/จ่ายค่าล่วงเวลา

32. กรณีบุคลากรภายใน ต้องทำบันทึก แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ/แจ้งต้นสังกัด

33. พิมพ์รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

.

.

.

.

.

แฮกๆ เหนื่อยแล้วครับ

 

    ตอนนี้คิดได้เท่านี้ก่อน หากมีใครช่วยเติม ก็เอาเลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ เพื่อให้ "บันทึกช่วยจำ" ของผมสมบูรณ์มากขึ้น ส่วนตอนที่สาม คิดว่าจะเป็นตอนจบ จะดูรายละเอียดวันจัดโครงการฯ และหลังการจัดโครงการครับ ว่ามีอะไรเหลือให้ทำบ้าง

.

.

.

.

   หากอ่าวปัตตานีกลายเป็นแผ่นดินได้จริงในอีก 200 ปี ข้างหน้า ที่นี่าอาจเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งแรกของปัตตานีก็ได้

 

   (รู้หรือไม่.....วันนี้ครบรอบ 5 ปี การเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมินะคร๊าบบบบบบ) 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กันยายน 2554 16:14 แก้ไข: 28 กันยายน 2554 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ