นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1268
ความเห็น: 2

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับขั้นตอนก่อนทำสัญญาโครงการบริการวิชาการ

ถาม: เรียน คุณใยมะพร้าวฯ (เค้าเรียนชื่อจริงนะครับ แต่ละไว้ในฐานฯ)

    "พี่สงสัยเรื่องขั้นตอนการลงนามทำสัญญารับทุนดำเนินโครงการระหว่าง หน่วยงานภายใน กับ หน่วยงานภายนอก ที่มีสัญญาจ้าง ขอความชัดเจนด้วยค่ะ ขณะนี้พี่มีโครงการจาก หน่วยงานภายนอก 2 โครงการกำลังร่าง TOR หากไม่ชัดเจนจะทำให้การลงนามไม่ถูกตามกฏหมาย งานล่าช้า"ตอบ: เรียน อาจารย์......

   "ตามปกติแล้ว ขั้นตอนการดำเนินการในการทำสัญญาโครงการ มี 2 ขั้นตอนครับ

1. การยื่นข้อเสนอโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้าง - โดยคณบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อประกวดราคา หรือ รับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยทางคณะต้องส่งบันทึกข้อความให้รองอธิการบดีลงนาม "มอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการ"แก่คณบดี โดยต้องแนบหนังสือเชิญให้ยื่นข้อเสนอโครงการ หรือ หนังสือมอบหมายให้คณะฯ จากแหล่งทุน ไปให้รองอธิการบดีพิจารณารับทราบด้วย

      หากผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองครับ
2. การลงนามในสัญญาจ้าง - เมื่อแหลง่ทุนตกลงจะจ้างเราแล้ว คณะต้องส่งบันทึกข้อความให้รองอธิการบดีลงนามอีกครั้ง เพื่อมอบหมายให้คณบดี "ลงนามในสัญญาจ้างโครงการ" โดยต้องแนบส่งสัญญาจ้างโครงการฯ ที่เตรียมลงนามไปให้รองอธิการบดีพิจารณารับทราบด้วยครับ
     เคยลองถามทาง กบศ. แล้ว ว่าทำหนังสือมอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการ และ ลงนามในสัญญาจ้างในคราวเดียวได้หรือไม่ ทาง กบศ. บอกว่าไม่น่าจะได้ และไม่เคยทำ เพราะความเป็นจริงแล้วการยื่นข้อเสนอโครงการ และลงนามในสัญญาจ้าง คงเป็นคนละช่วงเวลากัน
     ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของทุน ได้มอบหมายให้ทางเรารับทุนในการทำโครงการฯ โดยไม่ต้องยื่นข้อเสนอแล้ว ก็ต้องมีหนังสือเชิญ หรือ หนังสือมอบหมายให้ทำงาน เพื่อนำมาประกอบในการทำหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาครับ 

    เท่าที่ทำมา ก็ประมาณนี้ครับ"

 

   Happy ทั้งสองฝ่ายครับ - จบ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

 

เสริมอีกหน่อย

ข้อมูลประกอบ: แนวปฏิบัติในการให้บริการทางวิชาการของคณะ/หน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยฯ ระบุไว้ ดังนี้

-      กรณีโครงการบริการวิชาการที่ทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ต้องมีการตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมค่าบริการไม่น้อยกว่า 15%

-      อัตราตามประกาศ ดังนี้ มหาวิทยาลัย 1.5  %  วิทยาเขต  2.5 % และ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   11 %

-      ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้เมื่อ

  1. เป็นโครงการงานที่ไม่ได้แสวงหารายได้และมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ด้อยโอกาส
  2. เป็นโครงการใช้งบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภายนอก ในลักษณะการเบิกจ่ายแทนกัน
  3. เป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. เป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน หรือ งบรายได้ของคณะ
  5. ค่าลงทะเบียนจากโครงการในข้อ 3 และ 4 ที่งบประมาณไม่เพียงพอ ให้คิดค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามระเบียบด้วย
  6. ค่าวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และการตรวจซ่อม

ทิ้งท้ายด้วยหนึ่งในผลงาน จากการอบรมการเรียนรู็แง่งามของชีวิต

(การจัดดอกไม้แบบโอริงกะ)

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 กุมภาพันธ์ 2556 14:16 แก้ไข: 16 กุมภาพันธ์ 2556 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ในโอกาสต่อไป จะจัดทำเป็นเอกสารแผนผัง (Flow Chart) การทำงานมาให้ดู น่าจะง่ายกว่าครับ เพราะตอนนี้ที่ทำงานเพิ่งสั่งให้ทำกัน ซึ่งเป็นกระบวนเก่าๆ แต่ยังคงใช้ได้ดีในยุดสมัยนี้ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
Thank You [IP: 171.5.109.68]
02 กรกฎาคม 2556 19:49
#90068

Thank you

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ