นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1700
comment: 4

การสัมมนา การพบปะระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

กิจกรรมทั้ง ๒ วัน มีประโยชน์และความสนุกสนานมาก หากใครต้องการเนื้อหาการบรรยาย หรือ การเสวนา สามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร ๐๗๓ ๓๓๓ ๗๓๓ ครับ

       "ขี้อะไรแพงที่สุด ???" คำถามนี้ ชาวเกษตรกรจะสามารถตอบได้ดีกว่าอาชีพอื่น ทั้ง ขี้วัว ขี้ไก้ ขี้ค้างคาว หรือ หรือชาวอินโดนีเซีย บอกว่าขี้ชะมดเช็ดที่กินเมล็ดการแฟเข้าไป ก็ขายได้กิโลละหลายหมื่นบาท ส่วนอาชีพรับซื้อสิ่งปฏิกูล ก็บอกว่า ขี้คนจากคนงานร้านทำทองก็ยังมีค่า ไปซื้อมาสกัดทองคำได้เป็นแท่งๆ เหลือเชื่อเลย

 

       แต่ขี้อีกอย่างที่เราชาวปักษ์ใต้ลืมไม่ได้ ก็คือ "ขี้ยาง" มันมีค่าถึงขนาดที่มีการขโมยกันไปขาย คนตัดยางต้องนอนเฝ้าสวนกันเลยทีเดียว

.

.

.

       จากบันทึกเรื่อง "ข้อคิดจากงานสัมมนายางพาราฯ: ขายยางให้เหมือนขายวัว ??" เมื่อสองวันก่อน ก็โยงกลับมาถึงที่มาของบันทึกนั้น ขยายความถึงสาเหตุที่ทำให้พวกเรา เหล่านักปลูก นักแปรรูป และนักขายผลิตภัณฑ์ยางพารา มาพบกัน

 

      กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการสัมมนา การพบปะระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และการนำเสนอผลงานปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน เป็นหัวหน้าโครงการ เราจัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๒ วัน ณ โรมแรงลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจาก ๔ จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

 

       สรุปกิจกรรม และภาพบรรยากาศ มาไว้ ดังนี้ครับ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ "กิจกรรมการสัมมนาและการพบปะระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา"

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.           ลงทะเบียน

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.          รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.   พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   บรรยายเรื่อง การอบแห้ง การรมควันยางพารา การผลิต
และการใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้ง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์: การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน โดย รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน
ร่วมกับ คุณชำนาญ เมฆตรง ตัวแทน สหกรณ์สวนยางอุไดเจริญ ๑ จำกัด คุณอภิสิทธิ์  ดำบากอ ตัวแทน
สหกรณ์บ้านสาคร จำกัด และคุณกัมปนาท ชูวงศ์วรรณ ตัวแทน สหกรณ์สวนยางธารน้ำทิพย์ จำกัด

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์  ร่วมกับ อาจารย์ณัฏฐ์ เศวตรพีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณจีรยุทธ บินดาริส   ตัวแทน หจก. บินดาริส และ คุณคุณัญญา แก้วหนู ตัวแทน บริษัท ๔๒ เนเชอรัลรับเบอร์ จำกัด

๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.          รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.          กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ การนำเสนอผลงานปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.          ลงทะเบียน


๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.         พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ
แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น. บรรยายเรื่อง แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมยางพาราไทย โดย คุณศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.          รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   นำเสนอผลการดำเนินการโครงการ โดย

คุณประเสริฐ หอมหวาน      ตัวแทนสหกรณ์สวนยางควนกาหลง ๑ จำกัด

คุณเอื้อน ศรแก้ว               ตัวแทนสหกรณ์สวนยางโคกพันตัน จำกัด

๑๑.๓๐ – ๑๑.๕๐ น.          สรุปผลการดำเนินโครงการ โดย รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น.          พิธีปิด

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ

 

     กิจกรรมทั้ง ๒ วัน มีประโยชน์และความสนุกสนานมาก หากใครต้องการเนื้อหาการบรรยาย หรือ การเสวนา สามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร ๐๗๓ ๓๓๓ ๗๓๓ ครับ

 

 

      ตอนนี้ยางก้นถ้วยกิโลละ ๖๕ บาท ส่วนขี้ยางราคาต่ำกว่าเล็กน้อย แม้ราคาจะตกต่ำลงในช่วงสองสามปีมานี้ แต่ก็ยังมีราคาอยู่ ขอให้ชาวสวนยางพารามีกำลังใจกันต่อไป หากเราอยู่แบบพอเพียง อดทนขยันขันแข็ง ต่อให้ราคาเท่านี้ไปตลอด เราก็จะอยู่ได้ เรื่องการลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยแล้วกัน เพราะเราพร้อมดูแลคุณ และลูกหลายของพวกเราต่อไป

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

สร้าง: 18 สิงหาคม 2556 13:11 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2556 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 fruity, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

อุตสาหกรรมยางพาราไทย น่าจะไปโรด ที่ส่งเสริมกันอย่างนี้ค่ะ

ปัญหาของไทยก็คือ

- เฮโลเอฟเฟ็ค อะไรที่ทำรายได้ดี คนจะเฮโลไปทำสิ่งนั้น

- ราคาเป็นไปตามกลไกการเมือง

ฮาไม่ออก

อิอิอิ

เราเอง

พยุงราคา ไงหนทางต่อไป

2in1 ทบ.สำเร็จของนัก ?.,

ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผลไม้ถิ่น ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ

 

เราโชคดีที่เกิดมาในประเทศไทย ประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวรอบด้าน มีพืชผักให้กินตลอดปีในราคาถูก แต่โชคร้ายคือ ความปลอดภัยของผู้บริโภคยังต่ำ เกษตรกรยังมีรายได้ไม่ทันรายจ่าย จนเป็นหนี้สินไม่จบไม่สิ้น

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.205.38.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or