นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 12355
ความเห็น: 0

"FSR-SAT วทท. เพื่อชุมชน" บริการวิชาการสู่สังคม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผ่นพับบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556 จัดทำโดยหน่วยบริการวิชาการ (ลูกน้องยกร่าง หัวหน้าแก้ไขจ้า) จัดทำและประชาสัมพันธ์ครั้งแรกใน "งาน ม.อ.วิชาการวิชาการ และ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวทท. ปี 2556" ณ ม.อ.ปัตตานี ใครสนใจหาวิทยากร ต้องการศึกษาความรู้จากงานวิจัย ต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ สามารถติดต่อมาได้ครับ

“พัฒนาบัณฑิต คิดค้นวิจัย

นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม”

 

 

 

SAT-FSR วทท. เพื่อสังคม

Science and Technology,

Faculty of Social Responsibility

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานแนวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และให้บริการวิชาการแก่ภาคเอกชนด้วยประสบการณ์ยาวนานและมีความหลากหลาย คณะฯ จึงมีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างใกล้ชิด และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลายด้านที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศและของภูมิภาคตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ที่คณะฯ ทำงานมา

 

     ภารกิจด้านบริการวิชาการที่เราพร้อมนำสิ่งดีสู่สังคม และให้บริการแก่ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม ได้แก่

 

 • การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เช่น น้ำ ดิน พืช สัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา ด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง
 • การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างด้านยางพารา ยางแท่ง ยางแผ่น พลาสติก พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ยาง
 • การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ อย. 
 • การให้คำปรึกษา และเป็นวิทยากรด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี เคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ ชีววิทยา จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ควอนตัม กลศาสตร์ ฟิสิกส์ไฟฟ้า กัมมันตรังสี เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ โภชนาการกำหนดอาหาร การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ สินค้า OTOP คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิทยาการวิจัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การสร้างบ้านนกแอ่นกินรัง สาหร่ายและแพลงค์ตอน เทคโนโลยีการปลูกและขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชไม่ใช้ดิน พืชสมุนไพรและผลไม้ เทคโนโลยีการเลี้ยงและผลิตสัตว์ พลีคลินิก เภสัชวิทยา สรีระวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น

 

  หน่วยงานบริการวิชาการระดับคณะ ได้แก่

 • ศูนย์เครื่องมือกลาง
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลา
 • หน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายการเรียนรู้ท้องถิ่น
 • เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี (PBWatch.net)
 • หน่วยคอมพิวเตอร์
 • หน่วยวิจัยต่างๆ ภายในคณะ

 

ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการที่ผ่านมาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • โครงการศึกษาพัฒนาชุมชนประมงต้นแบบนำร่อง
 • โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 • ค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์
 • การอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์ของสมเด็จพระพี่นาง
 • ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์
 • ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
 • ค่ายเยาวชนรักคณิตศาสตร์
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของโรงไฟฟ้าจะนะ ระยะดำเนินการ
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน และฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ
 • โครงการยุววิจัย
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความมั่นคงของชุมชน
 • โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย
 • โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเกาะบุโหลนดอนและเกาะบุโหลนเล
 • การอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา กิจกรรมการให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ยาง
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชน: การปูพื้นบ่อเลี้ยงปลาด้วยยางพารา
 • การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
 • การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
 • การอบรมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตอาหาร
 • โครงการค่าย Robocode
 • การฝึกอบรมด้านอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การอบรมปฏิบัติการเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำด้านอาชีพของผู้หญิง
 • โครงการวิจัยเรื่องการสร้างบ้านนกแอ่นต้นทุนต่ำ

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073-331303, 073-333733 โทรสาร 073-335130 Email: sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th Website: http://www.sat.psu.ac.th

 

 

 

    แผ่นพับบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556 จัดทำโดยหน่วยบริการวิชาการ (ลูกน้องยกร่าง หัวหน้าแก้ไขจ้า) จัดทำและประชาสัมพันธ์ครั้งแรกใน "งาน ม.อ.วิชาการวิชาการ และ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวทท. ปี 2556" ณ ม.อ.ปัตตานี ใครสนใจหาวิทยากร ต้องการศึกษาความรู้จากงานวิจัย ต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ สามารถติดต่อมาได้ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 สิงหาคม 2556 11:52 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2556 13:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ