นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1733
ความเห็น: 0

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและการลงนาม MOU โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง (16 ก.พ.58) โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานแถลงข่าวและการลงนามสัญญาความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนรวมจำนวน 14 กิจการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในกิจกรรม ได้แก่

 

 • ท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ จังหวัดสงขลา ดร.อดิทัศ วะสีนนท์
 • ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม รายสาขา ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณสุภา  ตั้งกิตติคุณ
 • ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง คุณทรงธรรม  จั่นทรัพย์
 • ผู้อำนวยการสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลา เขต 1 นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ
 • ผู้อำนวยการสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลา เขต 2 นายวิทยา  ชะโนวรรณะ
 • ผู้อำนวยการสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดปัตตานี นายจิรมิตร  จิรวงศ์ไพโรจน์
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดปัตตานี นายสุขทัศน์  ต่างวิริยกุล
 • ผู้อำนวยการสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสตูล นายมณฑล ทองศรีนุ่น
 • อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี นายธีระ  แก้วพิมล
 • อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายอุดมเดช  นิ่มนวล
 • สมาคมยางพาราไทย คุณธัญรัตน์  รุขะจี
 • ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย คุณสุจิน กาญจนศิราธิป และ คุณวรกานต์ กาญจนศิราธิป
 • รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้จัดการและตัวแทนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 • สื่อมวลชนจาก ประชาสัมพันธ์ ม.อ. / สถานีวิทยา ม.อ.ปัตตานี / ททบ.5 / MCOT TV9 / เวบไซต์กิมหยง ดอทคอม / นสพ.สมิหลาไทม์ / นสพ. ภาคใต้โฟกัส

     พิธีเปิดเริ่มต้นเวลา 10.00 น. โดยการกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

    จากนั้น เป็นการกล่าวถึงบทบาทของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

 

 

 

    เมื่อท่านคณบดีกล่าวเสร็จ ดร.อดิทัต วะสีนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 จึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและกล่าวรายงาน 

 

 

      จากนั้น ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงกล่าวนโยบายการสนับสนุนด้านยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกล่าวเปิดพิธี

 

 

 

 

    เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด เวลา 10.45 น. จึงเป็นกิจกรรมการลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง 14 วิสาหกิจชุมชน กับ ม.อ. และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา (สามรถเข้าไปดูรูปวิสาหกิจชุมชนทั้ง 14 แห่งได้ที่เวบไซต์ของคณะวทท. ม.อ.ปัตตานี)

 

     หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ จึงเป็นการเสวนาต่อในหัวข้อเรื่อง “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ในภาวะยางพาราราคาตกต่ำ” โดยผู้ร่วมเสวนาทั้ง 4 ท่าน ดังนี้ (ในรูปจากซ้ายไปขวา) 

 

รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และหัวหน้าโครงการ

คุณชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.)

คุณสุภา ตั้งกิตติคุณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม รายสาขา ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณทรงธรรม จั่นทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

 

    จากนั้นจึงเป็นการถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมลงในเวลา 13.00 น.

 

    ประทับใจท่านภาณุ ที่ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านเป็นคนมีความจำเป็นเลิศ มีความเป็นกันเอง และอ่อนน้อมถ่อมตนสมเป็นผู้บริหารระดับสูง

 

จบข่าว: พิสิฐ์พงษ์ รายงาน

 

ป.ล. 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นคณะแรกของประเทศ ที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยียาง

 

ป.ล. 2 การเพิ่มมูลค่ายางพาราไม่ยากเกินความสามารถของเกษตรกร เช่น จากเปลีย่นจากถุงมือผ้าราคาโหลละ 55 บาท มาเป็นโลหละ 330 บาท โดยการชุบน้ำยางพาราเพิ่มมมาอีก 1 ด้าน (ผลงาน รศ.อาซีซัน แกสมาน)

 

ป.ล.3 กระทรวงมหาดไทยทุ่มงบประมาณแล้ว เพื่อทำถนนราดยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 27 สาย รวม 146 กิโลเมตร โดยใช้วัตถุดิบจากยางพารา 3.3 ตัน/กิโลเมตร (ข้อมูลขาก เลขาธิการ ศอ.บต)

 

 ป.ล. 4 การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมโดยสื่อ ดังนี้

- http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5802160010043

- http://www.sbpac.go.th/index.php/2014-11-27-04-12-16/2014-12-08-03-51-34/500-mou12

- http://songkhlatoday.com/paper/104987

- http://talung.gimyong.com/index.php/topic,354377.msg2076508/topicseen.html#new

 - http://www.industry.go.th/satun/index.php?option=com_k2&view=item&id=534

- http://www.psu.ac.th/th/node/6813

- http://www.sat.psu.ac.th/main/index.php/th-TH/2013-10-26-00-21-57/477-2015-02-17-01-37-09

ข่าวอื่นๆ ที่มีการสัมภาษณ์

- https://www.youtube.com/watch?v=b2WeIcMDwng

http://www.tnamcot.com/2015/02/17/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99/

Update 18 ก.พ.58

 

คติประจำบันทึก: คนที่มียศศักดิ์สูงส่งมิได้อาจหาความสุขจากการใช้อำนาจ แต่จักได้ความสุขจากการนอบน้อมและการช่วยเหลือ ปกครอง รวมทั้งดูแลผู้ด้อยกว่าด้วยความชอบธรรม

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ