นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการหอพักและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเน้นในความเป็นหนึ่งเดียวทั้ง 5 วิทยาเขตในปีการศึกษา 2552วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ commitment เป็นเจ้าภาพโครงการหอพักสัญ... more »
By อัมพร   created: 07 August 2009 09:45 Modified: 07 August 2009 09:45 [ Report Abuse ]

(17) มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

วันที่ 24 – 25 ก.ค. 2552 ที่ผ่านมาได้เป็นกระบวนกร (วิทยากร KM ) ให้กับโครงการ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ขอเล่าสหกิจศึกษาก่อนนะคะสหกิจศึกษาเป็นการเ... more »
By อัมพร   created: 27 July 2009 13:00 Modified: 30 July 2009 08:29 [ Report Abuse ]

(14) มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552

การที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /เข้ารับการอบรม เหมือนกับให้สมองเราเปิดรับข้อมูลใหม่ และบางครั้งข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่ อาจทำให้เราต้อง Delete ข้อมูลเดิมไปบ้างคือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ อย่างเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี กอ... more »
By อัมพร   created: 16 July 2009 14:13 Modified: 16 July 2009 14:28 [ Report Abuse ]

(7) เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009

หอพักนักศึกษาเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา เรามีหน้าที่ดูแลให้นักศึกษากินอยู่ นอนหลับอย่างสุขสบาย ปลอดภัยจากอโรคยาช่วงนี้ไข้หวัด 2009 ระบาดหนัก ทำให้ผู้คนเสียชีวิตทุกวัน ยิ่งทำให้เรากังวลใจมากขึ้น เริ่มจากต้นเดือนมิถุนายนนักศึกษาเปิดเรียนใ... more »
By อัมพร   created: 14 July 2009 14:49 Modified: 17 July 2009 10:41 [ Report Abuse ]

(0) ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ

หลังจากที่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการเสียนานม๊าก มาก จนทำให้หลายบ่นหา และถามถึงด้วยความเป็นห่วง แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ไปไหน หรือห่างไกลจากน้อง ๆ พี่ ๆ และเพื่อนฝูงหรอกนะ ยังอยู่ที่เดิม ทำงานเหมือนเดิมแต่ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของงานวิชาการที่ม... more »
By อัมพร   created: 18 March 2009 09:00 Modified: 20 March 2009 09:40 [ Report Abuse ]

(8) ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล

ท่านอธิการบดีได้เขียนบทความเรื่องที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีโอกาสใกล้ชิด กับตระกูลอรรถกระวีสุนทร ความว่า....... "ท่านรัฐมนตรีกันตธีร์ ศุภมงคล เป็นหลานคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้มีพระคุณต่อม... more »
By อัมพร   created: 22 September 2008 12:33 Modified: 23 September 2008 11:23 [ Report Abuse ]

(6) ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู

เคยเขียนบันทึกชื่อ "รุ่นน้องควรเอาอย่าง " เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2550ที่ http://share.psu.ac.th/blog/studentaffairs/1983ได้เขียนบันทึกเรื่องราวของนักศึกษา คนหนึ่ง....เธอชื่อนางสาวเกตุวดี เลาหสกุล รหัสนักศึกษา 4740017 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้... more »
By อัมพร   created: 01 August 2008 09:26 Modified: 01 August 2008 09:38 [ Report Abuse ]

(8) ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน

วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสายสนับสนุน จากผลสรุปของทีมวิจัยที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการและพนัก... more »
By อัมพร   created: 13 July 2008 19:31 Modified: 14 July 2008 08:29 [ Report Abuse ]

(18) การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา

หอพักเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตนเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม หอพักควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่นการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะทาง... more »
By อัมพร   created: 02 July 2008 20:30 Modified: 03 July 2008 16:18 [ Report Abuse ]

(9) กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์

ช่วงนี้วุ่นวายกับการประชุมหลายรอบ หลายยก กับการกำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์............"เรามี 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา หอพักนักศึกษาต้องมีมาตรฐานเดียวกันนะ" ผู้บริหารกำหนดโจทย์ ฟังดูเหมือนง่ายนะ ......................แต่ทำเข้าจริ... more »
By อัมพร   created: 24 April 2008 14:39 Modified: 24 April 2008 14:39 [ Report Abuse ]